Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Đất đai – Nhà ở Tư vấn Quy định chuyển mục đích sử dụng đất qua Tổng đài 19006557
  • Thứ năm, 09/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 893 Lượt xem

Tư vấn Quy định chuyển mục đích sử dụng đất qua Tổng đài 19006557

Tôi mới lập gia đình được gần 1 năm, hiện tại tôi có ý định mua một mảnh đất để xây nhà… .Tôi muốn hỏi nếu như vậy tôi có được chuyển từ đất vườn mới mua lên thổ cư mà không cần phải đóng phí chuyển đổi lên thổ cư không ? Và nếu trường hợp có đóng thì mức phí sẽ như thế nào ? Tôi xin chân thành cảm ơn !


Tư vấn Quy định chuyển mục đích sử dụng đất qua Tổng đài 19006557

Câu hỏi:

Kính gửi: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI 1900 6557 

Tôi mới lập gia đình được gần 1 năm, hiện tại tôi có ý định mua một mảnh đất để xây nhà. Nhưng do điều kiện chưa cho phép nên tôi định sẽ mua một miếng đất vườn sau đó sẽ chuyển lên đất thổ cư. Vậy tôi muốn hỏi nếu như vậy tôi có được chuyển từ đất vườn mới mua lên thổ cư mà không cần phải đóng phí chuyển đổi lên thổ cư không? Và nếu trường hợp có đóng thì mức phí sẽ như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI 1900 6557  – Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật đất đai năm 2013, cụ thể tại Khoản 1 Điều 57 có quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều này khi bạn có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư thì cần phải có được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tức là phải được sự chấp thuận của Nhà nước trước khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong trường hợp của bạn thì khi bạn muốn chuyên từ đất vườn sang đất thổ cư thì bắt buộc phải có được sự cho phép của Nhà nước.

Tư vấn Quy định chuyển mục đích sử dụng đất qua Tổng đài 19006557

Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Cùng với đó, theo như quy định tại Khoản 2 Điều này thì:

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Theo đó, căn cứ theo quy định này thì khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đối với các trường hợp đã nêu trên thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu bạn muốn chuyển từ đất vườn mới mua lên thổ cư mà không cần phải đóng thuế chuyển đổi lên thổ cư là không đúng. Bạn vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính như quy định của luật đã ban hành. Trong trường hợp này bạn cần phải đóng phí chuyển đổi.

Tư vấn Quy định chuyển mục đích sử dụng đất qua Tổng đài 19006557

Do đó, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư thì bạn cần phải đóng phí chuyển đổi.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, cụ thể là Khoản 2 Điều 5 về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

…..

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này.

Tại Điều 109 Luật đất đai 2013 quy định về Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất:

1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Nộp tiền thuê đất hàng năm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

2.  Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được gia hạn.

Cần lưu ý thêm các trường hợp tại Điều 17 về nộp tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tóm lại, theo như những quy định này, với trường hợp của bạn khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư thì bạn cần phải đóng phí chuyển mục đích sử dụng đất. Mức phí thu sẽ được tính như trên và tùy thuộc vào loại đất bạn muốn chuyển đổi thì mức phí sẽ được tính tương ứng cho từng trường hợp cụ thể được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/ NĐ-CP.

Tư vấn Quy định chuyển mục đích sử dụng đất qua Tổng đài 19006557

LÝ DO BẠN NÊN GỌI TỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI 1900 6557?

Trường hợp nêu trên chỉ là một trong những trường hợp tư vấn về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và trong quá trình chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất còn rất nhiều trường hợp khác và tùy thuộc vào từng trường hợp sẽ có thủ tục khác nhau. Do đó, để đảm bảo quá trình thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khách hàng tiến hành đúng quy trình, thủ tục. Khách hàng nên tham vấn ý kiến của Luật sư bằng cách gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI 1900 6557 để các Luật sư của chúng tôi trợ giúp về mặt pháp lý. TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 của chúng tôi hoạt động 24/24 nên quý khách hàng có thể kết nối bất cứ lúc nào. 

Để đảm bảo chúng tôi luôn có thể hỗ trợ được khách hàng, khách hàng hãy làm động tác nhỏ là lưu số điện thoại: 1900 6557 vào danh bạ để sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi hy vọng việc triển khai mảng tư vấn trực tuyến thủ tục chuyển đổi mục địch sử dụng đất qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 19006557 sẽ hỗ trợ và giúp khách hàng giải đáp những thắc mắc của mình.

Khi cần tư vấn thủ tục chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất, khách hàng hãy nhấc máy và GỌI TỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 19006557 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định và tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao cho người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp luật về đất...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi...

Trường hợp nào không được cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai...

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở hết bao nhiêu tiền?

Như vậy UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép...

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không?

Luật đất đai quy định giấy tờ chuyển nhượng đất phải được công chứng chứng thực. Vậy Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi