Trang chủ thương lượng tập thể

thương lượng tập thể

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia thông qua Hội đồng thương lượng tập thể

Thứ ba, 14/05/2024

Trên cơ sở đồng thuận, các bên thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của các doanh nghiệp tham gia thương lượng hoặc nơi do các bên lựa chọn trong trường hợp các doanh nghiệp tham gia thương...

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thương lượng tập thể

Thứ ba, 14/05/2024

Thương lượng tập thể được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên theo các nguyên tắc của thị trường và đúng với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Nhà nước không được can thiệp có tính ép buộc, hành chính không đúng cách vào thương lượng tập thể....

Thương lượng tập thể không thành

Thứ ba, 14/05/2024

Điều 71 về thương lượng tập thể không thành bao gồm hai nội dung chính: (i) Quy định về những trường hợp cụ thể được xác định là thương lượng tập thể không thành; và (ii) Quyền, nghĩa vụ của các bên trong trường hợp thương lượng tập thể không thành....

Quy trình thương lượng tập thể tại doanh nghiệp

Thứ ba, 14/05/2024

Khi có yêu cầu thương lượng tập thể của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền yêu cầu thương lượng tập thể theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật này hoặc yêu cầu của người sử dụng lao động thì bên nhận được yêu cầu không được từ chối...

Đại diện thương lượng tập thể tại doanh nghiệp

Thứ ba, 14/05/2024

Mỗi bên thương lượng tập thể có quyền mời tổ chức đại diện cấp trên của mình cử người tham gia là đại diện thương lượng và bên kia không được từ chối. Đại diện thương lượng tập thể của mỗi bên không được vượt quá số lượng quy định tại khoản 1 Điều...

Nội dung thương lượng tập thể như thế nào?

Thứ ba, 14/05/2024

Theo nguyên tắc tự nguyện của thương lượng tập thể, nội dung thương lượng tập thể do chính các bên quyết định. Ngôn ngữ của Điều 67 đã thể hiện theo tinh thần này và áp dụng cho mọi thương lượng tập thể, theo đó, các nội dung được liệt kê từ khoản 1 đến khoản...

Thương lượng tập thể là gì theo Bộ luật lao động 2024?

Thứ ba, 14/05/2024

Điều đáng chú ý là định nghĩa về thương lượng tập thể này có phạm vi rất rộng trong bối cảnh mới có thể có nhiều tổ chức đại diện người lao động. Quy định về định nghĩa thương lượng tập thể tại Điều 65 của BLLĐ năm 2019 được xây dựng trên cơ sở tham...

Nguyên tắc thương lượng tập thể

Thứ ba, 14/05/2024

Theo Điều 66, thương lượng tập thể được thực hiện theo năm nguyên tắc, áp dụng cho mọi thương lượng tập thể, dù đó là thương lượng tập thể cấp doanh nghiệp hay thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi