Trang chủ Thông tin cần biết Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh (Sđt, địa chỉ, giờ làm việc)
  • Thứ ba, 26/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 70 Lượt xem

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh (Sđt, địa chỉ, giờ làm việc)

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh. Mời Quy vị theo dõi, tham khảo nội dung:

Đôi nét về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm:

– Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

– Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh;

– Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

– Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO);

– Đấu thầu;

– Đầu tư theo hình thức đối tác Công Tư (PPP);

– Đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh;

– Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

– Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;

– Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở có 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại du lịch Bắc Ninh.

Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Lãnh đạo Sở gồm:

– Giám đốc Sở:

– Các Phó Giám đốc Sở

2. Các Phòng trực thuộc Sở

– Thanh tra Sở

– Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

– Phòng Đăng ký kinh doanh

– Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

– Phòng Kinh tế đối ngoại

– Phòng Quản lý ngành

3. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Bắc Ninh.

Chức năng Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh có thể tổ chức các điểm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh

Theo Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì  nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh nói chung và Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh nói riêng như sau:

1. Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

3. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

6. Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

7. Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

8. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.

9. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

10. Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh

Thông tin liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh như sau:

Địa chỉ : số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại : (0222) 3875 188

Email : dkkdbn@gmail.com

Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Theo Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, để giải đáp mọi vướng mắc về thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh, Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với phòng Đăng ký kinh doanh thông qua các số điện thoại:

– Hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh số điện thoại 0222.3875.188 hoặc hỗ trợ trong giờ hành chính số điện thoại 02223.666.222 (số máy lẻ 112);  Email: dkkdbn@gmail.com.

– Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh: Bà Nguyễn Thị Quế Chi – ĐT: 0912.238.135.

Để phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo Sở thông qua các số điện thoại:

– Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Đình Xuân – ĐT: 0913.257.101

– Phó Giám đốc Sở:  Ông Nguyễn Quang Thành – ĐT: 0948.352.136

Các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tại Bắc Ninh

Ở cấp huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Theo Điều 16 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nói chung và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tại Bắc Ninh nói riêng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

3. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.

4. Cung cấp thông tin về đăng ký hộ kinh doanh trên phạm vi địa bàn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

6. Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này khi cần thiết.

7. Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

8. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Đăng ký giấy phép kinh doanh ở Bắc Ninh thế nào?

Để có giấy phép kinh doanh ở Bắc Ninh, Quý vị phải thực hiện đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh.Cụ thể:

– Trường hợp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Quý vị thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh,

– Trường hợp đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh, Quý vị thực hiện tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Tùy vào trường hợp đăng ký kinh doanh cụ thể tại Bắc Ninh, thủ tục thực hiện có thể khác nhau. Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Quý vị thực hiện theo các bước như sau:

>>>>>> Tham khảo bài viết: Thủ tục thành lập công ty tại Bắc Ninh

>>>>>> Tham khảo bài viết: Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết để thành lập doanh nghiệp

– Lựa chọn loại hình công ty

Tuỳ vào số lượng người góp vốn thành lập doanh nghiệp, tuỳ nhu cầu, mong muốn của quý khách hàng trong hoạt động kinh doanh, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn loại hình công ty phù hợp để đăng ký kinh doanh theo quy định.

Phân tích ưu điểm, nhược điểm, bản chất của mỗi loại hình kinh doanh, để quý khách hàng có cái nhìn bao quát về mỗi loại hình và đưa ra quyết định phù hợp nhất cho việc thành lập doanh nghiệp.

– Đặt tên công ty

+ Tên công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký trước đó, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước;

+ Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;

+ Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Địa chỉ trụ sở chính:

Trụ sở chính của công ty đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Ngành nghề kinh doanh

Công ty được đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh, đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam. Hiện tại, Cơ sở pháp lý để công ty lựa chọn và đăng ký mã ngành kinh doanh theo quy định sẽ căn cứ vào Quyết định 27/2018 Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

– Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp vào công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được ghi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để thành lập doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);

– Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập;

– Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;

– Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu gặp khó khăn quý khách hàng hãy liên hệ đến Công ty Luật Hoàng Phi để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Bước 3: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh.

Bước 4: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trên đây là những thông tin chúng tôi tổng hợp, chia sẻ liên quan đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh. Quý vị có những băn khoăn, vướng mắc hoặc có nhu cầu đăng ký kinh doanh trọn gói tại Bắc Ninh hãy liên hệ chó chúng tôi theo hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (4 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi