Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Đất đai – Nhà ở Hàng xóm không ký giáp ranh có được làm sổ đỏ?
  • Thứ năm, 28/09/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 4946 Lượt xem

Hàng xóm không ký giáp ranh có được làm sổ đỏ?

Gia đình tôi được Ủy ban nhân dân xã cấp đất từ năm 1999. Chúng tôi đã xây nhà trên đất và sử dụng ổn định từ đó đến nay. Do có xích mích nên anh Hưng hàng xóm không chịu ký giáp ranh. Theo tôi tìm hiểu thì việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải có bản mô tả về ranh giới thửa đất có xác nhận của những người sử dụng đất liền kề, vậy tôi muốn hỏi, nếu anh Hưng không ký xác nhận ranh giới đất thì nhà tôi có thể làm sổ đỏ không ? trình tự, thủ tục xin cấp sổ đỏ như thế nào?

Câu hỏi:

Chào Luật sư, tôi là Trần Hoàng ở Lai Châu, xin hỏi Luật sư vấn đề như sau:

Gia đình tôi được Ủy ban nhân dân xã cấp đất từ năm 1999. Chúng tôi đã xây nhà trên đất và sử dụng ổn định từ đó đến nay. Bên cạnh nhà tôi là gia đình anh Hưng, vì chuyện cá nhân nên chúng tôi có xích mích với nhau cũng lâu rồi (tôi xin phép không nói lý do mâu thuẫn giữa hai nhà). Nay, gia đình tôi muốn được xin cấp sổ đỏ thì anh Hưng lại từ chối ký xác nhận ranh giới thửa đất. Anh ta nói rằng ranh giới đất này không chính xác, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của anh ta và vắng mặt trong suốt thời gian này (anh ta sang nước ngoài thăm người em họ). Theo tôi tìm hiểu thì việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải có bản mô tả về ranh giới thửa đất có xác nhận của những người sử dụng đất liền kề, vậy tôi muốn hỏi, nếu anh Hưng không ký xác nhận ranh giới đất thì nhà tôi có thể làm sổ đỏ không ? trình tự, thủ tục xin cấp sổ đỏ như thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật sư của công ty Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

Thứ nhất: Anh Hưng không chịu ký giáp ranh và vắng mặt trong thời gian đo đạc thì gia đình bạn có làm sổ đỏ được không?

Theo quy định pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải có văn bản ký giáp ranh giữa các hộ gia đình xung quanh về việc không lấn chiếm đất, sử dụng đúng ranh giới đất đai.

Hàng xóm không ký giáp ranh có được làm sổ đỏ?

 Hàng xóm không ký giáp ranh có được làm sổ đỏ?

Căn cứ Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về việc xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất như sau:

Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

1. Xác định ranh giới thửa đất

1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

1.2. Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

2. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

2.2. Trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó.

2.3. Trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan.

2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.

Theo quy định trên thì pháp luật có quy định về việc trong trường hợp người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan và người dẫn đạc xác nhận và gửi cho người sử dụng đất vắng mặt kí sau đó. Việc không kí vào biên bản xác nhận đất giáp ranh của người hàng xóm không phải là cơ sở để phòng tài nguyên từ chối việc đo đạc đất cho bạn. Như vậy, với trường hợp của bạn, gia đình bạn và gia đình anh Hưng là hộ liền kề hiện đang có xích mích, mâu thuẫn với nhau, anh Hưng do vậy cũng từ chối ký xác nhận ranh giới thửa đất hơn nữa vắng mặt trong suốt thời gian này (anh ta sang nước ngoài thăm người em họ) thì ranh giới thửa đất được xác định theo khoản 2.4 điều luật trên. Tuy nhiên, nếu anh Hưng vẫn không chịu ký vào bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà Ủy ban nhân dân xã gửi (thông báo) thì sẽ không có đủ giấy tờ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lúc này gia đình bạn có thể làm đơn tường trình gửi tới Ủy ban nhân dân xã để nhờ xã can thiệp, giải quyết.

Thứ hai: Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Căn cứ Điều 70 Luật đất đai 2013; Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Bạn cần phải chuẩn bị:

– Một bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK).

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.

+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai (đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

+ Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB).

+ Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ).

–  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

–  Thời gian thực hiệnKhông quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian niêm yết công khai của UBND cấp xã (15 ngày).

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và môi trường của UBND cấp huyện

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định và tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao cho người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp luật về đất...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi...

Trường hợp nào không được cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai...

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở hết bao nhiêu tiền?

Như vậy UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép...

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không?

Luật đất đai quy định giấy tờ chuyển nhượng đất phải được công chứng chứng thực. Vậy Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi