Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Điều kiện thành lập công ty kiểm toán mới nhất
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 3495 Lượt xem

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán mới nhất

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Kiểm Toán Là Gì? Thành lập Công ty Kiểm toán mất bao nhiêu thời gian? Tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để có câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhé

Để đảm bảo công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, tổ chức khác; phòng, chống tham nhũng,… pháp luật đòi hỏi phải có một đơn vị đứng ra làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bên cạnh các cơ quan chuyên trách của Nhà nước – Đây chính là các công ty Kiểm toán độc lập. Tuy nhiên kiểm toán là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để có thể thành lập kinh doanh hợp pháp ngành nghề này, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện thành lập công ty kiểm toán như sau:

Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật kiểm toán độc lập 2011;

– Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập;

– Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Công ty kiểm toán là gì?

Theo khoản 5 Điều 5 Luật Kiểm toán thì Doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 1 Điều 20 Luật Kiểm toán quy định

1. Các loại doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

b) Công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

Công ty kiểm toán có thể hiểu là một bộ phận của doanh nghiệp kiểm toán, là doanh nghiệp kiểm toán theo các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Công ty kiểm toán muốn thành lập phải đáp ứng cái điều kiện chung của pháp luật doanh nghiệp, ngoài ra, để hoạt động dịch vụ kiểm toán, công ty kiểm toán phải được cấp giấy chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bởi theo khoản 5 Điều 21 Luật Kiểm toán thì: Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Các điều kiện khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo loại hình công ty như sau:

Thứ nhất: Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

– Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

– Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

Thứ hai: Với công ty hợp danh

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán theo quy định

Thứ nhất: Về ngành nghề kinh doanh

Để hoạt động ngành nghề kiểm toán, doanh nghiệp cần phải đăng ký hoạt động ngành nghề như sau:

6920 – Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký thêm các mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 khác trong Bảng hệ thống mã ngành nghề kinh doanh Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ_Ttg.

Thứ hai: Hồ sơ thành lập công ty công ty kiểm toán

 Hồ sơ thành lập công ty là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc thành lập công ty, dù là loại hình công ty nào. Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH

– Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của các thành viên trong công ty; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

– Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư  cấp tỉnh, thành phố nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở chính tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Thứ tư: Thời gian giải quyết

Theo quy định pháp luật, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các thủ tục cần lưu ý sau khi thành lập công ty kiểm toán

Quý vị cần lưu ý thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp sau đây để đi vào hoạt động thực tế:

– Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Làm dấu doanh nghiệp;

– Treo biển hiệu, bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở công ty

– Đăng ký chữ ký điện tử

– Mở tài khoản ngân hàng

– Khai thuế ban đầu

– Kê khai và nộp lệ phí môn bài

– Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

– Đăng ký và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử

– Hoàn thiện góp vốn trong trường hợp chưa góp đủ số vốn đã cam kết hoặc điều chỉnh mức vốn cho phù hợp nếu không góp đủ trong thời hạn luật định;

– Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;…

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Khi đáp ứng đủ điều kiện trên đây chúng tôi chia sẻ, công ty kế toán thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo các nội dung như sau:

Thứ nhất: Về hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm có:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;

4. Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;

5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

6. Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

Thứ hai: Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Bộ Tài chính là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Thứ ba: Về thời hạn giải quyết

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán giải trình.

Luật Hoàng Phi – địa chỉ uy tín về thành lập công ty

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty kiểm toán một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Sử dụng dịch vụ thành lập công ty do Luật Hoàng Phi cung cấp sẽ giúp tiết kiệm được chi phí tối đa trong quá trình thực hiện thủ tục, quý khách hàng sẽ không phải mất nhiều thời gian khi thực hiện thủ tục này.

Chỉ mới một dịch vụ trọn gói quý khách hàng sẽ không cần phải lo lắng gì thêm cho công ty sắp được thành lập mà sẽ được Luật Hoàng Phi hoàn thành một cách nhanh chóng nhất.

Mọi vấn đề băn khoăn cần được tư vấn hoặc hỗ trợ về dịch vụ thành lập công ty quý khách hàng đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 0981.378.999 để được tư vấn chi tiết hơn.

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Thành lập công ty tại huyện Chơn Thành  trong chuyên mục dịch vụ doanh nghiệp.

Trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ, quý khách vui lòng lòng liên hệ hotline: 0981.378.999 để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi