Trang chủ » Văn bản Luật Đất đai

Văn bản Luật Đất đai

Thông tư liên tịch Số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên và môi trường

Thông tư liên tịch Số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên và môi

Xem thêm >

Chỉ thị Số 18/2012/CT-UBND về việc quản lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Chỉ thị Số 18/2012/CT-UBND về việc quản lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố hồ chí

Xem thêm >

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển; việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh

Xem thêm >

Nghị quyết Số 06/2004/NQ-CP một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

Nghị quyết của chính phủ số 06/2004/NĐ – CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động

Xem thêm >