Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần Năm 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 7950 Lượt xem

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần Năm 2024

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần là tài liệu được nhiều khách hàng tìm kiếm khi công ty có sự thay đổi cổ đông công ty, cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi, khi có nhu cần cần mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vui lòng liên hệ với chúng tôi,

Mua bán, chuyển nhượng cổ phần diễn ra rất phổ biết trong công ty cổ phần. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý vị về thủ tục chuyển nhượng cổ phần cũng như mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất.

Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ động hiện tại trong công ty muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác có thể là cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông bên ngoài để trở thành cổ đông mới của công ty, việc chuyển nhượng cổ phần phải tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan.

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm những gì?

Khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông giữa cổ đông cũ sang cổ đông mới, các bên cần tiến hành soạn thảo và ký kết hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hồ sơ bao gồm các tài liệu như sau:

– Biên bản họp của hội đồng cổ đông công ty liên quan đến chuyển nhượng cổ phần;

– Quyết định của chủ tịch hội đồng về việc chuyển nhượng cổ phần;

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng;

– Biên bản hoàn tất chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ động với mục đích chứng minh hai bên đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Danh sách cổ đông công ty mới sau khi chuyển nhượng;

– Thông báo lập sổ cổ đông mới sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Giấy chứng nhận cổ phần cấp cho cổ đông mới sau khi nhận chuyển nhượng;

Có phải nộp hồ sơ chuyển nhượng cổ phần tới Sở kế hoạch đầu tư không?

Theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Cổ đông sáng lập quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong Danh sách cổ đông sáng lập nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, các cổ đông chỉ cần thực hiện các thủ tục chuyển nhượng nội bộ công ty, không cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh– Sở Kế hoạch và Đầu tư, trừ trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP chúng tôi đã trình bày trên đây.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Để có căn cứ xác định việc chuyển nhượng cổ phần giữa các bên là bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, hai bên cần ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

……………..

 Số:          /2024/HĐCN-CT

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA

CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày     tháng       năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần ở địa chỉ: Số 19 ngõ 71/11A phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN A)

Ông       :  NGUYỄN TRỌNG NINH

Sinh ngày: 21/06/1979         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012023246 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 70 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN B):

       :  NGÔ THỊ TUYẾT

Sinh ngày: 23/12/1986            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027186000619 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng một phần cổ phần tại công ty cho Bên nhận chuyển nhượng là: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá  400.000.000,VNĐ (Bốn trăm triệu đồng)

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán:

Chuyển nhượng một lần ngay khi ký kết Hợp đồng này, Bên nhận chuyển nhượng thanh toán cho Bên chuyển nhượng theo đúng giá trị cổ phần đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng. Bên nhận chuyển nhượng chuyển khoản tiền và Bên chuyển nhượng trả lại Cổ phiếu của mình cho Công ty.

Ngay khi Hợp đồng chuyển nhượng này được ký kết Bên nhận chuyển nhượng phải tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật. Cổ phiếu của các cổ đông Công ty được cấp trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi mới. Cổ phiếu của các cổ đông mới sẽ được Công ty cấp mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp .

Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản

Thời hạn thanh toán: thanh toán 1 lần ngay khi ký Hợp đồng này.

Điều 3: Điều khoản chung

Bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình theo phần vốn chuyển nhượng trong Công ty kể từ ngày ký Hợp đồng và thanh lý Hợp đồng này đồng thời không có thắc mắc gì về việc chuyển nhượng trong Công ty.

Bên nhận chuyển nhượng sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng trong Công ty kể ngày ký Hợp đồng Hợp đồng và thanh lý Hợp đồng này đồng thời không có thắc mắc gì về việc chuyển nhượng trong Công ty.

Điều 4: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

4.1. Việc xây dựng, giải thích, hiệu lực và thực hiện Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

4.2.  Mọi tranh chấp liên quan đến hay phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết một cách thiện chí. Nếu các bên không thể giải quyết được thông qua hòa giải thiện chí, bất kì bên nào cũng có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Những điều khoản phát sinh không được quy định tại hợp đồng này sẽ được giải quyết theo sự quy định của pháp luật hiện hành

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản lưu tại Công ty.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

 

 

NGUYỄN TRỌNG NINH

 

 

NGÔ THỊ TUYẾT

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng

NGÔ THỊ HỒNG HẠNH

Tải (Download) Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

……………..

Số:       /2024/BBTL – CT

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

MẶT TRỜI VIỆT

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số: /2024/HĐCN- CT ký ngày    /   /2024

Hôm nay, ngày      tháng        năm 2024, tại trụ sở Công ty ở địa chỉ: Số 19 ngõ 71/11A phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

 

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN A)

Ông       :  NGUYỄN TRỌNG NINH

Sinh ngày: 21/06/1979         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012023246 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 70 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN B):

       :  NGÔ THỊ TUYẾT

Sinh ngày: 23/12/1986            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027186000619 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hai bên đồng ý thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng Số:      /2024/HĐCN-CT như sau:

Theo bản thanh lý Hợp đồng này Bên B đã thanh toán cho Bên A toàn bộ số tiền nhận chuyển nhượng cổ phần là: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ (Bốn trăm triệu đồng)

– Theo Bản thanh lý Hợp đồng này thì mọi quyền và nghĩa vụ của Bên A và Bên B trong Hợp đồng chuyển nhượng Số:      /2024/HĐCN-CT đã được hoàn thành.

– Bản Thanh lý Hợp đồng được làm thành ba bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản , một bản gửi lưu giữ tại Công ty.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)
 

 

NGUYỄN TRỌNG NINH

 

 

NGÔ THỊ TUYẾT

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng

 

NGÔ THỊ HỒNG HẠNH

Tải (Download) Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Trên đây là nội dung bài viết Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Luật Hoàng Phi, mọi thắc mắc của Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Hotline: 0981.378.999

Đánh giá bài viết:
5/5 - (10 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp giải đáp: Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không? Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mức phạt chậm góp vốn điều lệ mới nhất

Chậm góp vốn điều lệ sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, đồng thời phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng số vốn đã...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi