Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Thủ tục khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  • Thứ ba, 30/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 298 Lượt xem

Thủ tục khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính được chủ đơn hoặc tổ chức được chủ đơn ủy quyền tiến hành khi nhãn hiệu đăng ký bị Cục sở hữu trí tuệ từ chối.

Nhãn hiệu là dấu hiệu giúp người tiêu dùng nhớ đến hoặc gọi tên khi nhắc đến hàng hóa, dịch vụ của một doanh nghiệp. Để nhãn hiệu được bảo hộ, chủ sở hữu bắt buộc phải nộp đơn đăng ký và được ghi nhận bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, có những trường hợp nộp đơn nhưng bị từ chối, do đó, cần thực hiện thủ tục khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu để gọi tên cho hàng hóa sản phẩm hoặc cho dịch vụ mà chủ sở hữu cung cấp ra thị trường.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay còn gọi là văn bằng bảo hộ độc quyền, là văn bản pháp lý ghi nhận quyền sở hữu, quyền độc quyền của chủ sở hữu với nhãn hiệu của mình.

Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu là gì?

Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu là kết quả của bước thẩm định nhãn hiệu có đáp ứng các điều kiện được cấp giấy chứng nhận hay không. Sau khi chủ đơn đăng ký nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định nhãn hiệu, nếu nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện được cấp, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận.

Khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Khiếu nại, chủ đơn đăng ký có quyền khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu không đồng ý với ý kiến của Cục sở hữu trí tuệ.

Việc khiếu nại lần đầu được gửi đến trực tiếp tới người ban hành Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, cụ thể Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Thời hiệu khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Thời hiệu khiếu nại được xác định như sau:

– Khiếu nại lần đầu được thực hiện trong vòng chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

– Khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Hồ sơ khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Mỗi hồ sơ khiếu nại chỉ đề cập đến một Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu. Tuy nhiên, một hồ sơ khiếu nại cũng có thể đề cập đến nhiều Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu nếu có cùng một chủ đơn đăng ký, cùng nhóm và trong cùng thời hạn và người khiếu nại phải nộp phí khiếu nại theo quy định đối với từng quyết định.

Theo quy định tại Thông tư 07/2007/BKHCN, hồ sơ khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu bao gồm:

(i) Tờ khai khiếu nại, làm theo mẫu 05-KN quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;

(ii) Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại (nêu rõ lý do, căn cứ pháp luật, nội dung khiếu nại, danh mục chứng cứ kèm theo, nếu có);

(iii) Bản sao Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ;

(iv) Bản sao Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai);

(v) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

(vi) Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến khiếu nại theo quy định.

Quy trình giải quyết khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giải quyết khiếu nại lần đầu:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải kiểm tra hồ sơ theo các yêu cầu về hình thức và ra thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đơn khiếu nại có được thụ lý hay không, trong đó ghi nhận ngày thụ lý hoặc nêu rõ lý do không thụ lý.

– Đối với những hồ sơ khiếu nại đã thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo bằng văn bản về nội dung khiếu nại cho người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp (“bên liên quan”) và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó có ý kiến.

– Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Giải quyết khiếu nại lần hai:

Tương tự như việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại lần đầu, tuy nhiên, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

– Căn cứ vào lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

– Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết luận giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Chi phí (lệ phí) khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Chi phí thực hiện khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu được xác định như sau:

– Phí thẩm định để giải quyết khiếu nại đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ: 550.000 đồng

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định, giải quyết khiếu nại đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ: 180.000 đồng

Lưu ý: Chi phí nêu trên là lệ phí nộp cho cơ quan đăng ký là Cục sở hữu trí tuệ. Chi phí này KHÔNG bao gồm phí dịch vụ (trường hợp sử dụng dịch vụ) của công ty tư vấn.

>>>>>> Xem thêm: Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ Khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Trong quá trình thực hiện khiếu nại, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau đây:

– Tư vấn các trường hợp khiếu nại cho khách hàng tham khảo;

– Tư vấn các điều kiện khiếu nại, quy trình xử lý và các hậu quả pháp lý của việc giải quyết khiếu nại;

– Thay mặt Soạn hồ sơ khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu;

– Nộp hồ sơ khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, theo dõi hồ sơ cho đến khi ra kết quả cuối cùng.

Trên đây, Luật Hoàng Phi đã gửi tới Quý khách hàng những thông tin cần thiết nhất về thủ tục khiếu nại Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui long liên hệ lại với chúng tôi để được tư vấn.

– Điện thoại: 024.62852839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)
– Hotline hỗ trợ dịch vụ: 0961.589.688 – 0981.378.999
– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999
– Địa chỉ Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho bánh bao

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho bánh bao. Do đó, Quý vị có quan tâm đừng bỏ qua bài viết...

Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng...

Đăng ký thương hiệu cho nước xốt

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về thủ tục Đăng ký thương hiệu cho nước xốt, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi