Trang chủ Thông tin cần biết Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận (Email, Địa chỉ, SĐT)
  • Thứ tư, 27/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 63 Lượt xem

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận (Email, Địa chỉ, SĐT)

Phòng đăng ký kinh doanh Bình Thuận trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

Đôi nét về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 290 Trần Hưng Đạo, Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 0252-3832580 – 0252-3824087; Fax 0252-3828656

Email: skhdt@binhthuan.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp:

– Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn;

– Về tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội;

– Về đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương;

– Về khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm địa phương và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

>>>>> Xem thêm bài viết liên quan: Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Thuận

Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Thuận

1. Lãnh đạo Sở:  

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở. Số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về khung số lượng cấp phó người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở.

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, pháp luật và quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Các tổ chức, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng Sở.

b) Thanh tra Sở.

c) Phòng Tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch.  

d) Phòng Hợp tác đầu tư.  

đ) Phòng Đấu thầu, thẩm định.  

e) Phòng Đăng ký kinh doanh.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận.

4. Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật và quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận

– Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

– Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

– Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

– Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

– Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Thuận

– Địa chỉ : số 290 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

– Số điện thoại : (0252) 3824 088.

– Email : dkkdbinhthuan@gmail.com.

Trưởng phòng: Trần Võ Hải Bình

Điện thoại: 0913739948 – binhtvh@skhdt.binhthuan.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Vân

Điện thoại: 0983100280 – vanttt@skhdt.binhthuan.gov.vn

Thông tin về Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận

Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận là nơi tập trung các cơ quan, đơn vị hành chính, ban ngành của tỉnh Bình Thuận. Đây là một trong những điểm đến quan trọng của người dân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính. Với vai trò quan trọng trong việc định hướng và thúc đẩy sự phát triển của địa phương, trung tâm hành chính công Bình Thuận luôn được đầu tư và phát triển để đáp ứng các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm hành chính công Bình Thuận nằm tại địa chỉ 24 Nguyễn Tất Thành, Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại của trung tâm hành chính công Bình Thuận là 0252 3825 165.

Trung tâm hành chính công Bình Thuận có nhiều nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo sự phát triển của địa phương. Một số nhiệm vụ chính của trung tâm là:

– Tổ chức triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các đề án, kế hoạch phát triển của tỉnh.

– Quản lý và điều hành các hoạt động về hành chính công, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

– Thực hiện việc cấp phép, cung cấp thông tin hành chính và tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

– Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh thực hiện nhiệm vụ của trung tâm.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi