Trang chủ Thông tin cần biết SĐT, Địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh
  • Thứ tư, 27/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 54 Lượt xem

SĐT, Địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ Giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Giới thiệu về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm: Quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch đầu tư công; cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triển khai mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triển vùng, liên vùng; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh tế khác; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

>>>>> Tham khảo 1 số bài viết liên quan:

Dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ninh

Thay đổi địa chỉ công ty tại Quảng Ninh

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Quảng Ninh

Thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ninh

Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh

1. Lãnh đạo Sở

a) Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và của tỉnh.

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

 2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

d) Phòng Đăng ký kinh doanh;

đ) Phòng Kinh tế ngành;

e) Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư;

f) Phòng Kinh tế Đối ngoại;

g) Phòng Khoa giáo, Văn xã

 3. Biên chế, số lượng người làm việc:

a) Biên chế công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch biên chế công chức báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2023 và thay thế Quyết định số 439/2017/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh có chức năng, nhiệm vụ gì?

1. Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung:

– Giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã.

–  Phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp;

– Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

– Xử lý vi phạm các quy định về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Chủ trì, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước (bao gồm cả cơ chế chính sách) về phát triển Doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã.

3. Chủ trì các nội dung liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), DDCI cấp Sở.

4. Chủ trì thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và tham gia giải quyết các phát sinh của doanh nghiệp sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới của doanh nghiệp; doanh nghiệp Nhà nước;

5. Đầu mối phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của các công ty cổ phần, công ty TNHH trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ của Ban chỉ đạo của tỉnh giao cho Sở theo quy định tại Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty TNHH.Đầu mối tổng hợp báo cáo, theo dõi ngành và doanh nghiệp quy định tại Điểm I, phụ lục kèm theo.

 6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Địa chỉ, số điện thoại Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Hồng Hà – TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.383 4300

Fax: 0203.383 8071

Email: pdkkd_skhdt@quangninh.gov.vn

Thời gian làm việc của Phòng Đăng ký kinh doanh Quảng Ninh

Thời gian làm việc của phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh được thực hiện theo quy định của nhà nước cụ thể như sau:

– Thời gian buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

– Thời gian buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

– Ngày làm việc trong tuần: Phòng đăng ký kinh doanh làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Theo thông tin như trên, hiện tại phòng đăng ký kinh doanh Quảng Ninh không làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. Do đó khi nộp hồ sơ thì tổ chức, cá nhân nên lưu ý để có thể nộp hồ sơ nhanh chóng, trường hợp không biết cách thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Khách hàng có thể liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi