Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh
  • Thứ hai, 24/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 2015 Lượt xem

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh

Thông báo thay đổi tên công ty là văn bản do công ty tự soạn thảo để gửi tới khách hàng, đối tác, Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế… xác nhận về việc thay đổi tên của công ty.

Thông báo thay đổi tên công ty là một trong những hồ sơ đi kèm với bô hồ sơ thay đổi tên công ty để nộp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.

Thông báo thay đổi tên công ty là gì?

Thông báo thay đổi tên công ty là văn bản do công ty tự soạn thảo để gửi tới khách hàng, đối tác, Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế… xác nhận về việc thay đổi tên của công ty. Đồng thời đây cũng là một trong số các giấy tờ bắt buộc phải có khi làm thủ tục thay đổi tên công ty.

Trước khi tìm hiểu về Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh cần hiểu được khái niệm thay đổi tên công ty như đã giải thích ở trên.

Trường hợp nào cần thay đổi tên công ty?

Công ty có thể thay đổi tên trong quá trình hoạt động, việc đổi tên là theo nhu cầu của doanh nghiệp. Duy nhất 01 trường hợp theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải đổi tên khi tên đó xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên của mình.

Ngoài ra khi doanh nghiệp thay đổi loại hình hoạt động, bản chất tên công ty cũng sẽ thay đổi (Ví dụ: Công ty TNHH ABC => Công ty cổ phần ABC) nhưng không phải làm thủ tục đổi tên.

Khi thay đổi tên công ty một trong những nội dung được nhiều người quan tâm đó là Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh.

>>>>> Tham khảo: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi tên công ty như thế nào?

Bước 1: Kiểm tra khả năng sử dụng của tên công ty mới dự kiến

Trước khi thay đổi tên công ty cần tra cứu tên công ty mới trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia xem có thể sử dụng tên công ty mới đó hay không.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty

Sau khi tra cứu nếu tên công ty đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

– 01 bản giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức tiến hành thủ tục thay đổi tên công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ và lệ phí thay đổi tên công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Công ty sau khi chuẩn bị xong những hồ sơ, tài liệu cần thiết sẽ tiến hành nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhưng lưu ý không phải Phòng Đăng ký kinh doanh nào cũng tiếp nhận hồ sơ thay đổi tên của doanh nghiệp. Cần nộp hồ sơ tại đúng nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập công ty.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 4: Khắc lại con dấu nếu thay đổi tên công ty

Khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới với tên doanh nghiệp mới.

Bước 5: Công bố thông tin thay đổi doanh nghiệp

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty

Trước khi tìm hiểu về Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh cần nắm được quy định về mẫu thông báo thay đổi tên công ty, mẫu này được quy định cụ thể tại Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Phụ lục II-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh[1]:    Có /  Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/

thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                          CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                                            (Ký và ghi họ tên)1

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh

Quý độc giả có thể tham khảo Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh sau đây:

COMPANY’S NAME

Number: …………..

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

NOTIFICATION

Change the content of business registration

To: Business Registration Office of the province, city ………………………………

Business name (in capital letters): ……………………………………………………….

Business ID/Tax number: ………………………………………………………………………

Number of Business Registration Certificate (only declare if there is no enterprise code/tax code): …………… Date of issue …/…/…… Place of issue: ……

Enterprises register changes on the basis of (only declare in case the enterprise registers changes on the basis of separation of enterprises or merger of enterprises, mark an X in the appropriate box):

– Registration of changes on the basis of separation of businesses

– Registration of changes on the basis of business merger

Information about the merged enterprise (declared only in case the enterprise registers changes on the basis of business merger):

Business name (in capital letters):

Business ID/Tax number:

Number of Business Registration Certificate (only declare if there is no enterprise code/tax code): …………… Date of issue …/…/…… Place of issue: ……

Request the Business Registration Office to terminate the existence of the merged enterprise and its branches/representative offices/business locations.

– Enterprises have certificates of land use rights in islands and border communes, wards and townships; coastal communes, wards and towns; Other areas affecting national defense and security: Yes No

Enterprises register to change business registration contents/notify change of business registration contents as follows:

(Enterprises select and declare on the page corresponding to the registration content/ notice of changes and attached)

REGISTER TO CHANGE BUSINESS NAME

Business name written in Vietnamese after change (in capital letters):

Business name written in foreign language after change (if any):

Business name abbreviated after change (if any):

                                                LEGAL REPRESENTATIVE OF BUSINESS

                                                                 (Signature and full name)

Tải (download) Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh

Trên đây là nội dung bài viết Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi