tư vấn pháp luật

Bị lấy thông tin để thành lập công ty ảo

Tôi bị người khác dùng thông tin của mình để lập công ty ảo khi tôi bị mất chứng minh nhân dân mặc dù tôi đã báo mất và làm...Chi tiết

Bản sắc văn hóa dân tộc là gì?

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là hành động, việc làm của mỗi người hướng tới mục tiêu bảo vệ, gìn giữ những nét đặc trưng, tài sản vô giá, linh hồn của dân tộc hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, biết bao...Chi tiết

Tính dân tộc là gì? Đại đoàn kết dân tộc là gì?

Tính dân tộc và Đại đoàn kết dân tộc là một trong những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến tận bây giờ tư tưởng đó vẫn được Đảng và nhà nước ta áp...Chi tiết

Thế nào là Người mất năng lực hành vi dân sự?

Khi cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mọi giao dịch dân sự của cá nhân đó phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện....Chi tiết

Nghị quyết tiếng Anh là gì?

Những chủ thể có quyền ban hành Nghị quyết bao gồm: Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng thẩm phán TANDTC, Hội đồng nhân...Chi tiết

Nghị quyết là gì? Cơ quan ban hành nghị quyết?

Nghị quyết là loại văn bản được sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị sau khi đã kết thúc quá trình thảo luận, đưa ra các giải pháp, kết quả và nhất trí thông qua bằng cách biểu quyết theo số đông tán thành, thể hiện quyết...Chi tiết

Nghị định là gì? Cơ quan ban hành nghị định?

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ở nước ta, trực tiếp quyền hành pháp, dưới Chính phủ còn có các bộ và cơ quan ngang bộ....Chi tiết

Điều ước quốc tế là gì? Đặc điểm của điều ước quốc tế?

Điều ước quốc tế là một văn bản ghi nhận sự thỏa thuận quốc tế, đây là văn bản làm thay đổi hoặc phát sinh, chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các nước theo quy định pháp luật quốc tế, nhưng không phụ thuộc là công ước,...Chi tiết

Chỉ thị là gì? Thẩm quyền ban hành chỉ thị?

Mục đích của việc ban hành chỉ thị là để truyền đạt những chủ trương, chính sách hay các biện pháp quản lý chỉ đạo để giao nhiệm vụ, đôn đốc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ theo nội dung trong chỉ thị đã...Chi tiết

Tư vấn pháp luật và những lợi ích trong kinh doanh

Hiện nay trong giới kinh doanh, có một bộ phận đông các doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng yếu tố pháp luật. Sẽ thật là thiếu sót nếu các doanh nghiệp vẫn tiếp tục giữ quan điểm...Chi tiết

Đăng ký kinh doanh và thông báo tạm trú khi cho thuê phòng trọ

Luật sư vui lòng tư vấn cho tôi về việc tôi xây nhà để cho thuê phòng trọ thì có cần đăng ký kinh doanh và thông báo tạm trú hay hay không? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề...Chi tiết

Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được pháp luật dân sự ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Tuỳ thuộc vào một giai đoạn lịch sử nhất định và các điều kiện kinh tế, chính trị - xã hội... mà pháp luật dân sự quy định và...Chi tiết

Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Trong quyền nhân thân còn có nhóm quyền liên quan đến quan hệ tài sản; hoặc quyền nhân thân là tiền đề làm phát sinh các quan hệ tài sản như quyền nhân thân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ....Chi tiết

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Muốn tham gia các quan hệ dân sự và trở thành chủ thể quan hệ đó các chủ thể phải có tư cách chủ thể để tham gia các quan hệ đó. Tư cách của từng loại chủ thể do BLDS năm 2015 quy định. Tư cách chủ thể trước hết đó là năng...Chi tiết

Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền

Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền là gì? Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền là quyền của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác khi...Chi tiết

Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền

Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài....Chi tiết

Bồi thường thiệt hại là gì?

Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác....Chi tiết

Tự bảo vệ quyền dân sự

Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân...Chi tiết

Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

Do tính chất đặc trưng của quan hệ xã hội trong phạm vi điều chỉnh nên pháp luật dân sự không mang tính chất “trừng trị”, “răn đe, không bắt buộc các chủ thể nhất thiết phải tuân theo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh hoặc là...Chi tiết

Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự

Pháp luật dân sự tôn trọng quyền của chủ thể trong quan hệ dân sự, cho phép cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình. Nhưng pháp luật dân sự cũng quy định về giới hạn thực hiện quyền dân sự và không được...Chi tiết

Thực hiện quyền dân sự

Ngoài việc tôn trọng quyền của chủ thể trong quan hệ dân sự, pháp luật dân sự cũng quy định: khi cá nhân, pháp nhân không thực hiện quyền dân sự của mình không phải là căn cứ làm chấm dứt quyền, trừ trường hợp luật có quy định...Chi tiết

Căn cứ xác lập quyền dân sự

Quan hệ dân sự được xác lập, thực hiện từ những hành vi pháp lý hợp pháp là sự kiện pháp lý phổ biến và cơ bản trong đời sống xã hội. Kế thừa có chọn lọc các BLDS trước đây, nay BLDS năm 2015 coi những căn cứ sau là hợp pháp...Chi tiết

Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự

Trong các quy định về xác lập, thực hiện nghĩa vụ, BLDS đã tôn trọng quyền tự do cam kết, thỏa thuận của các chủ thể, nhưng yêu cầu việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân...Chi tiết

Áp dụng tương tự pháp luật

Theo nguyên lý chung, áp dụng luật dân sự là hoạt động của những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào những tình tiết cụ thể của những sự kiện thực tế, vào nội dung cam kết, thỏa thuận cụ thể của các bên hoặc căn cứ...Chi tiết

Tiền sự là gì?

Tiền sự là là người đã bị kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự, người bị xử phạt này vẫn đang trong thời gian thi hành biện pháp xử phạt hành...Chi tiết

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu năm 2020

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu yêu cầu người thực hiện phải tuân thủ theo đúng quy trình, thủ tục về hồ sơ, thời gian thực hiện của cơ quan có thẩm...Chi tiết

Hotline: 1900.6557