Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tại Nam Định
  • Thứ ba, 30/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 181 Lượt xem

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tại Nam Định

Sau 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn, nếu đơn nhãn đủ điều kiện về mẫu nhãn, hình thức, quyền nộp đơn, thông tin chủ đơn và nhóm sản phẩm/dịch vụ,…Cục sẽ thông báo chấp nhận đơn hợp lệ. Nếu đơn không đáp ứng điều kiện, Cục sẽ thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị chủ đơn sửa đổi.

Ai có quyền Đăng ký nhãn hiệu tại Nam Định

Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009), quy định các đối tượng sau đây có quyền đăng ký nhãn hiệu:

– Tổ chức, cá nhân sản xuất: Có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp: Có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

+ Đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ: Tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó;

+ Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp: Có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ: Có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Trường hợp hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu cần đáp ứng điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

– Người được chuyển giao quyền quyền sử hữu trí tuệ thông qua hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại Nam Định

Căn cứ Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu tại Nam Định được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện chung sau đây:

– Là dấu hiệu có thể nhìn thấy và được thể hiện dưới các dạng sau: Chữ cái; Từ ngữ; Hình vẽ; Hình ảnh; Hình ba chiều; Sự kết hợp các yếu tố chữ, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều. Các dấu hiệu này thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh dưới dạng đồ họa.

– Có khả năng phân biệt với hàng hoá, dịch vụ của các chủ thể khác.

Nhãn hiệu có khả năng phân biệt phải là nhãn hiệu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc được kết hợp từ nhiều yếu tố tạo thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp bị coi là không có khả năng phân biệt.

Cách thức đăng ký nhãn hiệu tại Nam Định

– Đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam

+ Tự mình trực tiếp nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

+ Thông qua các Đại diện Sở hữu trí tuệ nộp đơn và thực hiện thủ tục trọn gói.

– Đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài

Chỉ có thể nộp đơn đăng ký thông qua các Đại diện sở hữu trí tuệ. Công ty luật – Đại diện sở hữu trí tuệ Hoàng Phi là đơn vị có đủ điều kiện thực hiện đăng ký đơn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

Hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu tại Nam Định

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu.  Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập; phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11).

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tại Nam Định

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu cần bảo hộ

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu trên các trang thông tin sở hữu công nghiệp, có thể kế đến như:

– Trang web thuộc thư viện số của Cục Sở hữu trí tuệ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

– Trang Web tra cứu thông tin nhãn hiệu của WIPO: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp.

Bước 2:  Soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Lưu ý: Khách hàng nếu sử dụng dịch vụ trọn gói tại Luật Hoàng Phi thì chỉ cần cung cấp thông tin:

– Mẫu nhãn hiệu và loại sản phẩm/ dịch vụ dự đinh đăng ký.

– Thông tin chủ sở hữu nhãn hiệu:

+ Nếu chủ đơn là cá nhân: Thông tin CMND/CCCD, địa chỉ, số điện thoại, gmail,…

+ Nếu chủ đơn là doanh nghiệp: Thông tin Giấy chứng nhạn đăng ký kinh doanh, mã số thuế, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, gmail,…

Bước 3: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Hiện tại tỉnh Nam Định không có trụ sở hay văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Vì vậy, chủ đơn khi triển khai nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ tiến hành nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện đến trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội.

Bước 4: Giai đoạn thẩm định nhãn hiệu

Sau 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn, nếu đơn nhãn đủ điều kiện về mẫu nhãn, hình thức, quyền nộp đơn, thông tin chủ đơn và nhóm sản phẩm/dịch vụ,…Cục sẽ thông báo chấp nhận đơn hợp lệ. Nếu đơn không đáp ứng điều kiện, Cục sẽ thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị chủ đơn sửa đổi.

Sau 02 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận đơn, đơn sẽ được đăng công bố trên trang của Cục và bước sang bước thẩm định nội dung.

Theo quy định của pháp luật, thời gian thẩm định nội dung là 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. Trong giai đoạn này, chuyên viên sẽ kiểm tra nhãn hiệu có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã đăng ký hay không. Đây cũng là giai đoạn để Cục xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu để đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu.

Bước 5: Nộp lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Sau khi nhận được thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn tiến hành nộp lệ phí cấp văn bằng. Sau khi chủ đơn đã thực hiện nộp lệ phí đầy đủ, thì sau khoảng 02-03 tháng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ uy tín trong bảo hộ nhãn hiệu

Luật Hoàng Phi là Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được ghi nhận trên Trang Web của Cục Sở hữu trí tuệ. Để trở thành Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về chuyên môn và thời gian hoạt động trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Vì vậy, Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của chúng tôi. Khách hàng khi tin tưởng và lựa chọn Luật Hoàng Phi, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho Khách hàng.

Dịch vụ chúng tôi hỗ trợ bao gồm:

– Tư vấn miễn phí các thủ tục , hồ sơ và hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Nam Định cho Khách hàng.

– Hỗ trợ tiến hành tra cứu đăng ký nhãn hiệu đồng thời tiến hành đánh giá khả năng đăng ký

– Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ

– Tiến hành nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Khách hàng

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về: Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tại Nam Định. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999 để được Luật Hoàng Phi hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu sản phẩm băng dính

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về Đăng ký thương hiệu sản phẩm băng dính, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi tham khảo thông...

Đăng ký thương hiệu cho lạp xưởng

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm lạp xưởng giúp doanh nghiệp ngăn chặn các rủi ro pháp lý liên quan, được bảo vệ cá nhân, tổ chức trong quá trình được sử dụng thương hiệu và chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh...

Đăng ký thương hiệu sữa tắm

Đăng ký thương hiệu sữa tắm như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký thương hiệu bánh tráng trộn

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu bánh tráng trộn. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký logo cho trà túi lọc

Khi đã được cục SHTT cấp GCN đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm trà túi lọc thì chủ sở hữu nhãn hiệu được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hàng hóa vi phạm nhãn hiệu, xử lý hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự của các chủ thể...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi