Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty

Sở hữu trí tuệ

Các hình thức nhượng quyền thương mại phổ biến hiện nay?

25/05/2022

Nhượng quyền thương mại được hiểu là một hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình thực hiện việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất...

Giấy phép

Gia hạn Giấy phép lao động

25/05/2022

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, Giấy phép lao động sẽ phải được gia hạn trước 01 tháng tính đến ngày Giấy phép lao động hết hạn. Luật Hoàng Phi tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Việt...