Trang chủ Văn bản pháp luật Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH về việc quy định về nội dung và mức chi tiêu của quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2014
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 555 Lượt xem

Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH về việc quy định về nội dung và mức chi tiêu của quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2014

Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH về việc quy định về nội dung và mức chi tiêu của quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2014.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1261/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TIÊU CỦA
QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;

Căn cứ Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Công văn số 154/QBT ngày 25/4/2014 đề nghị thay thế Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH ngày 1/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nội dung và định mức chi tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để hỗ trợ cho trẻ em (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Các nội dung và định mức chi không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Đối tượng là trẻ em được nhận hỗ trợ, gồm:

– Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; trẻ em phải làm việc xa gia đình; trẻ em lang thang; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em vi phạm pháp luật;

– Trẻ em mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo, chi phí điều trị cao; bị tai nạn thương tích;

– Trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng bị thiên tai, dịch bệnh;

– Trẻ em thuộc gia đình nghèo vượt khó học giỏi;

– Trẻ em được tài trợ theo địa chỉ cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ;

– Hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em khác phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Quỹ.

Điều 3. Mức chi tiêu ban hành theo Quyết định này là mức chi tối đa. Mức chi cụ thể căn cứ vào khả năng kinh phí vận động và nguồn ngân sách nhà nước giao hàng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam lập dự toán thu chi trình Bộ phê duyệt.

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị:

1. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam:

– Quyết định mức chi cụ thể của từng nội dung chi trong phạm vi nguồn kinh phí được phép sử dụng, đảm bảo đúng đối tượng, tôn chỉ mục đích của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

– Lập, chấp hành dự toán và quyết toán thu, chi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

– Thực hiện công khai mọi khoản thu, chi và chấp hành đúng chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước.

– Định kỳ hàng quý, năm và đột xuất báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính:

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

– Thực hiện xét duyệt quyết toán toàn bộ các nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH ngày 1 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các văn bản trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Như Điều 6;
  • Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN;
  • Các Thứ trưởng (để biết);
  • Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố;
  • Lưu: VT, KHTC.

Phạm Thị Hải Chuyền

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm