Trang chủ Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp Thay đổi giấy phép kinh doanh Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Năm 2024
  • Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp |
  • 1778 Lượt xem

Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Năm 2024

Doanh nghiệp muốn tiến hành Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty Cổ Phần nhưng không biết tiết hành như thế nào? Hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Giám đốc công ty cổ phần là gì?

Giám đốc hay Tổng giám đốc công ty cổ phần là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao theo khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần có quyền và nghĩa vụ theo khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

– Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

– Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Tuyển dụng lao động;

– Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Những trường hợp không được làm giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc là chức danh quản lý doanh nghiệp bởi theo Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo đó, giám đốc công ty nói chung và giám đốc công ty cổ phần nói riêng không thuộc các trường hợp không được quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, đó là:

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Giám đốc công ty cổ phần là người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp quy định:

” Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”.

Như vậy, giám đốc công ty cổ phần có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Trong trường hợp giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, việc thay đổi giám đốc là thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nên công ty phải làm thủ tục thông báo đến cơ quan có thẩm quyền trong 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Trường hợp giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty, thông tin về giám đốc không phải là thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thủ tục này mang tính chất nội bộ.

Nội dung tiếp theo của bài viết sẽ hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục thông báo thay đổi giám đốc dưới góc độ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, do đó, Quý vị cần lưu ý.

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty cổ phần gồm những gì?

Những giấy tờ cần chuẩn bị cho hồ sơ trong trường hợp thay đổi giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Nghị  quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

– Văn bản ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (doanh nghiệp có thể trực tiếp liên hệ với công ty Luật Hoàng Phi để có thể nhận được sự trợ giúp tốt nhất).

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần là người đại diện theo pháp luật của công ty chính là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty, việc thay đổi sẽ được thực hiện qua các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cho việc thay đổi giám đốc công ty

Số lượng hồ sơ cần phải nộp: 2 bộ,

+ 1 bộ nộp cho phòng đăng kí kinh doanh.

+ 1 bộ lưu lại văn phòng của công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giám đốc công ty

Hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Bước 3: Sở kế hoạch đầu tư tiếp nhận hồ sơ thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Trong 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận và duyệt hồ sơ hợp lệ (không tính những ngày không thuộc thời gian hành chính: Thứ bảy, Chủ nhật, Ngày lễ, Tết). Nếu hồ sơ của doanh nghiệp không hợp lệ, Cơ quan sẽ trả lại hồ sơ kèm với văn bản trình bày rõ lí do.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Sau khi thẩm định hồ sơ và xác định hồ sơ được nộp và chấp nhận hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật mới công ty trên đăng ký kinh doanh.

Trên đây là 04 bước cơ bản cho việc thay đổi giám đốc công ty cổ phần doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện.

Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty cổ phần được cung cấp bởi Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi là công ty chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung và thay đổi giám đốc công ty nói riêng, trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

– Tư vấn quy trình, thủ tục trước khi tiến hành thay đổi;

– Tư vấn giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cho việc thay đổi;

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi giám đốc công ty cổ phần và chuyển hồ sơ cho khách hàng tham khảo, ký và đóng dấu;

– Thay mặt khách hàng trên cơ sở giấy ủy quyền để tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

– Theo dõi hồ sơ, nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chuyển cho khách hàng tham khảo và lưu giữ;

Mọi thắc mắc, yêu cầu tư vấn hay sử dụng dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi hoặc gọi điện theo các đầu số dưới đây :

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.150.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ Quan Tiến Hành Thủ Tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh?

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp muốn thành lập mới hay thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đều phải thực hiện việc nộp hồ sơ trực tiếp qua công thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh, theo địa chỉ website...

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh online như thế nào?

Hiện nay việc thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến. Chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh online để khách hàng tham...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hà Đông

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý bạn đọc nhưng nội dung liên quan đến vấn đề: Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hà...

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng năm 2024

Để tiết kiệm thời gian cũng như để đơn giản hóa thủ tục hành chính thì Bộ kế hoạch đầu tư đã triển khai sâu rộng trên cả nước về thực hiện đăng ký kinh doanh qua...

Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là trình tự, thủ tục mà chủ sở hữu, người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp phải thực hiện tại cơ quan đăng ký doanh nơi mà doanh nghiệp đó có trụ sở chính trong trường hợp có sự thay đổi một số nội dung trong quá trình hoạt động kinh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi