Trang chủ Thông tin cần biết # Địa chỉ, số điện thoại Chi cục thuế quận 1, TP Hồ Chí Minh
  • Thứ sáu, 24/03/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 5766 Lượt xem

# Địa chỉ, số điện thoại Chi cục thuế quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hiện nay địa chỉ hiện tại của Chi cục thuế quận 1 đặt tại trụ sở số: 8 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Thuế Quận 1 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 1 theo quy định của pháp luật.

Vậy trụ sở hiện tại của chi cục thuế ở đâu? Khi muốn liên lạc thì gọi điện theo số điện thoại nào được? Khách hàng quan tâm nội dung bài viết, tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Chi cục thuế quận 1 tiếng Anh là gì?

Chi cục thuế quận 1 tiếng Anh là District 1’s Taxation Sub-department

Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục thuế quận 1

Chi cục Thuế quậ 1 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế quận 1 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế quận 1.

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế quận 1: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

– Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

– Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

– Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

– Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

– Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

– Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

– Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế Hồ Chí Minh.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố theo quy định của pháp luật.

– Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

– Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

– Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

– Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

– Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế Hồ Chí Minh giao.

Địa chỉ Chi cục thuế quận 1

Địa chỉ hiện tại của Chi cục thuế quận 1 đặt tại trụ sở số: 8 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Website Chi cục Thuế Quận 1?

Website chi cục thuế quận 1 là https://chicucthuequan1.gov.vn/, doanh nghiệp và cá nhân có thể tham gia chi tiết qua website này

Số điện thoại của Chi cục thuế Quận 1

– Tổng Đài Chi cục thuế quận 1: (028)39106241

Fax: (028) 3910-6241

Email: cctq1.hcm@gdt.gov.vn

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: (028)39106211

– Bộ phận Ấn chỉ: (028)39106241 ấn Phím nội bộ 8102

– Đội Kiểm tra nội bộ: (028)39106210

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học: (028)39106241 – Phím nội bộ 8101 / 8402

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: (028)39106241 – Phím nội bộ 8804

– Đội Trước bạ và thu khác: (028)39106241 – Phím nội bộ 8003

– Đội Quản lý thuế Liên phường số 1: (028)39106241 – Phím nội bộ 8703

– Đội Quản lý thuế Liên phường số 2: (028)39106241 – Phím nội bộ 81005

– Đội Quản lý thuế Liên phường số 3: (028)39106241 – Phím nội bộ 8903

– Đội Quản lý thuế Liên phường số 4: (028)39106241 – Phím nội bộ 8803

– Đội Kiểm tra thuế số 1: (028)39106241 – Phím nội bộ 8504

– Đội Kiểm tra thuế số 2: (028)39106241 – Phím nội bộ 8702

– Đội Kiểm tra thuế số 3(028)39106241 – Phím nội bộ 8503

– Đội Kiểm tra thuế số 4: (028)39106241 – Phím nội bộ 8304

– Đội Kiểm tra thuế số 5(028)39106241 – Phím nội bộ 8602

– Đội Kiểm tra thuế số 6(028)39106241 – Phím nội bộ 8303

Số tài khoản Chi cục thuế quận 1

Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Quận 1

Số tài khoản: 71111056285

Mở tại: Kho bạc Nhà nước Quận 1

Giờ làm việc chi cục thuế Quận 1

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu thì hiện nay thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế chi cục thuế quận 1 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thời gian làm việc sáng từ 8h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30; riêng ngày thứ Bảy làm việc buổi sáng từ 8giờ đến 11h30.

Thời gian còn lại trong ngày làm việc để làm công tác sắp xếp và bàn giao hồ sơ. Hệ thống tiếp nhận thủ tục hành chính thuế theo phương thức điện tử được thực hiện 24/24 giờ và 7 ngày/tuần

Thứ Hai07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Ba07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Tư07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Năm07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Sáu07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Bảy07:30–11:30
Chủ NhậtĐóng cửa

Chi cục trưởng chi cục thuế quận 1?

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 110/QĐ-BTC 2019 về lãnh đạo chi cục thuế thì Chi cục Thuế có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng theo quy định của pháp luật.

Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế trên địa bàn. Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật, điều động lãnh đạo Chi cục Thuế thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Tại quận 1 thì người đứng đầu chi cục thuế quận hiện nay là Chi cục trưởng: Phan Văn Dũng, giúp việc cho chi cục trưởng là 4 Chi cục phó là: Bà Phạm Thị Minh Tuyết, Bà Hồ Thị Hương Thủy, Nguyễn Thị Bích Thủy, ông Phan Văn Dũng.

Nhắc đến thành phố Hồ Chí Minh thì Quận 1 là quận trung tâm của TP. Hồ Chí Minh. Do vậy tất cả các hoạt động bao gồm cả công tác quản lý thuế luôn được đẩy mạnh, tránh những trường hợp doanh nghiệp trốn thuế, thất thu về thuế làm ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

Dựa trên kết quả thống kê, toàn địa bàn quận 1 có 22.930 doanh nghiệp đang hoạt động tại quận 1 và để quản lý số DN này, Chi cục Thuế quận 1 đã thành lập 8 đội kiểm tra với tổng quân số 97 công chức. Tính bình quân, mỗi công chức phải quản lý 236 DN.

Với tình hình quản lý quá nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn nên ngoài việc thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giao, Chi cục Thuế quận 1 còn chủ động chọn ra một số ngành nghề kiểm tra theo chuyên đề, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thu ngân sách nhà nước.

Trên đây là nội dung bài viết  chi cục thuế quận 1 trong mục cơ quan thuế của luathoangphi.vn. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6557

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 2

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 3

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 7

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận bình thạnh

Đánh giá bài viết:
5/5 - (35 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi