Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Hành Chính Phẩm chất đạo đức là gì?

Phẩm chất đạo đức là gì?

Phẩm chất đạo đức là các chuẩn mực hành vi làm nên giá trị của một con người, dựa vào khung chuẩn mực ấy thì người ta có thể đánh giá được các hành vi của con người tốt hay xấu, là lợi hay hại, về những điều được khuyến khích, điều cấm kị, hoặc về nghĩa vụ của mỗi con người.

Đạo đức là cụm từ được dùng để chỉ một yếu tố trong tính cách và giá trị của mỗi con người, đây là hệ thống những quy tắc về chuẩn mực của cộng đồng và xã hội.

Khi nói một người có đạo đức tức là ý nói người đó có đã có sự rèn luyện thực hành các lời răn dạy về đạo đức, có lối sống chuẩn mực và có nét đẹp trong đời sống và tâm hồn. Vậy phẩm chất đạo đức là gì? nội dung bài viết dưới đây sẽ giải thích về vấn đề này.

Phẩm chất đạo đức là gì?

Phẩm chất đạo đức là các chuẩn mực hành vi làm nên giá trị của một con người, dựa vào khung chuẩn mực ấy thì người ta có thể đánh giá được các hành vi của con người tốt hay xấu, là lợi hay hại, về những điều được khuyến khích, điều cấm kị, hoặc về nghĩa vụ của mỗi con người.

Đây chính là bản chất là cái làm nên giá trị riêng của mỗi con người. Khi nói đến phẩm chất của một người sẽ thường nhìn nhận ở  những góc độ như phẩm chất về chính trị, phẩm chất về đạo đức và phẩm chất về năng lực.

Đạo đức là một hệ thống những quy tắc, những chuẩn mực về cách ứng xử của con người với nhau trong các quan hệ giữa người với người và với tổ chức trong xã hội, là giá trị cốt lõi tạo nên phẩm chất nhân cách của con người.

Đạo đức là một trong những vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cần phải đem hết tinh thần, lực lượng ra phấn đấu, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; Người luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, cho đảng viên.

Vai trò của đạo đức cách mạng là vô cùng to lớn, Hồ Chí Minh coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng cũng giống như là gốc của cây, ngọn của nguồn, của sông, của suối.

Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ của đảng bởi lẽ con đường cách mạng đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng của mỗi con người, mỗi thế hệ nối tiếp nhau.

Vai trò của phẩm chất đạo đức còn được thể hiện ở lòng cao thượng của con người, mỗi người sẽ có những công việc khác nhau, tài năng khác nhau…những ai giữ được đạo đức cách mạng thì là người cao thượng.

Như vậy nội dung này đã giải thích được chi tiết về vấn đề phẩm chất đạo đức là gì?

Các phẩm chất đạo đức của con người

Quý độc giả đã hiểu được phẩm chất đạo đức là gì? qua nội dung phân tích ở trên, ở phần này sẽ nêu ra các phẩm chất đạo đức của con người.

– Trong mối quan hệ đạo đức thì mối quan hệ giữa mỗi người với đất nước, với nhân dân, với dân tộc là mối quan hệ lớn nhất. Trung, hiếu là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất.

Với mỗi cán bộ đảng viên thì phải suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng đây là một vấn đề chủ chốt và quan trọng của đạo đức cách mạng. Phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân, phải tận trung, tận hiếu, thì mới xứng đáng vừa là đầy tớ trung thành, vừa là người lãnh đạo của dân; dân là đối tượng để phục vụ hết lòng. Cần phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí để dân hiểu được quyền và trách nhiệm của người chủ đất nước.

– Cần, kiệm, liêm, chính là những phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi con người.

Cần ở đây chính là lao động cần cù lao động có kế hoạch, sáng tạo để tạo ra năng suất cao.

Kiệm hiểu đơn giản là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của nhân dân, của đất nước, của bản thân mình; cần phải tiết kiệm từ những cái nhỏ nhất.

Liêm ở đây hiểu là phải trong sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng, không tâng bốc mình. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ; khi gặp việc khó không được nản lòng, không được dễ dàng từ bỏ mà phải luôn tìm cách để vượt quá.

Chính là không tà, là thẳng thắn, đứng đắn đối với mình, với người, với việc. Đối với mình thì không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập và có cầu tiến, phát huy những điều hay, sửa đổi những điều chưa hợp lý. Đối với người không nịnh hót người trên, khinh thường người dưới.

– Phẩm chất yêu thương con người

Cần kế thừa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp truyền thống nhân nghĩa đó với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân văn của nhân loại qua nhiều thế kỷ và qua các hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.

Tình yêu thương rộng lớn dành cho những người cùng khổ, những người lao động bị áp bức, bóc lột. Hồ Chí Minh chỉ mong muốn cho đất nước được hoàn toàn độc lập, nhân dân được tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Chỉ có tình yêu thương con người bao la đến như vậy thì mới có cách mạng, mới nói đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Những phẩm chất này là những phẩm chất cơ bản và cần có ở mỗi con người để có thể phát triển bản thân cũng như đóng góp công sức vào việc xây dựng xã hội ngày càng công bằng, văn minh, tiến bộ và giàu đẹp hơn.

Bản thân mỗi cá nhân luôn cần phải phấn đấu học tập không ngừng, luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực, lối sống. Cần có lối sống trong sạch, cầu tiến, phát huy được những điểm mạnh của bản thân đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục sửa chữa những hạn chế còn tồn tại.

Phẩm chất đạo đức nhà giáo

Quy định về đạo đức nhà giáo là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo.

Cụ thể Theo quy định tại Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT thì tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo như sau:

– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

– Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

– Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

– Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Ngoài tiêu chuẩn về đạo đức thì nhà giáo cần đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, tác phong lối sống, giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo cụ thể như sau:

Về phẩm chất chính trị

– Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Về lối sống, tác phong

– Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

– Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

– Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

– Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.

– Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng.

Về giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

– Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

– Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

– Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

– Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

– Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.

– Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

– Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

– Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

– Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

– Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Phẩm chất đạo đức là gì. Khách hàng quan tâm theo dõi các nội dung bài viết tiếp theo vui lòng theo dõi trang chủ của Luật Hoàng Phi để được cập nhật thông tin hữu ích sớm nhất.

>>>>>> Tham khảo bài viết: Chuẩn mực đạo đức là gì?

Đánh giá bài viết:

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT