Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200, 133 mới nhất 2022

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200, 133 mới nhất 2022

Trong công việc, có nhiều trường hợp người lao động phải chi tiêu những khoản thuộc chi tiêu của doanh nghiệp bằng tiền của bản thân mà chưa được doanh nghiệp tạm ứng hoặc chi, khoản tiền này sẽ được thanh toán cho người lao động nếu số tiền chi này phù hợp với quy định.

Thông thường, mẫu văn bản được pháp luật quy định thường chỉ có một mẫu và áp dụng trong nhiều trường hợp, nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kế toán, giấy đề nghị thanh toán được nhiều văn bản quy định và có những mẫu khác nhau. Vậy giấy đề nghị thanh toán là gì? Mẫu giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định như thế nào?

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán là mẫu giấy tờ dùng trong trường hợp đã chi những chưa được thanh toán hoặc chưa được tạm ứng trong việc tổng hợp các khoản chi đã chi có chứng từ kèm theo để được thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được coi là hợp lệ và được duyệt chỉ khi cá nhân tự bỏ tiền của mình chi cho những công việc, hoạt động chung của tập thể mà có được sự đồng ý, chỉ đạo của cấp trên. Đối với trường hợp cá nhân tự ý chi mà không có sự cho phép của cấp trên thì coi như đề nghị thanh toán đó không hợp lệ và cá nhân đó sẽ không được thanh toán khoản tiền đã bỏ ra.

Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động thì người lao động có thể sử dụng giấy đề nghị thanh toán để yêu cầu phía người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho mình.

Cá nhân muốn nhận được tiền tạm ứng hoặc thanh toán cần phải thực hiện theo trình tự như sau:

+ Nhân viên làm giấy yêu cầu thanh toán theo mẫu, điền đầy đủ nội dung, ghi lại danh sách toàn bộ các khoản đã chi và kèm theo những hóa đơn, chứng từ có liên quan. Ví dụ như: phiếu xuất hàng, phiếu giao nhận hàng, giấy biên nhận giao tiền…

+ Nộp giấy đề nghị thanh toán đã có đầy đủ thông tin cho kế toán trưởng đơn vị.

+ Kế toán trưởng sẽ nộp giấy đề nghị thanh toán lên Giám đốc/ Tổng giám đốc hoặc người có thẩm quyền duyệt chi xem xét và ký duyệt.

+ Giấy đề nghị thanh toán nếu được chấp thuận và duyệt chi, kế toán trưởng sẽ lập phiếu chi gửi kèm theo văn bản yêu cầu thanh toán cho nhân viên có yêu cầu và chuyển xuống bộ phận thủ quỹ xuất tiền.

Khi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?

Trong quá trình làm việc, công tác, khi thực hiện các hoạt động nhằm mục đích chung của tập thể, phát sinh từ chi phí của cơ quan, doanh nghiệp như việc đi công tác, mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng… mà cá nhân sử dụng tiền riêng để thực hiện hoặc chưa được tạm ứng thì sẽ thực hiện đề nghị thanh toán. Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng.

– Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có).

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi vào sổ kế toán.

Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng từ không?

Trong các văn bản thuộc lĩnh vực thuế, giấy đề nghị thanh toán không nằm trong dạng chứng từ được xét duyệt chi phí hợp lý hợp lệ đối với cơ quan thuế. Tuy nhiên, đây là một trong những thủ tục để thanh toán mà chế độ kế toán hướng dẫn để áp  dụng.

Nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán?

Hiện nay, mẫu giấy đề nghị thanh toán không chỉ có 01 mà có một số mẫu, được quy định trong những văn bản pháp luật khác nhau. Nhưng nhìn chung, giấy đề nghị thanh toán sẽ có những nội dung chính như sau:

– Tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.

– Họ tên, bộ phận đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.

– Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán được các văn bản do Bộ Tài Chính ban hành quy định mẫu và các cá nhân chỉ cần điền thông tin theo mẫu định sẵn. Cụ thể như sau:

– Phía bên trái của giấy đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, đơn vị và bộ phận

– Ghi rõ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc.

– Điền đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ người đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ nội dung thanh toán.

– Số tiền (bằng số và chữ) cần thanh toán.

– Phương thức thành toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

– Nguồn kinh phí: có thể là chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án…

– Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.

Giấy đề nghị thanh toán công nợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Đơn đề nghị thanh toán công nợ

 

Kính gửi: ……………………….

Thực hiện hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ qui định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng qui định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty………………………

Số tài khoản: …………. tại Ngân hàng……….. – Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện chế độ kế toán theo thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Ví dụ về mẫu giấy đề nghị thanh toán được quy định tại Phụ lục 3 như sau:

Đơn vị: Công ty ABC
Mẫu số 05 – TT
Địa chỉ:65 Cầu giây, Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
           Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 10/08/2022

 Kính gửi: Giám đốc công ty ABC

Họ và tên người đề nghị thanh toán:Nguyễn Minh Lâm

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Kỹ thuật

Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền mua dây điện thay thế tại công ty

Số tiền: 1.500.000 đồng(Viết bằng chữ): một triệu năm trăm nghìn đồng

(Kèm the 01 chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng
Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Tải (Download) Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này hướng dẫn các nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước. Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế.

Ví dụ về Giấy đề nghị thanh toán được quy định tại Phụ lục 3 ban hành theo thông tư này cụ thể như sau:

Đơn vị: Công ty cổ phần Bình Lam

Địa chỉ: 112 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 22/11/2022

Kính gửi: Giám đốc công ty cổ phần Bình Lam

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Đặng Xuân Vinh

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Nhân sự

Nội dung thanh toán: Mua văn phòng phẩm cho công ty

Số tiền: 2.000.000 đồng(Viết bằng chữ): Hai triệu đồng

(Kèm theo 02 chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Tải (Download) Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư này áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác có hoặc là không sử dụng ngân sách nhà nước.

Văn bản này hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị quy định của pháp luật.

Ví dụ về Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cụ thể như sau:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ HÀ NỘI

Mã QHNS: 1076864

Mẫu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày 15/ 11/2022

– Họ và tên người thanh toán: Đỗ Thị Lan

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): Hành chính tổng hợp

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền

A

1
I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số 1796  ngày 10/ 09/20202

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: 2979 số 217 ngày 03/09/2022

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

0

3.000.000

 

3.000.000

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN
THANH TOÁN

(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

Tải (Download) Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 79

Giấy đề nghị thanh toán ban hành theo Phụ lục Thông tư 79/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thông tư này áp dụng cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập và Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng (trừ các ban quản lý dự án là tổ chức thành viên của doanh nghiệp);

Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập để quản lý các dự án đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường hợp chủ đầu tư là đơn vị hành chính, sự nghiệp không thành lập ban quản lý dự án riêng, đơn vị hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị theo hướng dẫn của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Ví dụ về Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 79/2019/TT-BTC như sau:

TRƯỜNG MẦM NON AMI

Mã QHNS: 1983564

Mẫu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày 08/ 12/2022

– Họ tên người thanh toán:  Trần Thị Lan Anh

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): Kế toán

– Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số 345 ngày 01/10/2022

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ 109 số 98 ngày 07/10/2022

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

 

4.500.000

 

4.700.000

 

 

200.000

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

Tải (Download) Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 79

Trên đây là nội dung bài viết mẫu giấy đề nghị thanh toán. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (31 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu đơn xin miễn thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Trong một số trường hợp theo quy định pháp luật, cá nhân được miễn loại thuế...

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Mẫu đợn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã...

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp một số thông tin về: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa...

Mẫu điếu văn tang lễ cựu chiến binh

Cựu chiến binh khi chết được chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể địa phương phối hợp với Hội Cựu chiến binh và gia đình tổ chức tang...

Mẫu thông báo mời thầu 2022

Mẫu thông báo mời thầu 2022 như thế nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu thông cáo báo chí ra mắt sản phẩm mới

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Mẫu thông cáo báo chí ra mắt sản phẩm...

Mẫu thông báo nộp tiền học phí trường mầm non

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Mẫu thông báo nộp tiền học phí trường mầm...

Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự trên facebook

Xúc phạm danh dự là dùng những lời lẽ khó nghe, mang tính sỉ nhục, thô bỉ, nhục mạ nhằm hạ thấp, chà đạp giá trị của người khác, đồng thời làm giảm uy tín, gây thiệt hại về danh dự, nhân phẩm của đối...

Mẫu đơn tố cáo ngoại tình

Bằng chứng ngoại tình là các căn cứ để chứng minh được chồng hoặc vợ đang thực hiện hành vi chung sống với một người khác như vợ chồng, đó có thể là hình ảnh, là tin...

Mẫu đơn xin xác nhận mất đăng ký xe máy

Mẫu đơn xin xác nhận mất đăng ký xe máy gồm những nội dung gì? Khi nào cần soạn? Bài viết này sẽ có những chia sẻ cho Quý độc...

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về chế độ thai sản và cung cấp Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo...

Mẫu đơn tố cáo phá hoại hạnh phúc gia đình

Phá hoại hạnh phúc gia đình là hành vi của cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có các hành vi làm cho gia đình bị tan vỡ, tổn hại đến tình cảm gia đình mà chủ yếu ở đây là tình cảm vợ...

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên 2022

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên là mẫu văn bản được lập ra bởi chi bộ, chi ủy, Đảng ủy cơ sở ghi chép về việc kết nạp đảng viên....

Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm đánh nhau

Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm đánh nhau gồm những nội dung gì? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm...

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức hiện nay được sử dụng là mẫu được ban hành theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557