Luật Hoàng Phi vi phạm pháp luật

vi phạm pháp luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cấu thành vi phạm pháp luật?

25/05/2022

Cấu thành tội phạm là tất cả các yếu tố tổng hợp về dấu hiệu pháp lý đặc trưng về một tội phạm cụ thể nào đó, dấu hiệu này đã phản ánh đúng bản chất của chính tội phạm nhất định, theo đó phân biệt được tội phạm này với tội phạm...

Vi phạm pháp luật là gì? Hành vi vi phạm pháp luật

25/05/2022

Vi phạm pháp luật là hành vi trái luật mang tính có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý xâm hại tới quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, căn cứ vào lĩnh vực điều chỉnh của pháp luật thì vi phạm pháp luật sẽ được phân...

Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?

25/05/2022

Vi phạm dân sự là hành vi trái pháp luật và có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm hại tới các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài...

Bản chất của vi phạm pháp luật là gì? Trách nhiệm pháp lý là gì?

25/05/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Bản chất của vi phạm pháp luật là gì? Trách nhiệm pháp lý là...

Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật?

25/05/2022

Hành vi vi phạm pháp luật trong các đáp án là tổ chức cá độ bóng đá, các hành vi còn lại là đi học muộn, nói chuyện riêng trong giờ học, không làm bài tập về nhà vi phạm nội quy của trường,...

Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?

25/05/2022

Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật? sẽ được chúng tôi trả lời trong bài viết...

Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là?

25/05/2022

Câu hỏi: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình...

Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật có được xem là vi phạm pháp luật không?

25/05/2022

Năng lực trách nhiệm pháp lí hay còn gọi là năng lực hành vi dân sự nghĩa là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân...

Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật là?

25/05/2022

Năng lực trách nhiệm pháp lý được Nhà nước quy định ở độ tuổi nhất định tùy thuộc vào từng lĩnh vực pháp luật điều chỉnh. Các hành vi trái pháp luật nhưng được thực hiện bởi chủ thể không có hoặc chưa có năng lực trách nhiệm pháp lý thì không bị coi là vi...

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?

25/05/2022

Hành vi vi phạm pháp luật có thể là hành động – làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật hoặc không hành động – không làm những việc phải làm theo quy định của Nhà nước...

Các loại vi phạm pháp luật? Cho ví dụ

24/05/2022

Vi phạm pháp luật là một hiện tượng lệch chuẩn xã hội, gây ra hoặc đe dọa gây ra những hậu quả xấu cho xã hội. Việc nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vi phạm pháp luật có ý nghĩa rất quan...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi