Trang chủ Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp Thay đổi giấy phép kinh doanh Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty TNHH Năm 2024
  • Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp |
  • 2177 Lượt xem

Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty TNHH Năm 2024

Thủ tục Thay đổi giám đốc công ty TNHH là thủ tục pháp lý do công ty thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh, nơi công ty đặt trụ sở.

Khi công ty có sự thay đổi giám đốc, nếu giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Còn giám đốc công ty TNHH mà không phải là người đại diện, cũng không phải người quản lý thì công ty chỉ cần làm Quyết định bổ nhiệm giám đốc mới thay thế.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH, mời Quý vị theo dõi:

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn là ai?

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những chủ thể quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn bởi khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty theo quy định pháp luật, điều lệ công ty.

– Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

– Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn

Thứ nhất: Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo khoản 2 Điều 100 Luật Doanh nghiệp, giám đốc công ty có các quyền, nghĩa vụ như sau:

– Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;

– Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty;

– Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận;

– Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh; báo cáo tài chính;

– Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

– Tuyển dụng lao động;

– Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thứ hai: Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo khoản 2 Điều 82 Luật Doanh nghiệp, giám đốc công ty có các quyền, nghĩa vụ như sau:

– Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.

Thay đổi giám đốc công ty TNHH có phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh

Pháp luật doanh nghiệp không có quy định thay đổi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh vì nội dung về giám đốc công ty không phải là nội dung đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, giám đốc có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty bởi:

Khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau: Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khoản 3 Điều 79 Luật Doanh nghiệp quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu như sau: Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Do đó, nếu việc thay đổi này ảnh hưởng tới việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật – một trong những nội dung đăng ký doanh nghiệp thì cần phải làm thủ tục thông báo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn

Việc thay đổi giám đốc công ty sẽ được doanh nghiệp tiến hành như sau:

Trường hợp 1: Thay đổi giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty

Bước 1: Họp Hội đồng thành viên  đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênvề việc thay đổi Giám đốc. Tùy vào Điều lệ công ty quy định về thẩm quyền, phạm vi trong từng nội dung thay đổi mà lựa chọn hình thức họp phù hợp.

Bước 2: Thông qua nội dung miễn nhiệm giám đốc cũ và nội dung bầu giám đốc mới. Tỷ lệ biểu quết tùy vào Điều lệ công ty quy định.

Bước 3: Ra Quyết định miễn nhiệm giám đốc cũ và bầu giám đốc mới

Bước 4: Hồ sơ thay đổi giám đốc bao gồm:   

– Biên bản họp về việc thay đổi giám đốc;

– Quyết định thay đổi giám đốc;  

– Thông báo thay đổi giám đốc;

– Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật mới bản sao chứng thực còn hiệu lực.  

Bước 5: Hồ sơ lưu giữ tại trụ sở công ty và thông báo cho các đối tác.

Trường hợp 2: Thay đổi giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Giấy tờ, tài liệu khác trong trường hợp cụ thể.

Bước 2: Kê khai thay đổi giám đốc công ty TNHH qua mạng điện tử

+ Người nộp hồ sơ truy vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp qua đường link:

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fauth%2fdefault.aspx

+ Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký doanh nghiệp đã được cấp và chọn mục “ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ”

+ Tiếp tục chọn vào mục “ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP” rồi chọn phương thức nộp hồ sơ “Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng/ Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh”

+ Sau đó chọn “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh” và nhập mã số thuế của công ty để truy cập vào trang thông tin thay đổi

+ Nhập đầy đủ thông tin liên quan đến mục người đại diện theo pháp luật, đính kèm tài liệu theo hướng dẫn và tải lên hệ thống.

Bước 3: Nộp, theo dõi hồ sơ thay đổi giám đốc công ty TNHH tại cơ quan có thẩm quyền

+ Theo dõi tình hồ sơ kê khai qua mạng, hồ sơ hợp lệ chuyên viên sẽ ra thông báo chấp thuận và cấp Giấy biên nhận, Thông báo cấp Giấy xác nhận nội dung thay đổi;

+ Hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật đến người nộp hồ sơ, để điều chỉnh lại trong thời hạn quy định.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi giám đốc công ty TNHH

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận thay đổi thông tin giám đốc công ty TNHH.

Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty TNHH của Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi giám đốc công ty TNHH trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng tối đa cho khách hàng. Cụ thể dịch vụ chúng tôi triển khai gồm có:

– Tư vấn quy định và chuẩn bị hồ sơ thay đổi giám đốc

+ Sau khi tiếp nhận thông tin, đội ngũ chuyên môn sẽ tư vấn chi tiết về các vấn đề pháp lý liên quan đến thay đổi giám đốc công ty;

+ Kiểm tra giấy tờ, tài liệu mà khách hàng cung cấp để hoàn thiện để hồ sơ.

– Nộp hồ sơ và xử lý vấn đề phát sinh

+ Chuyên viên trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Theo dõi, nộp lệ phí, xử lý hồ sơ.

– Nhận Giấy xác nhận và chuyển lại cho khách hàng.

– Tư vấn hậu mãi các dịch vụ sau khi thay đổi giám đốc công ty.

Nội dung tư vấn trên hy vọng giúp Quý khách hiểu rõ về thủ tục thay đổi người đại diện, nếu cần tư vấn chi tiết Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0981.378.999

>>> Tham khảo thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh...

Thay đổi giấy phép kinh doanh nhanh nhất năm 2024

Giấy phép kinh doanh trên thực tế chính là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và việc thay đổi giấy phép kinh doanh là thủ tục được thực hiện khi doanh nghiệp có sự thay đổi về các nội dung như: tên công ty, vốn điều lệ, địa...

Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần phải thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính có những sự thay đổi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi thành...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hải Dương

Theo khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật Doanh nghiệp...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Nam Từ Liêm

Quận Nam Từ Liêm là một quận nằm ở phía tây trung tâm thành phố Hà Nội. Hiện nay, quận Nam Từ Liêm bao gồm 10 phường: phường Cầu Diễn, phường Phương Canh, phường Mễ Trì, phường Mỹ Đình I, phường Mỹ Đình II, phường Trung Văn, phường Phú Đô, phường Đại Mỗ, phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ....

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi