Trang chủ Thông tin cần biết Số điện thoại, địa chỉ Chi cục thuế quận 2, Hồ Chí Minh
  • Thứ sáu, 24/03/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 6522 Lượt xem

Số điện thoại, địa chỉ Chi cục thuế quận 2, Hồ Chí Minh

Chi cục thuế là cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý thuế, lệ phí, phí… các nhiệm vụ của pháp luật trên địa bàn cấp quận, huyện, thị xã và trực thuộc Cục thuế cấp tỉnh.

Thành phố Thủ Đức được thành lập nhưng chi cục thuế quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức tạm thời vẫn được giữ nguyên và hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Chi cục thuế là cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý thuế, lệ phí, phí… các nhiệm vụ của pháp luật trên địa bàn cấp quận, huyện, thị xã và trực thuộc Cục thuế cấp tỉnh. Trong nội dung bài viết này, luathoangphi.vn sẽ cung cấp đến Quý vị thông tin về chi cục thuế quận 2.

Vị trí, chức năng chi cục thuế quận 2

Chi cụ thuế quận 2 được thành lập, tổ chức dựa trên các quy định của pháp luật, cụ thể là theo Quyết định số 110/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phần và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Căn cứ theo Điều 1 Quyết định này, chi cục thuế quận 2 có vị trí, chức năng như sau:

– Chi cục Thuế quận 2 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

– Chi cục thuế quận 2có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn chi cục thuế quận 2

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế quận 2 như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn quận 2.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 2 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế quận 2.

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế quận 2: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

– Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn quận 2.

– Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

– Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 2.

– Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

– Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

– Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

– Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân quận 2 và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế quận 2.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 2 theo quy định của pháp luật.

– Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

– Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

– Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế quận 2.

– Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế quận 2 theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

– Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh giao.

Địa chỉ chi cục thuế quận 2 ở đâu?

Hiện nay, Quyết định thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, như vậy trong thời gian tới sẽ không còn tồn tại quận 2. Tuy nhiên, thành phố Thủ Đức mới được thành lập, việc xây dựng chính quyền chưa được hoàn thiện. Mới đây, vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, Bộ Tài chính ra công văn số 787/BTC-TCCB về quản lý công tác thuế trên địa bàn quận Thủ Đức, theo công văn này thì trước mắt vẫn giữ nguyên hoạt động, tổ chức bộ máy của 3 chi cục thuế là chi cục thuế quận 9, chi cục thuế quận 2 và chi cục thuế quận Thủ Đức.

Vì thế, các thông tin hiện nay luathoangphi.vn cung cấp vẫn còn hiệu lực cho đến khi văn bản mới về thành lập chi cục thuế thành phố Thủ Đức có hiệu lực.

Địa chỉ chi cục thuế quận 2 nằm tại số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Danh bạ Chi cục thuế thuế quận 2

Hiện tại, số điện thoại chính của chi cục thuế quận 2 là: 028.37.423.431

Ngoài ra, các bộ phận thuộc Chi cục thuế quận 2 có số điện thoại như sau:

Đội HC-NS-TV-AC Bộ phận Ấn chỉ: 028.37.423.446 – 028.37.423.443

Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán: 028.37.423.438

Đội Kê Khai -KTT & Tin học: 028.37.423.442 – 028.37.423.435

Đội Kiểm tra nội bộ: 028.37.423.437

Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NTT: 028.37.423.431 – 028.37.423.486

Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân: 028.37.425.211

Đội thuế Liên phường: 028.37.423.488

Đội Kiểm tra thuế số 1: 028.37.423.485

Đội Kiểm tra thuế số 2: 028.37.423.441

Đội thu LPTB và thu khác: 028.37.423.487 – 028.37.423.433

Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: 028.37.423.483

Số tài khoản Chi Cục thuế Quận 2

Thông tin số tài khoản của Chi cục thuế Quận 2 là: 7111.1056286, mở tại kho bạc nhà nước quận 2.

Giờ làm việc Chi cục thuế quận 2

Chi cục thuế Quận 2 làm việc vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ. Thời gian cụ thể như sau:

+ Sáng từ 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h00

Cơ cấu tổ chức chi cục thuế quận 2

Như đã nói, chi cục thuế quận 2 được thành lập theo quy định của pháp luật mà cụ thể là Bộ Tài chính. Theo quyết định 110, chi cục thuế quận 2 được tổ chức dựa theo quy định tại điều 3 quyết định này.

1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế được tổ chức như sau:

a) Chi cục Thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế.

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học.

– Đội Kiểm tra nội bộ.

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.

– Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế.

– Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ.

– Đội Trước bạ và thu khác.

– Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.

– Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.

b) Chi cục Thuế có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế – Trước bạ – Thu khác.

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế.

– Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – n chỉ.

– Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).

– Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị

c) Chi cục Thuế có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:

– Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ.

– Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế (Tuyên truyền – Hỗ trợ – Nghiệp vụ – Dự toán – Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Trước bạ và thu khác).

– Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).

– Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.

d) Chi cục Thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức 02 Đội:

– Đội Tổng hợp (Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ – Nghiệp vụ – Dự toán).

– Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Tuyên truyền – Hỗ trợ – Quản lý nợ – Kiểm tra thuế – Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Trước bạ và thu khác – Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Đội Kiểm tra thuế và Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.

Người đứng đầu chi cục thuế quận 2

Theo công văn số 787 của Bộ Tài chính thì cơ cấu, tổ chức của chi cục thuế quận 2 vẫn được giữ nguyên, do đó các chức danh như Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng vẫn được giữ nguyên. Cụ thể:

Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Trọng Dụng

Phó Chi cục trưởng: Bà Đỗ Thị Tuyến

Phó Chi cục trưởng: Ông Lê Văn Thạch

Trên đây là nội dung bài viết chi cục thuế quận 2 trong mục cơ quan thuế của luathoangphi.vn. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6557

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 1

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 3

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 7

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận bình thạnh

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi