Trang chủ Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên
  • Thứ hai, 08/07/2024 |
  • Thông tin hữu ích |
  • 637 Lượt xem

Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên

Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên có địa chỉ tại Số 43/298 đường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0243.7563.403

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Hiện nay Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân như sau:

– Tổ chức bộ máy của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gồm: Ủy ban Kiểm sát; Văn phòng; Cơ quan điều tra; Các cục, vụ, viện và tương đương; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; Các cơ quan báo chí và các đơn vị sự nghiệp công lập khác; Viện Kiểm sát quân sự trung ương;…Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có Viện trưởng; các Phó Viện trưởng; Kiểm sát viên; Kiểm tra viên; Thủ trưởng; các Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra; Điều tra viên; công chức khác, viên chức và người lao động khác.

– Tổ chức bộ máy của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao gồm: Ủy ban Kiểm sát; Văn phòng; Các viện và tương đương. Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao có Viện trưởng; các Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao; Kiểm sát viên; Kiểm tra viên; công chức khác, viên chức và người lao động khác.

– Tổ chức bộ máy của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gồm: Ủy ban Kiểm sát; Văn phòng; Các phòng và tương đương.

– Tổ chức bộ máy của Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện gồm: Văn phòng và các phòng hoặc các bộ phận công tác và bộ máy giúp việc.

– Hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên:

+ Viện kiểm sát nhân dân do viện trưởng lãnh đạo

+ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên

+ Viện trưởng Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nguyên tắc làm việc của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên

– Viện kiểm sát quận Long Biên do Viện trưởng lãnh đạo thống nhất; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường trách nhiệm của cấp phó, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt của Viện trưởng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát Thành phố.

– Phó Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Viện trưởng và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Quy chế, Quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Viện kiểm sát Thành phố. Thủ trưởng đơn vị giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Phó Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát quận, huyện chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, trước pháp luật về chất lượng, hiệu quả, tiến độ và tính pháp lý của công việc được phân công phụ trách, giải quyết.

– Ủy ban kiểm sát thảo luận và quyết định theo đa số những vấn đề quan trọng, cho ý kiến về các vụ án, vụ việc trước khi Viện trưởng quyết định theo quy định tại Điều 47 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân.

– Mọi hoạt động của Viện kiểm sát Thành phố phải tuân thủ quy định của Hiến pháp, pháp luật, các quy chế, quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sự lãnh đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Quy chế này; chấp hành nghiêm kỷ cương công vụ, kỷ luật nghiệp vụ; cấp dưới phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên và được quyền bảo lưu ý kiến của mình.

– Phân công công việc trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, của cán bộ, công chức và người lao động; một người, một đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ nhưng mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị, một người chủ trì thực hiện; Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ được giao.

– Cán bộ, công chức, người lao động phải chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được phân công; đúng trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch, Quy chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chương trình, Kế hoạch, Quy chế làm việc của Viện kiểm sát Thành phố, của đơn vị, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu của lãnh đạo, cơ quan cấp trên, lãnh đạo Viện kiểm sát Thành phố.

– Bảo đảm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, người lao động, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong việc giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

– Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt, liên tục, chặt chẽ, tuân thủ đúng pháp luật, chất lượng và hiệu quả trong mọi hoạt động, gắn với thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Thành phố Hà Nội.

Thời gian làm việc của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên

Thời gian làm việc của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên vào mùa hè như sau:

– Buổi sáng: Từ 7h30 giờ đến 11 giờ 30 phút.

– Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên

– Thực hành quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

– Khi thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Yêu cầu khởi tố, hủy bỏ quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án trái pháp luật, phê chuẩn, không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; trực tiếp khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong những trường hợp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định;

+ Quyết định, phê chuẩn việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong việc khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Hủy bỏ các quyết định tố tụng trái pháp luật khác trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong việc khởi tố, điều tra của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

+ Khi cần thiết đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện;

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu để làm rõ tội phạm, người phạm tội;

+ Trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiến hành một số hoạt động điều tra để làm rõ căn cứ quyết định việc buộc tội đối với người phạm tội;

+ Điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của luật;

+ Quyết định việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giai đoạn điều tra, truy tố;

+  Quyết định việc truy tố, buộc tội bị cáo tại phiên tòa;

+ Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án trong trường hợp Viện kiểm sát nhân dân phát hiện oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội;

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc buộc tội đối với người phạm tội theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên

Khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

– Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư pháp theo đúng quy định của pháp luật; tự kiểm tra việc tiến hành hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; cung cấp hồ sơ, tài liệu để Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định trong hoạt động tư pháp;

– Trực tiếp kiểm sát; xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp;

– Xử lý vi phạm; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khắc phục, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm;

– Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật; kiến nghị hành vi, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật; kháng nghị hành vi, quyết định có vi phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền khác trong hoạt động tư pháp;

– Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên

– Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về: Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Viện kiệm sát nhân dân quận Hoàng Mai

Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn Thực hành quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình...

Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm

Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi