Trang chủ Thông tin cần biết Địa chỉ, Số điện thoại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai
  • Thứ tư, 27/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 32 Lượt xem

Địa chỉ, Số điện thoại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai là đơn vị trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

Giới thiệu về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch đầu tư công; cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triển khai mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triển vùng, liên vùng; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh tế khác; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có địa chỉ tại: Tầng 3 – Trụ sở Khối cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Nai – Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-SKHĐT ngày 05/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ Quyết định số 4067/QĐ-SKHĐT ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có Giám đốc, 03 (ba) Phó Giám đốc, 07 (bảy) phòng chuyên môn và 01(một) Đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp. Trong đó, 7 phòng ban chuyên môn bao gồm:
1. Phòng tổng hợp, quy hoạch
2. Phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư
3. Phòng quản lý ngành
4. Văn phòng Sở
5. Thanh tra Sở
6. Phòng kinh tế Đối ngoại

Điện thoại của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị – Thanh Bình – Biên Hoà – Đồng Nai

ĐT: 0251.3822505 

Email: skhdt@dongnai.gov.vn​

Nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai được quy định cụ thể như sau:

1. Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

3. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

6. Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

7. Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

8. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 9. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

10. Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

11. Phối hợp điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định của UBND tỉnh.

12. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký kinh doanh, đồng thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

13. Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng quy định (trừ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công trình của trụ sở phòng Đăng ký kinh doanh). 

Quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu của Phòng Đăng ký kinh doanh đúng quy định pháp luật.

14. Giải quyết khiếu nại đối với những khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

15. Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở:

a) Phối hợp Văn phòng Sở tham mưu Ban Giám đốc Sở trong công tác thực hiện cải cách hành chính về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, rà soát các quy định không còn phù hợp hoặc bổ sung các quy định mới về đăng ký kinh doanh để kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh;

b) Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu xử lý các hồ sơ lấy ý kiến cấp thẻ APEC của các doanh nghiệp.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

17. Tổ chức và hoạt động của phòng Đăng ký kinh doanh do Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Điện thoại liên lạc: 0251.8850.777
>>>>>> Xem thêm bài viết:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai cũng chuẩn bị tương tự như hồ sơ đăng ký tại các tỉnh thành khác. Theo đó, Khách hàng có nhu cầu thành lập Doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);

– Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập;

– Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;

– Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định (Địa chỉ, Sdt, zalo, email)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên). Thành viên trở lên), Công ty Cổ phần, Công ty Hợp...

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Thanh Hóa (SĐT, Email, Địa chỉ)

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Thanh Hóa. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi