Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ tục thành Lập Công Ty Kế Toán như thế nào?
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 1738 Lượt xem

Thủ tục thành Lập Công Ty Kế Toán như thế nào?

Để thành lập công ty dịch vụ kế toán phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ Kiểm toán viên/chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó giám đốc doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ Kiểm toán viên/chứng chỉ hành nghề kế toán.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, dịch vụ kế toán doanh nghiệp cũng phát triển không ngừng để đáp ứng được nhu cầu của thị trường doanh nghiệp, đi đôi với sự phát triển của dịch vụ kế toán và việc thành lập công ty kế toán tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Kế toán 2015 thì kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Ngoài ra, theo khoản 11 Điều 13 Luật Kế toán 2015 có quy định hành vi kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán khi không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định là những hành vi bị nghiêm cấm.

Do đó, để hoạt động được dịch vụ kế toán, doanh nghiệp bắt buộc phải thành lập công ty để hoạt động hợp pháp, qua bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp kế toán để khách hàng tham khảo.

Cơ sở pháp lý thành lập công ty kế toán

– Luật kế toán, luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

– Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Điều kiện thành lập công ty kế toán

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kế toán cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

a) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

b) Công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Kế toán và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

a) Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;

b) Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;

c) Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

– Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp tư nhân:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề, đồng thời là giám đốc.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo Điều 60 Luật Kế toán, Quý vị lưu ý về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán:

” 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

d) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

2. Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

4. Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

c) Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

5. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã bị thu hồi thì doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo ngay cho cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp, chi nhánh.”

Tỷ lệ vốn góp của thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên.

Tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn Điều lệ của công ty.

– Kế toán viên hành nghề không được đồng thời đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại hai đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trở lên trong cùng một thời gian.

Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty kế toán

Khác với những công ty khác được hoạt động đa ngành nghề (hoạt động những ngành nghề pháp luật không cấm). Tuy nhiên, đối với công ty hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán chỉ được phép đăng ký 1 lĩnh vực kinh doanh liên quan đến hoạt động kế toán.

Ví dụ: Công ty xây dựng có thể hoạt động thêm cả lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu…vv

Ngành nghề cụ thể khi thành lập công ty kế toán sẽ là:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế – Mã ngành: 6920

Thành lập Công ty dịch vụ kế toán

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN XIN GỌI: 0981.393.686 – 0981.393.868

Hồ sơ thành lập công ty kế toán gồm những gì?

+ Hồ sơ thành lập công ty được nộp lên sở kế hoạch đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm những tài liệu sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo mẫu.

– Điều lệ hoạt động theo từng loại hình doanh nghiệp theo mẫu.

– Danh sách cổ đông, thành viên theo mẫu.

– Chứng chỉ hành nghề kế toán.

– Các tài liệu chứng thực cá nhân kèm theo như chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu

– Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền để thực hiện công việc;

+ Nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố

+ Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bộ gốc

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: 3 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Khác với loại hình kinh doanh khác, ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán cần đủ điều kiện kinh doanh qua việc nộp thêm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Cụ thể hồ sơ như sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của kế toán viên hành nghề;

– Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với kế toán viên hành nghề;

– Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

– Điều lệ của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

Quy trình thành lập công ty kế toán của Luật Hoàng Phi

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ thành lập công ty kế toán

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập công ty của Luật Hoàng Phi có thể yêu cầu theo 3 cách:

– Gọi đến số hotline 0981 393 686 – 0981 393 868 – 0981 378 999

– Gửi mail yêu cầu dịch vụ về hòm thư lienhe@luathoangphi.vn

– Đến trực tiếp văn phòng Luật Hoàng Phi tại HN và TP. HCM

Bước 2: Tư vấn các bước thành lập công ty phù hợp với yêu cầu khách hàng

Trong bước này, quý khách hàng sẽ được tư vấn về cách lựa chọn loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, ngành nghề, người đại diện pháp luật, cổ đông/thành viên, trụ sở, phân chia lợi nhuận… liên quan đến việc hình thành và phát triển công ty. Ngoài ra, quý khách hàng cũng sẽ có những câu hỏi, thắc mắc riêng trong vấn đề thành lập doanh nghiệp chưa rõ có thể trao đổi luôn với luật sư của chúng tôi.

Bước 3: Quý khách hàng ủy quyền Luật Hoàng Phi thực hiện các thủ tục thành lập công ty

Để Luật Hoàng Phi có thể đại diện khách hàng thực hiện những thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, quý khách hàng sẽ phải ủy quyền cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ theo yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhận kết quả. Cụ thể như sau:

– Chuẩn bị tài liệu để tiến hành thủ tục thành lập Công ty kế toán

Chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng phiếu yêu cầu cung cấp thông tin cho việc thành lập công ty, công việc của khách hàng là hoàn thành nội dung cần thiết trong phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và gửi lại cho chúng tôi để chuyên viên công ty soạn thảo hồ sơ. Ngoài ra, các thành viên/cổ động cần chuẩn bị thêm bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng hoặc khách hàng có thể gửi cho chúng tôi bản gốc hoặc bản scan giấy tờ nêu trên, chúng tôi sẽ chứng thực miễn phí cho khách hàng.

– Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp kế toán

Sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp và gửi cho khách hàng tham khảo qua email hoặc trực tiếp.

Trường hợp khách hàng không có sửa chữa hoặc thắc mắc liên quan, chúng tôi sẽ in hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký tên vào hồ sơ.

– Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký để xin cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp kế toán

Hồ sơ sẽ được chuyên viên của chúng tôi nộp cho cơ quan đăng ký, hồ sơ sẽ được chúng tôi theo dõi và sẽ kịp thời có chỉnh sửa hoặc bổ sung về nội dung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên (nếu có)

– Nhận kết quả, khắc dấu và công bố mẫu dấu, công bố việc thành lập công ty trên cổng thông tin quốc gia

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục khắc dấu tròn, công bố mẫu dấu, công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

Bước 4: Bàn giao kết quả, hồ sơ tận nơi cho khách hàng

Khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty, Luật Hoàng Phi sẽ bàn giao kết quả, hồ sơ lại quý khách hàng. Đồng thời, tiến hành nộp tờ khai thuế thay khách hàng (trong trường hợp khách hàng yêu cầu). Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến in hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng, nộp tờ khai… Luật Hoàng Phi đều sẽ hỗ trợ tận tình.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Luật Hoàng Phi?

Luật Hoàng Phi là địa chỉ uy tín về thủ tục thành lập công ty, dịch vụ của chúng tôi được các khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi:

– Chúng tôi có đầy đủ tư cách pháp lý, chuyên môn đại diện khách hàng thực hiện các công việc cần thiết khi thành lập công ty. Đội ngũ thực hiện dịch vụ của chúng tôi là các luật sư, chuyên viên được đào tạo bài bản, có chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm sâu rộng và luôn tận tâm vì lợi ích của khách hàng.

–  Hơn 10 năm hoạt động trên thị trường không chỉ tích lũy cho chúng tôi thêm kinh nghiệm mà còn sự thấu hiểu sâu sắc đối với những khó khăn, mong muốn của khách hàng. Uy tín của chúng tôi được khẳng định theo thời gian thực hiện dịch vụ và chất lượng dịch vụ di cùng năm tháng.

– Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ toàn diện theo quy trình:

+ Tư vấn toàn bộ quy trình, thủ tục thành lập công ty cho khách hàng từ A-Z

+ Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty theo thông tin khách hàng cung cấp;

+ Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký và nhận kết quả gửi cho khách hàng;

+ Khắc dấu, công bố mẫu dấu, công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia;

+ Trực tiếp tư vấn và bàn giao kết quả cho khách hàng tại địa chỉ khách hàng yêu cầu (HN, HCM)

+ Khách hàng không phải đi lại dù chỉ 1 lần trong quá trình thành lập doanh nghiệp;

+ Khách hàng được sử dụng miễn phí 1 số dịch vụ sau khi thành lập công ty tại Luật Hoàng Phi.

– Với mong muốn thiết lập hàng rào pháp lý vững chắc, giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững, chúng tôi đem đến giải pháp thành lập doanh nghiệp với mức phí luôn được các khách hàng đánh giá là hợp lý, cạnh tranh với các đơn vị khác cung cấp dịch vụ tương tự trên thị trường. Cùng với đó, chúng tôi có nhiều chương trình ưu đãi, hậu mãi thiết thực, hấp dẫn mà Quý vị không nên bỏ qua

Quý vị có nhu cầu thành lập công ty kế toán nói riêng và thành lập công ty nói chung, đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi