Trang chủ Thông tin cần biết Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang
  • Thứ tư, 17/04/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 69 Lượt xem

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

Tổng quan về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm: quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch đầu tư công; cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triển khai mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triển vùng, liên vùng; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh tế khác; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

 2. Giúp UBND tỉnh tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân tinh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang

 – Các đơn vị trực thuộc Sở:

  + Văn phòng;

  + Thanh tra;

  + Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

  + Phòng Đăng ký kinh doanh;

  + Phòng Kinh tế ngành;

  + Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

  + Phòng Kinh tế đối ngoại;

  + Phòng Khoa giáo, Văn xã;

  + Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang

I. GIÁM ĐỐC:  BÙI THỊ THU THỦY

– Điện thoại CQ: 02403.604.894                              

– Email: thuybtt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động chung của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của Sở. Trực tiếp chỉ đạo công tác: công tác quản lý ngân sách và tài sản; tổ chức cán bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng. Là chủ tài khoản thu, chi ngân sách của cơ quan. Giữ mối liên hệ công tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện thành phố trực thuộc tỉnh. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

II. PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN HƯỞNG

– Điện thoại CQ: 0240 3857.099                            

– Email: huongnv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao và phân công phụ trách:

– Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về: thẩm định dự án Khu đô thị, khu dân cư mới; thẩm định danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị, khu dân cư mới và các dự án thương mại, dịch vụ, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa; thẩm định các dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh quản lý; công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật đấu thầu; hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm; hồ sơ mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

– Thực hiện quản lý nhà nước về công tác đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP), dự án Khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh.

– Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và bồi thường của Nhà nước; thực hiện các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

– Chỉ đạo thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ đấu thầu; tham mưu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

– Chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện quản lý hoạt động của cơ quan theo ISO; tổng hợp chương trình công tác và hoạt động của Sở; dân quân, tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự; hành chính quản trị cơ quan; giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

– Chủ tài khoản ký quỹ, bảo lãnh tín dụng của các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

– Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

– Trực tiếp phụ trách các phòng: Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Thanh tra sở; Trung tâm XTĐT&PTDN; Văn phòng sở.

Thay mặt Giám đốc Sở điều hành các công việc của cơ quan khi được Giám đốc ủy quyền và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

III. PHÓ GIÁM ĐỐC: LƯƠNG VĂN NGHIỆP

– Điện thoại CQ: 0204.3859.606                      

– Email: nghieplv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao và phân công phụ trách:

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; vận động, thu hút, quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

– Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư tỉnh Bắc Giang.

– Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

– Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Tổng hợp, Quy hoạch; Kinh tế ngành; Khoa giáo, Văn xã.

Thay mặt Giám đốc Sở điều hành các công việc của cơ quan khi được Giám đốc ủy quyền và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

IV. PHÓ GIÁM ĐỐC: VŨ VĂN CƯỜNG

– Điện thoại CQ: 0204.3859.606                          

 – Email: cuongvv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao và phân công phụ trách:

– Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hổi giấy chứng nhận đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư các dự án không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh bên ngoài các khu công nghiệp. Vận động, thu hút, quản lý nguồn vốn viện trợ phi chính phủ (NGOs); Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

– Chỉ đạo lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã; công tác hậu kiểm theo quy định; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, kinh tế tập thể – kinh tế tư nhân; đổi mới phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Là chủ tài khoản ký quỹ, bảo lãnh tín dụng của các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

– Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

– Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Kinh tế đối ngoại; Đăng ký kinh doanh.

Thay mặt Giám đốc Sở điều hành các công việc của cơ quan khi được Giám đốc ủy quyền và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Thông tin liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng Đăng ký kinh doanh:  Đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 02043859605
Họ và tênChức vụĐiện thoạiDi độngEmail
Phòng Đăng ký kinh doanh
Nguyễn Vũ ĐiểnTrưởng phòng02043 8596050912633090diennv_skhdt@bacgiang.gov.vn
Phạm Thanh ThủyPhó Trưởng phòng02043 8596050983528082thuypt_skhdt@bacgiang.gov.vn
Lê Thị Thu HằngTT một cửa ĐKKD02043 8231390988133249hangltt_skhdt@bacgiang.gov.vn
Bùi Văn QuýChuyên viên02043 8596050982496066quybv_skhdt@bacgiang.gov.vn
Đặng Tuấn HùngChuyên viên02043 8596050915192999hungdt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Theo Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp thì nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh nói chung và Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang nói riêng như sau:

– Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

– Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

– Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

– Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

– Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định (Địa chỉ, Sdt, zalo, email)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên). Thành viên trở lên), Công ty Cổ phần, Công ty Hợp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi