Trang chủ Thông tin cần biết Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam
  • Thứ năm, 25/04/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 79 Lượt xem

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.

Tổng quan về Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam

– Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Địa chỉ: số 15 đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.852701

Fax: 02263.852701   

Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam

1. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

– Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

– Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

– Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc

+ Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:​

– Thanh tra;

– Phòng Tổng hợp – Quy hoạch;

– Phòng Kinh tế ngành và Hạ tầng cơ sở;

– Phòng Hợp tác đầu tư;

​- Phòng Đăng ký kinh doanh;

– Phòng Thẩm định và giám sát đầu tư.

+ Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

– Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư.

Thông tin Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

1) Bà: Phạm Thị Thu Hà.

– Chức vụ: Trưởng phòng

– Điện thoại: 0977.756.275

– Email: phamthuha.khdt@hanam.gov.vn

2) Ông: Nguyễn Văn Hưng.

– Chức vụ: Phó trưởng phòng

– Điện thoại: 0915.111.809

– Email: nguyenvanhung.khdt@hanam.gov.vn

3) Bà: Bùi Vũ Thư 

– Chức vụ: chuyên viên 

– Điện thoại: 0969.983.193

– Email: buivuthu@hanam.gov.vn​

4) Bà: Phạm Thị Hằng 

– Chức vụ: chuyên viên

 – Điện thoại: 0917.049.390

– Email: phamthihang@hanam.gov.vn​

5) Bà: Đinh Thị Nhâm 

– Chức vụ: chuyên viên

 – Điện thoại: 0815.285.566

– Email: dinhthinham@hanam.gov.vn​

Chức năng nhiệm vụ của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Chức năng nhiệm vụ của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam được ghi nhận như sau:

– Phòng Đăng ký Kinh doanh là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.

– Thẩm định các đề án sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý,tổng hợp tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; quản lý kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thuộc tỉnh quản lý. Đề xuất cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý.

– Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã.

– Đầu mối triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh; Xây dựng kế hoạch và theo dõi thực hiện đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh (DDCI).

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh cho UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh, các cơ quan có liên quan, Cục Quản lý ĐKKD, Cục Phát triển doanh nghiệp, Cục Phát triển HTX thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định.

– Tham mưu, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật HTX; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp theo quy định.

– Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

– Yêu cầu doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX trong các trường hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật HTX.

– Hướng dẫn các Sở, ngành, các doanh nghiệp thực hiện phương án chuyển đổi, sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

– Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phòng phụ trách;

– Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Lãnh đạo Sở và phòng Tổng hợp – Quy hoạch theo quy định về tình hình thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

Thủ tục thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Bước 1: Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để thành lập công ty thì Khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);

– Bản sao thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập;

– Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;

– Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: số 15 đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định (Địa chỉ, Sdt, zalo, email)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên). Thành viên trở lên), Công ty Cổ phần, Công ty Hợp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi