Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Doanh nghiệp Thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, công ty phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố – nơi chi nhánh đã đăng ký.

Trong kinh doanh vì nhiều lý do khác nhau mà có thời điểm doanh nghiệp cần tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chi nhánh cần thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh với Cơ quan Đăng ký kinh doanh. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh.

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, thực hiện một phần chức năng hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Quy định của pháp luật về tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về một số vấn đề liên quan đến tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thứ nhất: Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Thứ hai: Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh.

Thứ ba: Ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh chi nhánh là ngày đã hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thứ tư: Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, trong trường hợp, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chi nhánh thì doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố – nơi chi nhánh đã đăng ký hoạt động.

Thứ năm: Tương ứng với mỗi lần thông báo thì thời hạn tạm ngừng kinh doanh là không quá 01 (một) năm. Trong trường hợp, doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn thông báo thì phải thông báo tiếp đến Phòng Đăng ký Kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, thời hạn tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Thứ sáu: Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh trước khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, Công ty phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố – nơi chi nhánh đã đăng ký. Theo đó, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo của Công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ & tên, có đóng dấu công ty);

– Quyết định và Biên bản họp của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh chi nhánh đối với Công ty TNHH một thành viên. Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Quyết định và Biên bản họp của ĐHĐCĐ/HĐQT đối với công ty cổ phần.

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người thực hiện thủ tục.

– Giấy ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ & tên, có đóng dấu của công ty muốn tạm ngừng kinh doanh chi nhánh).

Bước 2: Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện việc nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận hồ sơ doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh chi nhánh.

Những lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Căn cứ theo quy định của pháp luật, khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp cần lưu ý một số nội dung sau:

Thứ nhất: Thời hạn tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh chi nhánh phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố – nơi chi nhánh đã đăng ký hoạt động chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Sau khi nhận được chấp thuận của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh chi nhánh trong thời hạn không quá 01 năm. Nếu doanh nghiệp vẫn muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn tạm ngừng thì phải thông báo tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tổng thời hạn tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Thứ hai: Thủ tục cần thực hiện khi doanh nghiệp hoạt động trở lại trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Nếu doanh nghiệp muốn hoạt động trở lại trước thời hạn đăng ký tạm ngừng kinh doanh chi nhánh với Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động trở lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn thông báo.  Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của chi nhánh (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ & tên; có đóng dấu của Công ty);

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh;

– Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện thủ tục này (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ & tên, có đóng dấu của Công ty);

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục này.

Thứ ba: Trách nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan thuế khi tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Hiện nay, hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống thuế đã liên thông nên khi tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp không cần gửi thông báo tạm ngừng hoạt động đến cơ quan thuế quản lý.

Xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp không thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chi nhánh nhưng không thông báo Phòng Đăng ký kinh doanh thì bị xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh chi nhánh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ. Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp buộc phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định của pháp luật.

>>>>>> Tham khảo bài viết: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Đánh giá bài viết:

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT