Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » Thủ tục thẩm định Sáng chế

Thủ tục thẩm định Sáng chế

(Cập nhật: 30/08/2018 | 11:57)

Khi nộp đơn đăng ký sáng chế, việc theo đuổi hồ sơ đơn rất quan trọng và tác giả cần biết để giải quyết những yêu cầu từ phía Cục Sở hữu trí tuệ.

Quá trình thẩm định đơn sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ có hai giai đoạn:

1. Thẩm định hình thức đơn: là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn nhằm đánh giá tính hợp lệ của đơn đăng ký.

Đơn sẽ được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức như: đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ; người nộp đơn không có quyền đăng ký; đơn nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn theo quy định; người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

Thời gian thẩm định hình thức được tính 01 tháng nếu như đơn được hợp lệ;

Thủ tục thẩm định Sáng chế

2. Thẩm định nội dung đơn: bao gồm ba nội dung thẩm định

Thẩm định nội dung về tính mới:

Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa được bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày ưu tiên sáng chế. Sáng chế được coi là chưa bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó. Sáng chế được coi là không mất tính mới nếu  được công bố trong các trường hợp sau đây và với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố.

  • Sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
  • Sáng chế được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.
  • Sáng chế được người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký.

Thẩm định về trình độ sáng tạo:

Sáng chế được coi là có tính trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo hoặc sáng chế đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Thẩm định về khả năng áp dụng công nghệ:

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghệ nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Thời gian thẩm định nội dung (đánh giá tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghệ): 12 tháng.