Trang chủ Văn bản pháp luật Quyết định 2128/QĐ-BTC về thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân
 • Thứ tư, 18/10/2023 |
 • Văn bản pháp luật |
 • 332 Lượt xem

Quyết định 2128/QĐ-BTC về thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân

Quyết định 2128/QĐ-BTC về thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân

Quyết định 2128/QĐ-BTC – Thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2016. Quyết định 2128/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 04/10/2016.

Công văn 2402/BTC-TCT năm 2016 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Quyết định 652/QĐ-BTTTT về quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ 2016

Quyết định 33/2016/QĐ-TTg Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2128/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THU NHẬP CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ NHÀ CỦA CÁ NHÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều các Nghị định về thuế;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Điều 2. Phạm vi áp dụng thí điểm

1. Áp dụng thí điểm đối với cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu được khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

2. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai diện rộng.

3. Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và quy trình ban hành kèm theo Quyết định này. Các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Điều 3. Giao cho Tổng cục Thuế có trách nhiệm:

 • Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai khai điện tử đối với cá nhân có nhà cho thuê.
 • Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Thuế, người nộp thuế thực hiện đăng ký tài khoản, kê khai và theo dõi, xử lý hồ sơ khai thuế điện tử theo quy định tại Quy trình này.
 • Hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của người nộp thuế, cơ quan Thuế trong quá trình thực hiện.
 • Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trong phạm vi thí điểm nêu tại Điều 2 Quyết định này; đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Cục thuế: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Cục Thuế, cá nhân, tổ chức phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 • Như Điều 4;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế,
  Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Website Chính phủ;
 • Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục thuế;
 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;
 • Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

QUY TRÌNH
VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THU NHẬP CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ NHÀ CỦA CÁ NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích của quy trình

Quy trình này nhằm mục đích hướng dẫn, hỗ trợ, quản lý NNT trong việc đăng ký sử dụng tài khoản giao dịch thuế, khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015, Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

2. Một số thuật ngữ viết tắt và giải thích từ ngữ:

2.1. Các chữ viết tắt trong quy trình

 • NNT: Người nộp thuế
 • MST: Mã số thuế
 • MSQLHĐ: Mã số quản lý hợp đồng
 • HSKT: Hồ sơ khai thuế
 • Cổng TTĐT: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
 • Mã xác thực OTP: Mã xác thực giao dịch điện tử
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC: Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

2.2. Giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong quy trình:

 • “Ngày” nêu tại quy trình được hiểu là ngày làm việc.
 • Cá nhân cho thuê nhà: là hộ gia đình, cá nhân (có đăng ký kinh doanh hoặc không có đăng ký kinh doanh) có phát sinh doanh thu từ cho thuê nhà bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú.
 • Chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế; Tài khoản giao dịch thuế điện tử; Mã xác thực OTP; Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế: là cụm từ đã được giải thích tại khoản 2; khoản 4; khoản 5, khoản 9 Điều 3 Thông tư số 110/2015/TT-BTC.
 • Hồ sơ khai thuế điện tử: là hồ sơ khai thuế mà người nộp thuế khai và nộp cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.
 • Mã số quản lý hợp đồng: là mã số quản lý được xác định cho mỗi hợp đồng thuê tài sản. Mã số quản lý hợp đồng được đảm bảo tính duy nhất. Mỗi người nộp thuế có thể được cấp nhiều mã số quản lý hợp đồng tương ứng với từng hợp đồng cho thuê tài sản.

Phần II

NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ.

1. Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

NNT truy cập vào Cổng TTĐT và thực hiện chức năng đăng ký sử dụng tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế gồm các thông tin MST, điện thoại, địa chỉ thư điện tử theo mẫu số 01/ĐK-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC).
NNT nhập mã xác thực OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để xác thực thông tin.

Cổng TTĐT gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký thông tin giao dịch điện tử qua địa chỉ thư điện tử (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC) và qua số điện thoại mà NNT đã đăng ký:

 • Trường hợp chấp nhận, Cổng TTĐT gửi kèm thông tin về tài khoản giao dịch thuế điện tử cho người nộp thuế.
 • Trường hợp không chấp nhận, NNT căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký giao dịch điện tử của cơ quan thuế để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch thuế điện tử

NNT thực hiện truy cập vào Cổng TTĐT, thực hiện chức năng thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký và nhập các thông tin thay đổi, bổ sung theo mẫu số 03/ĐK-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC).

NNT nhập mã xác thực OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để gửi thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung đến Cổng TTĐT.

Cổng TTĐT gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử qua địa chỉ thư điện tử (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC) và qua số điện thoại mà NNT đã đăng ký.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất...

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại...

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương quy định chi tiết một số điều của Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về: Hoạt động mua bán hàng hóa quốc...

Nghị định 155/2018/NĐ-CP về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y...

Xem thêm