• Thứ hai, 13/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 10622 Lượt xem

Mức đóng kinh phí công đoàn 2024?

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Khi làm việc ở tổ chức, doanh nghiệp hay công ty người lao động và người sử dụng lao động tiếp xúc với các vấn đề như lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đoàn phí, kinh phí công đoàn… Những khoản bảo hiểm xã hội, đoàn phí, kinh phí công đoàn là một trong những khoản tiền mà doanh nghiệp lẫn người lao động phải đóng hàng năm. Trong đó kinh phí công đoàn và các vấn đề liên quan là một trong số khái niệm được đông đảo quý khách hàng quan tâm đến. Vậy mức đóng kinh phí công đoàn 2024 là bao nhiêu?

Hiểu được vấn đề này, chúng tôi muốn gửi đến Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến chủ đề: Mức đóng kinh phí công đoàn 2024 như thế nào?

Công đoàn là gì?

Trước khi tìm hiểu Mức đóng kinh phí công đoàn 2023 thì chúng tôi xin đưa ra một số nội dung xoay quanh giúp Quý khán giả có cái nhìn đa chiều hơn.

Theo quy định tại điều 1 Luật Công đoàn năm 2012 thì “Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp Việt Nam, Bộ Luật Lao động 2019 và Luật Công đoàn thì Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất có quyền đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động tại đơn vị sử dụng lao động.

Công đoàn Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển quan hệ lao động. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đoàn phí công đoàn là gì?

Đoàn phí công đoàn là lệ phí công đoàn được thu dưới hình thức đơn vị sử dụng lao động trừ trực tiếp vào tiền lương của công nhân và sau đó là trả cho công đoàn.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn

Công đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người lao động trong đơn vị lao động. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm đối với Công đoàn.

Cụ thể theo điều 22 Luật Công đoàn năm 2012 thì trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn:

1. Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật.

2. Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

3. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.

4. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5. Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi Công đoàn đề nghị.

6. Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở.

7. Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

8. Phối hợp với Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động.

9. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn và đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này”.

Như vậy có thể thấy đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn. Vậy pháp luật quy định các vấn đề về kinh phí công đoàn cũng như mức đóng kinh phí công đoàn 2024 là bao nhiêu? Chúng ta cùng đi tìm hiểu.

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Khác với đoàn phí công đoàn do người lao động là đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn thì kinh phí công đoàn là do đơn vị sử dụng lao động đóng. Cụ thể là các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. (Đối với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp… không thành lập Công đoàn cơ sở vẫn phải đóng Kinh phí công đoàn).

Mức đóng kinh phí công đoàn 2024?

Căn cứ theo khoản 2 điều 26 về tài chính công đoàn Luật Công đoàn năm 2012 thì Mức đóng kinh phí công đoàn 2024 là 2% tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị. Ngoài ra, việc đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động và nộp tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận/huyện nơi Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Theo đó, mức đóng kinh phí công đoàn theo khoản 2 điều 27 Luật Công đoàn thì được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm các nhiệm vụ sau đây:

“a, Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;

b) Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

c) Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh;

d) Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;

đ) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;

e) Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động;

g) Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;

h) Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động;

i) Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác;

k) Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách;

l) Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp;

m) Các nhiệm vụ chi khác”.

Đối tượng

Không phân biệt: có tổ chức công đoàn hay không

Kinh phí công đoàn
(Do doanh nghiệp đóng)

Mức đóng

2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động
(Kinh phí công đoàn 2% được tính trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)

Phân phối

Năm 2024:
– Doanh nghiệp được sử dụng 71% tổng số thu kinh phí công đoàn. (Tăng 1% so với năm 2020)
– Công đoàn cấp trên được sử dụng 29% tổng số thu kinh phí công đoàn.(Giảm 1% so với năm 2020)

Đối tượng

Có tổ chức Công đoànKhông có tổ chức công đoàn

Đoàn phí công đoàn
(Do đoàn viên tham gia công đoàn đóng)

Mức đóng

– NLĐ tham gia công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.
– NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.
NLĐ không phải đóng đoàn phí công đoàn.

Phân phối

– Doanh nghiệp được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn.
– Công đoàn cấp trên được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.
Không thu và không phải nộp đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào hiểu được về những quy định về Mức đóng kinh phí công đoàn 2024? Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi