Mẫu số 18-cbh

Người hưởng lập Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Mẫu số 18-cbh không phải ai cũng biết là mẫu liên quan đến vấn đề gì hay ý nghĩa như thế nào. Tuy nhiên, nếu khi tìm hiểu ra thì nó thật sự là một mẫu văn bản cần thiết và hữu ích hiện nay.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Mẫu số 18-cbh.

Mẫu số 18-cbh là gì?

Mẫu số 18-cbh là Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hiện tại mẫu số 18-cbh đã được thay thế bởi mẫu 13-hsb ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Do đó, việc chia sẻ mẫu 18-cbh chỉ mang tính chất tham khảo

Trước khi hiểu rõ mẫu giấy này chúng tôi sẽ giúp quý bạn đọc một số nội dung liên quan, cụ thể:

– Chế độ hưu trí là chế độ chỉ trả lương hưu cho người lao động đã hết tuổi làm việc theo quy định của pháp luật – nhằm đảm bảo lao động khi về giá có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khỏe.

– Hưu trí là chỉ chung cho những người đã về hưu hoặc nghỉ hưu theo chế độ và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Hưu trí thường là người già, người có thâm niên công tác nhất định.

– Tại Việt Nam, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Khi đã đáp ứng điều kiện về độ tuổi và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định, người lao động có thể được hưởng chế độ hưu trí. Mức hưởng tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

 – Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

– Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội là biểu mẫu giấy ủy quyền để thực hiện việc ủy quyền cho người khác thay mình đi lĩnh lương hưu và nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội đối với người có tham gia bảo hiểm xã hội. Để thực hiện việc ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Những trường hợp ủy quyền nhận tiền lương hưu

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan không quy định cụ thể các trường hợp được ủy quyền nhận tiền lương hưu. Nhưng thông thường các trường hợp cụ thể sẽ thực hiện thủ tục ủy quyền nhận tiền lương hưu, cụ thể:

– Người đang hưởng lương hưu dưới 80 tuổi nhưng ốm đau, khó khăn trong việc đi lại.

– Người đang hưởng lương hưu trên 80 tuổi.

– Người đang hưởng lương hưu bị bệnh mãn tính đang phải điều trị nội, ngoại trú…

Đối với một số trường hợp không thể tự đi nhận tiền lương hưu được, cá nhân đang hưởng lương hưu có thể thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác để người được ủy quyền nhận tiền lương hưu thay.

Hồ sơ thực hiện Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

Thành phần hồ sơ Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, bao gồm:

Bước 1: Người hưởng lập Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Đối với nhận chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp:

+ Đến kỳ chi trả, người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền cho cơ quan Bưu điện, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả.

+ Người được ủy quyền có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định, nếu thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả về quỹ bảo hiểm xã hội.

– Đối với nhận chế độ Bảo hiểm xã hội một lần:

Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan Bưu điện nơi chi trả, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuy thân có ảnh, nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả hoặc Giấy nhận tiền.

– Đối với nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK:

Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, nhận tiền và ký nhận tiền trên phiếu chi.

– Đối với nhận trợ cấp thất nghiệp:

Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền cho cơ quan bưu điện, xuất trình Chúng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả.

Trong đó, cần hết sức lưu ý thời hạn của Giấy ủy quyền theo thỏa thuận của người ủy quyền và người được ủy quyền, nếu không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Bước 2:

– Cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan Bưu điện tiếp nhận Giấy ủy quyền, kiểm tra Chúng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và chi tiền cho người được ủy quyền.

– Cơ quan Bưu điện cập nhật thông tin, thời hạn, nội dung ủy quyền Giấy ủy quyền vào hệ thống công nghệ thông tin sau đó giấy ủy quyền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 18-cbh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng … năm ……..

GIẤY ỦY QUYỀN

LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

1. Người ủy quyền (Người hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội):

– Họ và tên: ……………………………………………………. Năm sinh: ………………………….

– Nơi cư trú: ………………………………………………… Số điện thoại: ………………………..

– Số sổ Bảo hiểm xã hội/mã định danh: ………………………………………………………….

Loại chế độ BHXH đang hưởng: …………………………………………………………………..

– Nơi đang lĩnh chế độ Bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………..

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (bà) ………………………………………….. nêu tại mục 2 dưới đây lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội.

2. Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ Bảo hiểm xã hội):

– Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

– Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………. Số điện thoại: …………………………..

– Thời hạn ủy quyền: Từ tháng … năm …. đến tháng …. năm ……………………………

– Nơi lĩnh: ………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp Người ủy quyền (người hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng Bảo hiểm xã hội không dùng quy định của pháp luật thi Người được ủy quyền (người lĩnh thay chế độ Bảo hiểm xã hội) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả hoặc Bảo hiểm xã hội cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy đinh của pháp luật.

 

Xác nhận của chính quyền đị phương; hoặc Giám đốc trại giam; hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam hoặc chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú.

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Như vậy, Mẫu số 18-cbh đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong phần cuối của bài viết hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã chia sẻ một số nội dung liên quan đến giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu công văn xin chuyển quận đóng BHXH

Trước khi chuyển nơi đóng bảo hiểm xã hội công ty phải hoàn tất việc đóng BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đến thời điểm di chuyển để chấm dứt quan hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội...

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Mẫu đợn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã...

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp một số thông tin về: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa...

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về chế độ thai sản và cung cấp Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo...

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng 2022

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng là mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số...

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ BHXH qua bưu điện

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc được đơn vị/doanh nghiệp đại diện làm hồ sơ tham gia BHXH và gửi đến cơ quan BHXH thông qua hai hình thức: Giao dịch điện tử trên các phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH; Gửi hồ sơ BHXH qua đường bưu...

Mẫu bản cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 1 trong những chính sách an sinh hữu ích đối với người lao động. Khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động có rất nhiều quyền lợi khác...

Mẫu D04H-TS theo Quyết định 505

Mẫu D04h-TS là mẫu biên bản được ban hành kèm theo Quyết định só 595/QĐ-BHXH, được sử dụng với chức năng là biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn...

Mẫu 01B- HSB quyết định 166 excel mới nhất 2022

Mẫu 01B-HSB Quyết định 166 excel năm 2022 là biểu mẫu sử dụng về chế độ BHXH cho người đau ốm, thai sản thay thế mẫu C70A-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt...

Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất

Mẫu văn bản D01-TS là mẫu văn bản để kê khai thông tin được ban kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y...

Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội 2022

Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đề...

Hướng dẫn ghi mẫu 01B-HSB chi tiết nhất

Mẫu 01B-HSB là mẫu ghi nhận danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, chế độ ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe được ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã...

Mẫu giấy ra viện mới nhất 2022

Giấy ra viện là một văn bản được các bệnh viện dung để xác nhận tình trạng bệnh nhân đã được điều trị xong và có đủ điều kiện để xuất viện, giấy ra viện được Giám đốc hoặc các trưởng khoa điều trị xác nhận cho bệnh...

Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2022

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những giấy tờ cần thiết để xác định về khoảng thời gian người lao động được bắt đầu nghỉ hưởng các chế độ thai sản tại công ty, theo quy định thì chế độ này không chỉ áp dụng đối với nữ mà còn ngay cả nam cũng được hưởng quyền lợi này khi đủ điều...

Mẫu Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh 2022

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một trong những chế độ dành cho người lao động được quy định cụ thể, theo đó khi lao động nữ nghỉ hưởng chế độ khi nạo, sẩy, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động nữ sinh con, sinh con xong mà con bị chết ngay sau đó trong vòng 30 ngày đầu làm việc nhận thấy sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ hưởng chế độ...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557