Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký sáng chế tại Hậu Giang
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 117 Lượt xem

Đăng ký sáng chế tại Hậu Giang

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp; nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm; hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Giải pháp kỹ thuật là đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế bao gồm tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật ứng dụng các quy luật tự nhiên nhằm giải quyết một nhiệm vụ hoặc một vấn đề xác định. Giải pháp kỹ thuật tồn tại ở các dạng sau đây: Giải pháp kỹ thuật tồn tại dưới dạng sản phẩm,Giải pháp kỹ thuật tồn tại dưới dạng quy trình hay phương pháp.

Ai có quyền Đăng ký sáng chế tại Hậu Giang?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm; hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Theo quy định tại Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì những tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích:

– Tác giả tạo ra sáng chế giải pháp hữu ích đã tạo ra bằng chính công sức và chi phí của mình;

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí; phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc; thuê việc; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định pháp luật.

– Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

– Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra; hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký; và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Như vậy những chủ thể sau đây có quyền đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích:

Lưu ý:  Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra (thì họ sẽ là đồng sở hữu đối với sáng chế đó thì họ đều có quyền đăng ký và chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của tất cả các người cùng tạo ra).  Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau đầu tư để tạo ra (nhưng họ tạo ra một cách độc lập thì ta sẽ áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo Điều 90 mà đơn đó phải là đơn hợp lệ)

Điều kiện Đăng ký sáng chế tại Hậu Giang?

Theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì:

– Đối với sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có tính mới;

Sáng chế được coi là có tính mới; nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản; hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước; hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế; hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai; nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật SHTT; hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp; hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ.(Luật KD bảo hiểm và SHTT sđ, bs)

+ Có trình độ sáng tạo;

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo; nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản; hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước; hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn; hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên; sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo; không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp; nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm; hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

– Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có tính mới;

+ Không phải là hiểu biết thông thường;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hồ sơ Đăng ký sáng chế tại Hậu Giang

Hồ sơ Đăng ký sáng chế tại Hậu Giang yêu cầu những giấy tờ như sau:

– Tờ khai đăng ký sáng chế được làm theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành;

– Giấy uỷ quyền ;

– Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần ví dụ minh hoạ, phần yêu cầu bảo hộ và phần tóm tắt;

– Hình vẽ minh hoạ (nếu có);

– Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (chỉ yêu cầu đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris). Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn.

– Đối với các đơn PCT nộp vào quốc gia Việt Nam thì ngoài các tài liệu nêu trên, cần phải cung cấp các tài liệu sau đây: Công bố đơn PCT, Báo cáo Xét nghiệm Sơ bộ Quốc tế (PCT/IPER/409) (nếu có), Thông báo về những thay đổi liên quan tới đơn (PCT/IB/306) (nếu có), Báo cáo Kết quả Tra cứu Quốc tế (PCT/ISA/210)… Đối với trường hợp này, có thể bổ sung bản gốc của Giấy Uỷ Quyền trong thời hạn là 34 tháng tính từ ngày ưu tiên. Các thông tin cần cung cấp:

– Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

– Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên);

– Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế (trong trường hợp là đơn PCT nộp vào quốc gia Việt Nam).

Thủ tục Đăng ký sáng chế tại Hậu Giang

Bước 1: Nộp đơn và thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế bao gồm: Tờ khai đăng ký bảo hộ sáng chế theo mẫu chung, bản mô tả sáng chế gồm 03 phần: Phần mô ta, yêu cầu bảo hộ sáng chế; hình vẽ, sơ đồ (nếu có); Bản tóm tắt sáng chế đăng ký; chứng từ lệ phí khi nộp đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới trụ sở Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục Tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Kiểm tra về việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó có câu trả lời là đơn hợp lệ hoặc từ chối đơn. Nếu đơn hợp lệ thì Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; Trường hợp nếu đơn không hợp lệ thì Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót. 

Bước 2. Thẩm định nội dung sáng chế 

Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung là 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế. Thẩm định nội dung chính là việc đánh giá khả năng được bảo hộ sáng chế nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, Thời gian thẩm định nội dung là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trong bước này thì Cục sẽ đánh giá khả năng bảo hộ của đối tượng được nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 3. Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Nếu đối tượng nêu trên đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ban hành quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Còn nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ thì người nộp đơn sẽ nộp phí, lệ phí đầy đủ để Cục sở hữu trí tuệ quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký sáng chế tại Hậu Giang. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu phòng khám sản phụ khoa

Đăng ký thương hiệu phòng khám sản phụ khoa như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc ỉa có thể tham khảo bài viết của chúng...

Đăng ký thương hiệu phòng khám da liễu

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu phòng khám da liễu. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi