• Thứ bẩy, 13/07/2024 |
  • Đăng ký sở hữu trí tuệ |
  • 271 Lượt xem

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cần Thơ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019), quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Các loại hình đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cần Thơ?

Như đã chia sẻ thì quyền sở hữu trí tuệ sẽ bao gồm ba loại quyền chính: quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Với mỗi loại quyền sẽ có những đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ khác nhau có thể kể đến là:

– Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học

– Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các đối tượng: cuộc biểu diễn, bản ghi âm. ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mnag chương trình được mã hóa 

– Quyền sử hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các đối tượng gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh

– Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu

Như vậy với từng nhóm quyền sở hữu trí tuệ sẽ có những đối tượng khác nhau và vì thế việc đăng ký cũng sẽ khác nhau ở bước chuẩn bị hồ sơ. Trong nội dung bài viết về Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cần Thơ, chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để Khách hàng tham khảo.

Ai có quyền Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cần Thơ?

– Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký nhãn hiệu:

+ Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;

+ Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó;

+ Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+ Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+ Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với điều kiện (i) việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh; (ii) việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

+ Người có quyền đăng ký, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

+ Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của Điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Hồ sơ Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cần Thơ

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

 – Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Quy trình Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cần Thơ 

Bước 1: Cục SHTT tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Cục SHTT thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn)

– Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

– Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn.

Bước 3: Cục SHTT công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thời hạn công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 4: Cục SHTT Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Dịch vụ Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cần Thơ của Luật Hoàng Phi như thế nào?

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ nói chung là một thủ tục pháp lý khá phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết nhất định về lĩnh vực pháp lý này và sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Việc đăng ký sẽ gây nhiều khó khăn cho những cá nhân, doanh nhân lần đầu tiến hành thủ tục này. Hiểu được điều đó, Công ty Luật Hoàng Phi trong hơn 12 năm hoạt động đã cung cấp các dịch vụ về Đăng ký sở hữu trí tuệ với các đối tượng cụ thể như đăng ký nhãn hiệu, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký sở hữu trí tuệ cho các tác phẩm máy tính, âm nhạc, bài hát,… nhằm mang đến cho những khách hàng tin tưởng chúng tôi một trải nghiệm pháp lý nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian, công sức nghiên cứu cũng như chi phí đăng ký. 

Đến với dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ trọn gói, quý khách sẽ nhận được sự phục vụ chu đáo nhất từ phía Luật sư sở hữu trí tuệ có trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu các quy định pháp luật. Luật sư sẽ là người đồng hành trực tiếp cùng quý khách trong suốt quá trình đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, dịch vụ của quý khách. Với mỗi dịch vụ về sở hữu trí tuệ công việc, quy trình chúng tôi thực hiện bao gồm các nội dung sau:

– Luật sư sẽ tiếp nhận yêu cầu và mong muốn của quý khách về việc đăng ký sở hữu trí tuệ

– Luật sư sẽ đánh giá, tra cứu khả năng bảo hộ thành công sản phẩm của quý khách và đưa ra hướng giải quyết, xử lý có lợi nhất cho quý khách

– Luật sư sẽ tư vấn các thủ tục liên quan đến vấn đề cụ thể của khách hàng đồng thời đưa ra những văn bản pháp lý có liên quan cho quy khách tìm hiểu và nắm rõ được trường hợp cụ thể của mình

– Luật sư sẽ lắng nghe mong muốn của quý khách và điều chỉnh hướng đăng ký, khai thông tin sao cho phù hợp với mục đích kinh doanh của khách hàng

– Luật sư sẽ là người đại diện theo ủy quyền của quý khách trực tiếp tiến hành việc soạn thảo và nộp hồ sơ, nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền mà không hề gây phiền hà đến quý khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cần Thơ. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Ví dụ về quyền sở hữu trí tuệ

Bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ mang lại quyền sở hữu đối với tác phẩm sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp, cá nhân nhằm hạn chế phạm vi sao chép và bắt chước của đối thủ cạnh tranh một cách đáng...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng

Khi có một sản phẩm sáng tạo, chủ sở hữu cần xác định sản phẩm đó thuộc đối tượng nào của quyền sở hữu trí tuệ: quyền tác giả, quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại An Giang là việc cá nhân, tổ chức tại An Giang theo quy định pháp luật nộp hồ sơ hay đơn đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền để được cấp văn bằng bảo hộ tương ứng từ đó bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình tốt...

Đăng Ký Bảo Hộ Công Thức – Nguyên Tắc Vàng Cho Thành Công

Công thức là những phương pháp, quy tắc đã được định sẵn, cần và phải làm theo để làm một việc nào đó đạt kết quả mong muốn. Công thức diễn tả ngắn gọn một sự kiện tổng quát, một quy tắc, nguyên lý hoặc khái...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bình Dương

Việc đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ giúp cho các doanh nghiệp đối thủ không thể lợi dụng, giả mạo sản phẩm của mình để trục lợi kinh doanh. Và các doanh nghiệp, nhà kinh doanh, doanh nhân lúc này hoàn toàn có thể khởi kiện bất kỳ ai cố ý sử dụng sản phẩm kinh doanh của mình hoặc sử dụng những sản phẩm, dịch vụ tương tự gây nhầm lẫn với sản phẩm đã được pháp luật bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi