Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà
  • Thứ bảy, 22/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 2702 Lượt xem

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Dưới đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc nội dung liên quan Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà để khách hàng tham khảo và sử dụng khi cần thiết.

Khi ký kết hợp đồng thuê nhà trường hợp một trong hai bên hoặc cả 2 bến muốn bổ sung, thay đổi hay chỉnh sửa các nội dung, điều khoản trên hợp đồng, các bên phải lập thêm phụ lục hợp đồng. Vậy mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà sẽ được lập như thế nào?

Dưới đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc nội dung liên quan Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là một thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà về việc sử dụng nhà với một khoản phí được quy định trước đó. Trong hợp đồng thuê nhà, các điều khoản về thời gian thuê, giá thuê, điều kiện sử dụng nhà, trách nhiệm của các bên và các điều khoản khác sẽ được đưa ra và thỏa thuận giữa hai bên.

Các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà bao gồm:

– Thời gian thuê: Hợp đồng sẽ quy định thời gian thuê nhà, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc thuê nhà.

– Giá thuê: Hợp đồng sẽ quy định giá thuê của nhà, bao gồm cả giá tiền và các khoản phí khác nếu có.

– Điều kiện sử dụng nhà: Hợp đồng sẽ quy định các điều kiện về việc sử dụng nhà, bao gồm việc sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, sử dụng đúng mục đích và không gây tổn hại cho nhà.

– Trách nhiệm của các bên: Hợp đồng sẽ quy định trách nhiệm của bên cho thuê nhà và bên thuê nhà, bao gồm trách nhiệm về sửa chữa, bảo trì và thanh toán tiền thuê nhà.

– Các điều khoản khác: Hợp đồng cũng có thể quy định các điều khoản khác, bao gồm việc thay đổi điều khoản, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Việc ký kết hợp đồng thuê nhà là một việc quan trọng, bởi vì nó giúp xác định rõ các điều kiện và trách nhiệm của các bên trong quá trình sử dụng nhà, giúp tránh những tranh chấp xảy ra sau này.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?

Theo Khoản 1 Điều 403 Bộ Luật Dân sự quy định:  “Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.”

Theo đó, có thể hiểu phụ lục hợp đồng thuê nhà là phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng thuê nhà và có giá trị pháp lý như hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Một số lưu ý khi soạn phụ lục hợp đồng thuê nhà

Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê nhà cần phải đảm bảo các yếu tố sau:

+ Về hình thức: Vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng do đó phụ lục hợp đồng thuê nhà phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Trường hợp hợp đồng thuê nhà được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký…. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định này.

+ Về nội dung: Phụ lục hợp đồng thuê nhà phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng thuê nhà ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng và không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà là những hàng hoá mà pháp luật không cấm và không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo người giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện tham gia

+ Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng mua bán có năng lực hành vi dân sự.

+ Khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng cần phải lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền. Phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh các tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng với thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm các thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, kèm theo là nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết. Đồng thời phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều khoản hoặc nội dung phụ lục bổ sung, chỉnh sửa và các nội dung khác liên quan đến hợp đồng thuê nhà.

Các bạn có thể tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

……………, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

– Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ NHÀ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số……. về ………..đối với Hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..…………………..…

2…………………..…………………..…………………..…

3…………………..…………………..…………………..…

4…………………..…………………..…………………..…

5. Điều khoản chung :

5.1   Phụ lục hợp đồng được lập thành (…) bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….
5.2   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI  DIỆN BÊN B

Ngoài ra, quý độc giả có thể tham khảo thêm mẫu Phụ lục hợp đồng chung nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ………………………………….        Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………..

Bà: ………………………………….          Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………

BÊN (2):  (Sau đây gọi tắt là Bên B) Công ty…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….”

Thành: “……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……)  bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN A                                                                                    BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, đóng dấu)

Hướng dẫn:

(1) Ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng.

(2) Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các bên giao kết.

Ngoài ra, còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để liệt kê cho chính xác. Cụ thể:

– Nếu chủ thể giao kết là cá nhân thì ghi các nội dung: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại …

– Nếu chủ thể giao kết là tổ chức, pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện.

(3) Những nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này.

– Nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì.

– Nếu hủy bỏ điều khoản nào thì cũng ghi rõ là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng…..

Trên đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà. Hy vọng các thông tin này giúp bạn giải đáp thắc mắc và nắm được các thông tin cần thiết.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (16 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp và cũng là ngày nữ giới tại nhiều nước trên thế giới nhận được hoa và quà tặng từ các đấng mày...

Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ được cả thế giới công nhận. Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3 như thế...

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620

Mẫu 620 chốt sổ bhxh là mẫu giấy cụ thể và được sử dụng trong việc giao nhận các loại hồ sơ, cụ thể như các loại hồ sơ để xác nhận về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp chưa được trả sổ, rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi