Luật Hoàng Phi có được đồng thời hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm không

có được đồng thời hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm không

Liên hệ với Luật Hoàng Phi