Đăng Ký Nhãn Hiệu Tập Thể Như Thế Nào?

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không chỉ giới hạn với các chủ thể là cá nhân/ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà các tổ chức, hội ngành nghề muốn bảo hộ nhãn hiệu, dấu hiệu của sản phẩm, dịch vụ mà mình kinh doanh cũng có thể tiến hành đăng ký bảo hộ. Hình thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu này được...