Trang chủ Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp Người đại diện pháp luật công ty Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2024
  • Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp |
  • 10849 Lượt xem

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2024

Trong phạm vi nội dung bài viết dưới đây, cùng chúng tôi đi tìm hiểu các quy định cụ thể về quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định này

Người đại diện theo pháp luật là người nhân danh vì lợi ích của người khác hoặc tổ chức khác tiến hành xác lập thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện. Doanh nghiệp khi đã lựa chọn được người đại diện nếu có nhu cầu có thể ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trong phạm vi nội dung bài viết dưới đây, cùng chúng tôi đi tìm hiểu các quy định cụ thể về quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được hiểu là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các quyền, nghĩa vụ được phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp; là người đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là bị đơn, nguyên đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Tùy vào từng loại hình của doanh nghiệp để xác định được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật được lập thành văn bản thể hiện sự đồng thuận của các thành viên trong công ty về việc thay đổi người đại diện và ghi nhận rõ nội dung thay đổi, chức danh người đại diện; các cá nhân, đơn vị tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định đó.

Thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thẩm quyền quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty sẽ tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể như sau:

Với công ty TNHH một thành viên

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ được xác định:

– Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

– Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

– Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức có cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên là Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Với công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Hội đồng quản trị có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định. Theo quy định này thì thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị quyết định.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chúng tôi xin đưa ra mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với loại hình công ty TNHH một thành viên Quý độc giả có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

           …….., ngày … tháng … năm …

                                                           

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ điều lệ …….. được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày ……..;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi đại diện pháp luật của công ty từ Ông/Bà  …….. – chức danh …….. chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông/Bà …….. – chức danh ……..

 – Sửa đổi điều 6 của điều lệ …….. như sau:

Đại diện pháp luật:Ông/Bà ……..
Chức vụ:……..
Sinh ngày:……..
Dân tộc:……..Quốc tịch: ……..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……..
Ngày cấp:……..
Nơi cấp:……..
Nơi đăng ký HKTT:…….., …….., …….., ……..
Chỗ ở hiện tại:…….., …….., …….., ……..

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …….. tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3.

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Tải (Download) Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hướng dẫn soạn thảo quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật cần được đảm cả yếu tố về mặt hình thức và nội dung, chúng tôi xin hướng dẫn soạn thảo quyết định như sau:

+ Phần mở đầu của quyết định: Cần đảm bảo đủ các nội dung: Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày, tháng năm viết quyết định, tên quyết định, các quy định làm căn cứ, nơi gửi quyết định theo đúng hình thức của văn bản hành chính.

+ Phần nội dung của quyết định: cần ghi rõ các nội dung theo điều khoản về thông tin theo chức vụ của người đang giữ vị trí người đại diện theo pháp luật và điều khoản về thông tin của cá nhân người được thay đổi giữ vị trí này. Ghi rõ các cá nhân, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định.

+ Phần kết của quyết định: Người có thẩm quyền ký quyết định có trách nhiệm xác nhận, ký tên, đóng dấu.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Bước 1: Soạn hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

+ Các giấy tờ, tài liệu khác trong trường hợp cụ thể.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Quý vị nộp hồ sơ về Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở để được tiếp nhận, xử lý. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

 Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung thay đổi cho doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc).

Trường hợp cần thay đổi người đại diện theo pháp luật nhanh chóng, hỗ trợ soạn quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, Quý vị có thể liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ qua hotline 0981.378.999. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

>>>>>> Tìm hiểu thêm bài viết: Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ai ký?

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động được phép thay đổi người đại diện theo pháp luật, việc thay đổi phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền, tức Sở kế hoạch đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ...

Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Cổ Phần Như Thế Nào?

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật và phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo đúng quý...

Thủ tục thay đổi (cập nhật) thông tin người đại diện theo pháp luật

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo....

Thủ tục thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Khi đăng ký người đại diện theo pháp luật công ty, ngoài thông tin cá nhân người đại diện, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành đăng ký chức danh cho người đại...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi