Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ của sở kế hoạch đầu tư 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 10720 Lượt xem

Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ của sở kế hoạch đầu tư 2024

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện quyền hạn và chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền ghi nhận trong giấy ủy quyền này.

Mẫu giấy ủy quyền của sở kế hoạch đầu tư – là một trong những mẫu giấy mà khách hàng có thể tham khảo tại trang website của sở kế hoạch đầu tư của tỉnh. Theo đó giấy ủy quyền được hiểu như thế nào? Cách soạn thảo mẫu giấy đó ra sao? pháp luật có quy định như thế nào về việc ủy quyền?

Để hiểu rõ hơn,mời quý vị tham khảo nội dung sau của bài viết từ Luật Hoàng Phi.

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ sở kế hoạch đầu tư là gì?

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ sở kế hoạch đầu tư là giấy do người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân được phép thay mặt doanh nghiệp tiếp hành thủ tục cần thiết tại sở kế hoạch đầu tư khi thành lập mới doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

>>>>> Tham khảo: Mẫu giấy ủy quyền

Quy định về người đại diện theo ủy quyền đối của doanh nghiệp

Hiện tại, trong quy định của Bộ Luật dân sự 2015 có quy định về hợp đồng ủy quyền, theo đó trong một doanh nghiệp thì việc ủy quyền có thể ủy quyền cho một chủ thể khác không có tên trong đăng ký kinh doanh nhưng cần thực hiện bằng văn bản, cùng với thông báo cho công ty, người đại diện theo ủy quyền.

 Ngoài ra, khi thực hiện việc ủy quyền cần phải đáp ứng đủ một số điều kiện theo luật doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

– Người đại diện theo ủy quyền từ cổ đông công ty, chủ sở hữu, thành viên bắt buộc là cá nhân, theo đó được ủy quyền bằng văn bản.

– Trường hợp trong Điều lệ công ty không có quy định nào khác thì thực hiện như sau:

+ Tổ chức là thành viên tại công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể ủy quyền tối đa 3 người đại diện theo ủy quyền nhưng phải có tối thiểu 35% số vốn điều lệ

+ Tổ chức là cổ đông tại công ty cổ phần có thể ủy quyền nhiều nhất là 3 người nhưng phải có tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông

– Cần xác định về số cổ phần, phần góp vốn cho từng đại diện theo ủy quyền. Nếu không xác định được thì sẽ chia đều cho tổng số đại diện theo ủy quyền

– Trong văn bản cử người đại diện có hiệu lực tính từ khi công ty nhận được văn bản, có các nội dung cụ thể trong văn bản là:

+ Tên và mã số doanh nghiệp, nơi đặt trụ sở chính của cổ đông, thành viên, chủ sở hữu

+ Số lượng về người đại diện theo ủy quyền, tỷ lệ phần vốn góp và sở hữu cổ phần của mỗi người đại diện theo uỷ quyền.

+ Thông tin của mỗi người đại diện theo uỷ quyền gồm: họ và tên, địa chỉ liên hệ, số giấy tờ pháp lý, quốc tịch

+ Thời hạn về ủy quyền đối với từng người đại diện theo ủy quyền, cần có thông tin rõ ràng ngày bắt đầu thực hiện đại diện

+ Họ và tên, chữ ký từ người đại diện theo pháp luật của cổ đông, chủ sở hữu, thành viên, người đại diện theo ủy quyền.

– Tiêu chuẩn và điều kiện của để là người đại diện theo ủy quyền

+ Không thuộc một số đối tượng theo quy định ví dụ như cán bộ, công chức, viên chức,….

+ Không là người có quan hệ trong gia đình của người quản lý công ty, người có thẩm quyền trong bổ nhiệm về người quản lý công ty để làm người đại diện công ty khác đối với cổ đông, thành viên là doanh nghiệp nhà nước (nắm giữ cao hơn 50% số vốn điều lệ/ tổng cổ phần có quyền về biểu quyết nhưng phải năm giữ dưới 100%)

Hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền nộp hồ sơ của Sở kế hoạch đầu tư

Để soạn thảo mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ của sở kế hoạch đầu tư một cách đầy đủ, hoàn chỉnh mời quý vị tham khảo trong nội dung cụ thể sau:

– Tên của mẫu là giấy ủy quyền

– Thông tin của bên ủy quyền, bao gồm: họ và tên, chức danh/vị trí hiện đảm nhiệm, nơi đặt trụ sở chính, thông tin về số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, được cấp ngày tháng năm nào?

– Thông tin của bên được ủy quyền, bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, cấp ngày tháng năm nào, nơi cư trú….

– Nội dung của việc ủy quyền

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Nêu các công việc ủy quyền?

Điều 2: Thời hạn của việc ủy quyền

Ghi rõ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào?

Điều 3: Nghĩa vụ bên ủy quyền và bên được ủy quyền

Điều 4: Hiệu lực hợp đồng

Địa điểm, ngày tháng năm bắt đầu có hiệu lực

– Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu bên ủy quyền

Ký, ghi rõ họ và tên bên nhận ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ của Sở kế hoạch đầu tư

Để có thể hoàn thiện đủ các thông tin trên mẫu giấy ủy quyền hoàn thiện, mời quý vị tham khảo một mẫu giấy ủy quyền cụ thể của một công ty với một cá nhân.

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Hoàng Minh Khánh

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần M

Địa chỉ trụ sở chính: 11 đường A, Phường B, Quận C, Thành Phố D

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 01223456

Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 30/11/202..

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị Nhung

Ngày sinh: 10/10/1985

Chứng minh nhân dân số: 12567431

Do Công an tỉnh Đồng Nai                 Cấp ngày: 10/10/ 2015

Chỗ ở hiện tại: 15 đường z, Phường v, Quận b, Đồng Nai

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A – bên ủy quyền sẽ ủy quyền cho bên B- bên nhận ủy quyền thực hiện các công việc sau đây:

– Thực hiện thay mặt cho bên A các thủ tục liên quan đến vấn đề đăng ký giấy chứng nhận doanh nghiệp bao gồm nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ, nhận kết quả,…

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 202.. đến ngày 1 tháng 12 năm 202..

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong nội dung phạm vi ủy quyền

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện việc thông báo những nội dung liên quan trong phạm vi ủy quyền cho bên A

3. Việc thực hiện các công việc ủy quyền là do sự tự nguyện hoàn toàn của các bên.

4. Thực hiện đầy đủ các công việc được ghi nhận trong giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ về nội dung thỏa thuận trong bản thỏa thuận này và đi đến nhất trí thống nhất đồng ý những nội dung ghi nhận trong giấy ủy quyền

2. Giấy ủy quyền này được lập thành 2 bản và có giá trị hiệu lực như nhau, đồng thời có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký kết giữa hai bên.

Tp.HCM, ngày 1 tháng 11 năm 202..

Bên ủy quyền

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Khánh

Hoàng Minh Khánh

Bên nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Nhung

Nguyễn Thị Nhung

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………..

Đại diện bởi: Ông (Bà)……………………………………………………………

Sinh ngày: ………………..    Dân tộc:……………..     Quốc tịch: ……………..

Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày ……….    tại Công an ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú…………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………

Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Ông (bà) : ……………………………………………..

Sinh ngày: ……………….           Dân tộc:……………..   Quốc tịch: ……………..

Chứng minh nhân dân số: ………….. cấp ngày: …………..

cấp ngày ……….    tại Công an ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú…………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………..

Với những nội dung sau đây:

– Thay mặt doanh nghiệp làm việc với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ………. để làm thủ tục về thành lập doanh nghiệp.

– Người được ủy quyền có trách nhiệm nộp, lấy các giấy tờ và đóng các loại phí liên quan.

– Thời gian ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc.

Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh doanh nghiệp thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

  Người được ủy quyền                                                    Người ủy quyền

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Quý vị có thể tham khảo mẫu chung dưới đây:

Mẫu giấy ủy quyền của sở kế hoạch đầu tư

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu giấy ủy quyền của sở kế hoạch đầu tư, hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền của sở kế hoạch đầu tư, quy định về giấy ủy quyền. Mọi thắc mắc liên quan đến bài viết trên, mời quý vị liên hệ qua tổng đài để được giải đáp nhanh nhất!

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi