Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Doanh nghiệp – Đầu tư Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh

Thông báo thay đổi tên công ty là văn bản do công ty tự soạn thảo để gửi tới khách hàng, đối tác, Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế… xác nhận về việc thay đổi tên của công ty.

Thông báo thay đổi tên công ty là một trong những hồ sơ đi kèm với bô hồ sơ thay đổi tên công ty để nộp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.

Thông báo thay đổi tên công ty là gì?

Thông báo thay đổi tên công ty là văn bản do công ty tự soạn thảo để gửi tới khách hàng, đối tác, Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế… xác nhận về việc thay đổi tên của công ty. Đồng thời đây cũng là một trong số các giấy tờ bắt buộc phải có khi làm thủ tục thay đổi tên công ty.

Trước khi tìm hiểu về Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh cần hiểu được khái niệm thay đổi tên công ty như đã giải thích ở trên.

Trường hợp nào cần thay đổi tên công ty?

Công ty có thể thay đổi tên trong quá trình hoạt động, việc đổi tên là theo nhu cầu của doanh nghiệp. Duy nhất 01 trường hợp theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải đổi tên khi tên đó xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên của mình.

Ngoài ra khi doanh nghiệp thay đổi loại hình hoạt động, bản chất tên công ty cũng sẽ thay đổi (Ví dụ: Công ty TNHH ABC => Công ty cổ phần ABC) nhưng không phải làm thủ tục đổi tên.

Khi thay đổi tên công ty một trong những nội dung được nhiều người quan tâm đó là Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh.

>>>>> Tham khảo: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi tên công ty như thế nào?

Bước 1: Kiểm tra khả năng sử dụng của tên công ty mới dự kiến

Trước khi thay đổi tên công ty cần tra cứu tên công ty mới trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia xem có thể sử dụng tên công ty mới đó hay không.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty

Sau khi tra cứu nếu tên công ty đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

– 01 bản giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức tiến hành thủ tục thay đổi tên công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ và lệ phí thay đổi tên công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Công ty sau khi chuẩn bị xong những hồ sơ, tài liệu cần thiết sẽ tiến hành nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhưng lưu ý không phải Phòng Đăng ký kinh doanh nào cũng tiếp nhận hồ sơ thay đổi tên của doanh nghiệp. Cần nộp hồ sơ tại đúng nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập công ty.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 4: Khắc lại con dấu nếu thay đổi tên công ty

Khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới với tên doanh nghiệp mới.

Bước 5: Công bố thông tin thay đổi doanh nghiệp

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty

Trước khi tìm hiểu về Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh cần nắm được quy định về mẫu thông báo thay đổi tên công ty, mẫu này được quy định cụ thể tại Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Phụ lục II-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh[1]:    Có /  Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/

thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                          CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                                            (Ký và ghi họ tên)1

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh

Quý độc giả có thể tham khảo Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh sau đây:

COMPANY’S NAME

Number: …………..

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

NOTIFICATION

Change the content of business registration

To: Business Registration Office of the province, city ………………………………

Business name (in capital letters): ……………………………………………………….

Business ID/Tax number: ………………………………………………………………………

Number of Business Registration Certificate (only declare if there is no enterprise code/tax code): …………… Date of issue …/…/…… Place of issue: ……

Enterprises register changes on the basis of (only declare in case the enterprise registers changes on the basis of separation of enterprises or merger of enterprises, mark an X in the appropriate box):

– Registration of changes on the basis of separation of businesses

– Registration of changes on the basis of business merger

Information about the merged enterprise (declared only in case the enterprise registers changes on the basis of business merger):

Business name (in capital letters):

Business ID/Tax number:

Number of Business Registration Certificate (only declare if there is no enterprise code/tax code): …………… Date of issue …/…/…… Place of issue: ……

Request the Business Registration Office to terminate the existence of the merged enterprise and its branches/representative offices/business locations.

– Enterprises have certificates of land use rights in islands and border communes, wards and townships; coastal communes, wards and towns; Other areas affecting national defense and security: Yes No

Enterprises register to change business registration contents/notify change of business registration contents as follows:

(Enterprises select and declare on the page corresponding to the registration content/ notice of changes and attached)

REGISTER TO CHANGE BUSINESS NAME

Business name written in Vietnamese after change (in capital letters):

Business name written in foreign language after change (if any):

Business name abbreviated after change (if any):

                                                LEGAL REPRESENTATIVE OF BUSINESS

                                                                 (Signature and full name)

Tải (download) Mẫu thông báo thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023

Tết Dương lịch 2023 được nghỉ 01 ngày theo quy định của luật lao động. Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023 như thế...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Để được cấp giấy chứng nhận theo Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cần thực hiện nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện) nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mẫu giấy ủy quyền thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy ủy quyền thay đổi đăng ký kinh doanh thể hiện các vấn đề liên quan đến việc ủy quyền cá nhân, tổ chức, đơn vị thay mặt chủ doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Mẫu giấy gồm các nội dung thỏa thuận giữa hai...

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi