Trang chủ pháp luật

pháp luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào dưới đây là áp dụng pháp luật?

Thứ tư, 08/06/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Hành vi nào dưới đây là áp dụng pháp...

Vai trò của pháp luật đối với xã hội?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật được hiểu là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích, định hướng của nhà...

Nguồn gốc của pháp luật

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là hệ thống bao gồm những quy tắc xử sự chung được đặt ra bởi Nhà nước, mang tính chất bắt buộc thực hiện....

So sánh đạo đức và pháp luật

Thứ tư, 25/05/2022

Đạo đức và pháp luật đều mang tính quy phạm phổ biến là khuôn mẫu chuẩn mực trong hành vi của mỗi con người trong xã hội có tác động đến hầu hết tất cả các lĩnh vực trong đời sống và chủ thể trong xã...

Thi hành pháp luật là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Thi hành pháp luật là hành vi thực tế và thực hiện một cách hợp pháp mang theo mục đích nào đó của chủ thể pháp luật để hiện thực hóa mọi quy định mà pháp luật ban hành, đưa chúng vào đời sống hàng ngày, trở thành những hành vi chuẩn mực được công nhận hợp...

Pháp luật là gì? Đặc điểm của pháp luật?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp...

Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp luật?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là chuẩn mực về những việc được làm, phải làm và không được làm. Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp...

Quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc

Thứ tư, 25/05/2022

Quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế được gọi là pháp...

“Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức” là nội dung thể hiện mối quan hệ nào dưới đây?

Thứ tư, 25/05/2022

“Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức” là nội dung thể hiện mối quan hệ nào dưới...

So với đạo đức, điểm khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và đạo đức thể hiện ở đặc điểm nào?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật bao gồm một bộ quy tắc và quy định, trong khi Đạo đức bao gồm các hướng dẫn và nguyên tắc thông báo cho mọi người về cách sống hoặc cách cư xử trong một tình huống cụ...

Quản lý xã hội bằng pháp luật là nhà nước đưa pháp luật vào đời sống của?

Thứ tư, 25/05/2022

Quản lý xã hội bằng pháp luật là việc nhà nước sử dụng các quy định pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã...

Pháp luật do nhà nước ban hành, mang tính quyền lực, bắt buộc mọi người phải tuân theo, không phụ thuộc vào sở thích của bất cứ ai thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là công cụ để thực hiện quyền lực nhà nước và là cơ sở pháp lý cho đời sống xã hội có nhà...

Ưu đãi xã hội theo quy định pháp luật

Thứ tư, 23/08/2023

Quan hệ pháp luật ưu đãi xã hội là quan hệ xã hội hình thành trong việc Nhà nước ưu đãi người có công và một số thành viên gia đình họ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, được các quy phạm pháp luật điều...

Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là?

Thứ tư, 25/05/2022

Việc sử dụng pháp luật không mang tính bắt buộc thực hiện và phụ thuộc vào ý chí, sự lựa chọn của từng chủ thể do hình thức thực hiện pháp luật này là việc sử dụng các quyền năng pháp lý được pháp luật trao quyền, nên các chủ thể quan hệ pháp luật không bằng...

Yếu tố nào tạo nên nội dung của pháp luật?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật được xác định là hệ thống các quy tắc xử sự chung, bao gồm các quy phạm mang tính pháp luật và tính đạo đức, được áp dụng trên phạm vi cả nước, đối với mọi chủ thể trong xã...

Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi...

Biểu hiện của pháp luật là?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi...

Đặc trưng nào dưới đây phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật và các loại quy phạm xã hội khác?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi...

Pháp luật nước ta thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động trên?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật nước ta ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trên tất cả các mặt của đời sống xã hội và tạo các điều kiện để bảo đảm việc thực hiện các quyền...

Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật?

Thứ tư, 25/05/2022

Đặc trưng của pháp luật thể hiện ở các yếu tố tính quy phạm phổ biến; tính quyền lực bắt buộc chung và tính xác định chặt chẽ về mặt hình...

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

Thứ tư, 25/05/2022

Trong bài viết này, luật Hoàng Phi sẽ phân tích nội dung Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp...

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo đức?

Thứ tư, 25/05/2022

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo đức? sẽ được chúng tôi giải đáp ở bài viết...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi