Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Thẩm quyền giải quyết khiếu nại mới nhất 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3832 Lượt xem

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại mới nhất 2024

Để giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc nắm bắt quy định pháp luật về khiếu nại, sau đây TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 1900 6557 tư vấn cho khách hàng về thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Khiếu nại là quyền của công dân Hiến pháp năm 2013 nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Tại Điều 30 của Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” . Nội dung bài viết sau đây sẽ tư vấn rõ hơn về cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định để khách hàng có thể nộp đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhất.

Tổng đài tư vấn pháp luật về khiếu nại: 1900 6557

Đơn khiếu nại là gì?

Đơn khiếu nại là một loại giấy tờ trong đó mà người khiếu nại viết để gửi lên tòa án hoặc là cơ quan có thẩm quyền về nội dung cần khiếu nại.

Người khiếu nại có thể thực hiện việc khiếu nại bằng hình thức là gửi đơn khiếu nại hoặc là đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại để trực tiếp trình bày về nội dung cần khiếu nại. Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo thì trong đơn khiếu nại cần ghi rõ ngày. tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lí do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại kí tên.

Trong đơn khiếu nại cần trình bày đúng, đầy đủ và rõ ràng nội dung cần khiếu nại, tránh việc trình bày quá dài dòng và không đúng trong tâm bởi vì đơn khiếu nại chính là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét và giải quyết đơn. Do đó khi trình bày thì người viết đơn khiếu nại cần phải lưu ý về vấn đề này.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định chi tiết tại Mục 1 Chương 3 Luật khiếu nại năm 2011 như sau:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong trường hợp sau:

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

– Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

– Giám đốc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong các trường hợp:

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

– Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong các trường hợp:

+  Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

+ Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

– Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

–  Bộ trưởng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong các trường hợp:

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

+ Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Như vậy tùy theo tính chất của việc cần khiếu nại là gì thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ là khác nhau theo như quy định ở trên vì vậy khi khiếu nại thì người nộp đơn cần gửi đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét và giải quyết một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, một số cơ quan khác theo quy định của pháp luật cũng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong từng trường hợp và mức độ khác nhau.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai

Theo khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại về Trình tự khiếu nại thì:

” Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Như vậy, nhìn chung, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thuộc về Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, cụ thể như sau:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Giám đốc sở và cấp tương đương giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

– Bộ trưởng

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Thông tư 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2022, thông tư nêu rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính như sau

– Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp.

– Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương giải quyết:

+ Khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp, trừ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại khoản 1;

+ Khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà Trưởng Công an cấp xã đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn theo quy định nhưng chưa được giải quyết.

– Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp.

Trong quá trình quý khách hàng thực hiện thủ tục khiếu nại có vướng mắc về vấn đề đơn khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu nai, thời hạn giải quyết khiếu nại….., quý khách hàng muốn hỗ trực tiếp và chi tiết nhất xin vui lòng gọi qua Số 1900 6557 hoạt động từ 8h đến 17h các ngày trong tuần để được các chuyên viên tư vấn, hướng dẫn cụ thể hơn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (15 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi