• Thứ hai, 13/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 9275 Lượt xem

Công thức tính lương hưu 2024 mới nhất

Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2024 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH.

Nhiều Khách hàng thắc mắc khi Bộ luật lao động có quy định về việc tăng độ tuổi về hưu trong điều kiện lao động bình thường thì liệu cách tính lương hưu có sự điều chỉnh hay không? Nếu có thì công thức tính lương hưu 2024 mới nhất như thế nào?

Khách hàng quan tâm những nội dung trên vui lòng tham khảo thông tin bài viết của chúng tôi.

Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động?

Áp dụng theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì tuổi nghỉ hưu được quy định như sau:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy có thể chia làm 02 trường hợp để tính hương hưu đó là:

– Trường hợp về hưu đúng tuổi, đủ thời gian đóng BHXH

– Trường hợp người lao động về hưu trước thời hạn do bị suy giảm khả năng lao động nhưng vẫn đảm bảo thờ gian đóng BHXH.

Công thức tính lương hưu năm 2024 mới nhất

Để Khách hàng hiểu rõ Công thức tính lương hưu 2024 mới nhất thì trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ chia làm 02 trường hợp về hưu đúng tuổi và về hưu trước tuổi của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân để Khách hàng tham khảo.

Trường hợp 1: Tính lương hưu cho người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu

– Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014, lao động nam nghỉ hưu từ 01/01/2021 trở đi mức lương hưu được tính như sau:

+ Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 19 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

+ Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

– Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thì lao động nữ nghỉ hưu từ 01/01/ 2021 trở đi mức lương hưu được tính tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hộ, cụ thể: năm 2021, lương hưu hàng tháng của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%

Ví dụ: Bà M đủ điều kiện nghỉ hưu từ 02/2021 theo quy định của pháp luật, bà M hiện đã có 27 năm đóng BHXH. Vậy Công thức tính lương hưu 2024 mới nhất được áp dụng để tính Mức lương hưu bà M được hưởng hàng tháng là:

15 năm đầu tiên đóng BHXH = 45%

12 năm tiếp theo đóng BHXH tính thêm 2% = 12 x 2%= 24%

Vậy bà M được hưởng mức lương hưu = 45% + 24% = 69%.

Trường hợp 2: Tính lương hưu trường hợp người lao động nghỉ hưu do bị suy giảm khả năng lao động

Khác với cách tính lương hưu khi người lao động về hưu đúng độ tuổi, Công thức tính lương hưu 2024 mới nhất với trường hợp người lao động về hưu trước tuổi được tính như sau:

– Căn cứ khoản 3 Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi suy giảm khả năng lao động được tính như mức hưởng lương của lao động khi về hưu trong điều kiện bình thường. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

– Đối với trường hợp lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động, pháp luật có quy định điều kiện nghỉ hưu được hưởng lương hưu như sau:

+ Lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, đủ từ 50 tuổi 04 tháng.

+  Lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đủ từ 45 tuổi 04 tháng.

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Căn cứ khoản 3 Điều 56 thì Mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ trong trường hợp nêu trên được tính như sau:

– Lương hưu của lao động nữ  sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ Về cách tính lương hưu năm 2024

Ví dụ 1: Ông A về hưu tháng 4/2021 khi đó 56 tuổi 8 tháng, suy giảm khả năng lao động 65% theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa, có 28 năm đóng BHXH. Như vậy ông A đủ điều kiện về hưu trước tuổi và được tính mức hưởng lương hưu như sau:

19 năm đầu đóng BHXH = 45%.

Từ năm 20 đến 28 là 9 năm, tính thêm = 9 x 2%= 18%.

Tổng 2 tỷ lệ trên là 45% + 18%= 63 %.

Ông A nghỉ hưu khi 56 tuổi 8 tháng (nghỉ hưu trước 60 tuổi 03 tháng là 3 năm 7 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là (3 x 2%) + 1% = 7%.

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông K sẽ là 63% – 7% = 56%.

Ví dụ 2: Bà A nghỉ hưu tháng 5/2021 khi đủ 50 tuổi 06 tháng, bị suy giảm khả năng lao động 67%, có 25 năm đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A được tính như sau:

15 năm đầu đóng BHXH = 45%

Từ năm 16 đến 25 là 10 năm, tính thêm = 10 x 2%= 20%

Tổng 2 tỷ lệ trên là 45% + 20%= 65%

Bà A nghỉ hưu khi 50 tuổi 06 tháng (nghỉ hưu trước 55 tuổi 04 tháng là 4 năm 10 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 là 4 x 2%) + 1% = 9%.

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà A sẽ là 65% – 9% = 56%.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi