Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động như thế nào?
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 896 Lượt xem

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động như thế nào?

Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành.

Quy định về giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động

Điều 197 Bộ luật lao động quy định về Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động như sau:

1. Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, căn cứ vào quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác, Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về vic giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.

4. Khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại Điều này thì tổ chức đại diện người lao động không được tiến hành đình công trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp. 

Khi hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại khoản Điều này mà Ban trọng tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì tổ chức đại diện người lao động là bên tranh chấp có quyền tiến hành thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này để đình công. 

Tư vấn về Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động 

Tương tự như Điều 193 BLLĐ, việc giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động chỉ phát sinh khi có sự đồng thuận của các bên sau khi hòa giải không thành hoặc vụ việc đã hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải, hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lao động phải được thành lập. Đồng thời trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, Ban trọng tài có trách nhiệm xem xét nội dung của vụ việc tranh chấp dựa trên các quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác.

Điểm chú ý, Ban trọng tài lao động quyết định việc giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số, tương tự với cách thức hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động như quy định tại Điều 206 BLLĐ năm 2012. 

BLLĐ năm 2019 bổ sung quy định về việc khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động” thì “tổ chức đại diện người lao động không được tiến hành đình công trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp.

Nội dung này bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với khoản 4 Điều 204 của Bộ luật này, tuy nhiên có thể hiểu rằng trong khoảng thời gian mà Ban trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp lao động, thì đình công có thể không được phép xảy ra, nhưng không hạn chế việc tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tiến hành các trình tự, thủ tục để chuẩn bị cho cuộc đình công. Nếu vậy, thì gần như việc có hay không quyết định của Ban trọng tài trong trường hợp này không còn có ý nghĩa, đặc biệt khi đây cũng không phải là phán quyết bắt buộc các bên trong tranh chấp lao động phải bảo đảm, tuân thủ thực hiện quyết định này.

Điều này không những làm suy yếu vai trò của Hội đồng trọng tài lao động trong thực tiễn mà cho thấy sự đặc thù về vai trò, vị trí, chức năng của Hội đồng trọng tài lao động Việt Nam so với thông lệ chung. 

BLLĐ cũng bổ sung quy định về việc khi hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp mà Ban trọng tài lao động không được thành lập, hoặc hết thời hạn 30 ngày mà Ban trọng tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp, hoặc người sử dụng lao động là bến tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động, thì tổ chức đại diện người lao động là bên tranh chấp có quyền tiến hành thủ tục để đình công.

Quy định này tiếp tục khẳng định lại quyền đình công của tập thể lao động trong các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, cũng như cho thấy vai trò, chức trách của Hội đồng trọng tài lao động trong việc giải quyết các tranh chấp lao động tập thể. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi