Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam
  • Thứ ba, 20/02/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 136 Lượt xem

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này nhé

Những trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Theo đó, các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung và thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam nói riêng như sau:

– Thay đổi loại hình công ty

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh: bổ sung ngành nghê, rút bỏ ngành nghề…

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chi nhánh công ty

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin văn phòng đại diện

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin lập địa điểm kinh doanh của công ty ( cửa hàng, văn phòng giao dịch…)

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin lập văn phòng đại diện của công ty

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chuyển nhượng cổ phần, thay đổi tỷ lệ góp vốn

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thành viên góp vốn mới: Góp vốn bằng tiền mặt, góp vốn bằng tài sản

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin tăng vốn điều lệ

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin giảm vốn điều lệ đã đăng ký

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam gồm những gì?

Tùy vào trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam, Quý vị chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp. Chúng tôi chia sẻ về hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam trong một số trường hợp dưới đây:

Thứ nhất: Thay đổi địa chỉ công ty

– 01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định

– 01 Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

Thứ hai: Thay đổi tên công ty

– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

– 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)

Thứ ba: Thay đổi vốn điều lệ

– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

– 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp)

Thứ tư: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

– 01 Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Giải đáp một số thắc mắc khi thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thay đổi đăng ký kinh doanh có làm thay đổi mã số doanh nghiệp?

Điều 29 Luật Doanh nghiệp quy định về Mã số doanh nghiệp như sau:

1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Như vậy, mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và việc thay đổi đăng ký kinh doanh không làm thay đổi mã số doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi lại điều lệ công ty?

Khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: ” Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.”

Như vậy, thay đổi đăng ký kinh doanh có thể dẫn đến việc thay đổi điều lệ công ty, doanh nghiệp cũng cần lưu lại bản Điều lệ này. Lưu ý, điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

– Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải đóng dấu trong hồ sơ?

Khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

5. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh nhiều nội dung trong một hồ sơ thay đổi được không?

Theo mẫu Thông báo thay đổi nội dung doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể thay đổi nhiều nội dung cùng lúc khi thực hiện, do đó, có thể nói, pháp luật cho phép thay đổi đăng ký kinh doanh nhiều nội dung trong một hồ sơ.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam trọn gói

Để thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam nhanh chóng, tránh nguy cơ bị xử phạt, Quý vị có thể liên hệ Luật Hoàng Phi sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói. Trong quá trình thực hiện dịch vụ, chúng tôi sẽ hỗ trợ các nội dung:

– Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh xuyên suốt, từ khi bắt đầu đến lúc hoàn nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp mới

– Tư vấn về nội dung khách hàng dự định thay đổi và đưa ra ý kiến chuyên môn để mang lại lợi ích, hạn chế rủi ro với nội dung khách hàng thay đổi

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho nội dung thay đổi

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và gửi cho khách hàng tham khảo. Hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu

– Trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch đầu tư

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và chuyển cho khách hàng

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Mong rằng qua những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam, Quý vị đã có thêm cho mình những thông tin hữu ích khi thực hiện thủ tục. Trường hợp cần hỗ trợ thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Quý vị có thể liên hệ chúng tôi qua hotline hỗ trợ 0981.378.999. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi