Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Đất đai – Nhà ở Quy định về đền bù khi Nhà nước thu hồi đất ?
  • Thứ năm, 09/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2019 Lượt xem

Quy định về đền bù khi Nhà nước thu hồi đất ?

Khi bố tôi còn sống bố tôi là người đứng tên trên giấy tờ đất với miếng đất có diện tích 500 m2 là đất do các cụ để lại. Xin hỏi Luật sư khi khu đất đó được Nhà nước đền bù thì tôi sẽ được đền bù ra sao ? Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu hỏi:

Tôi có vấn đề muốn hỏi Luật sư Công ty Luật Hoàng Phi như sau:

Khi bố tôi còn sống bố tôi là người đứng tên trên giấy tờ đất với miếng đất có diện tích 500 m2 là đất do các cụ để lại, hàng năm gia đình có đóng tiền sử dụng đất với mảnh đất đó. Bố tôi qua đời và để lại mảnh đất đó cho tôi. Thời gian tới Nhà nước có dự án cao tốc chạy qua toàn bộ khu đất đó khu đất đó. Vậy xin hỏi Luật sư khi khu đất đó được Nhà nước đền bù thì tôi sẽ được đền bù ra sao? Tôi xin chân thành cảm ơn !

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Luật Đất đai 2013:

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Do đó, trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất của anh vì mục đích như trên thì anh sẽ được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 74 Luật Đất đai 2013 có quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2.  Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3.  Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Quy định về đền bù khi Nhà nước thu hồi đất ?

Quy định về đền bù khi Nhà nước thu hồi đất ?

Theo đó, tại Điều 75 Luật đất đai cũng có quy định:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

2.Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

…………

6.Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Theo đó, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định của pháp luật thì sẽ được bồi thường. Việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi.

Trong trường hợp của bạn thì miếng đất của gia đình bạn khi đáp ứng đủ được điều kiện như trên thì bạn sẽ được bồi thường với việc bồi thường bằng đất hay bằng tiền theo như quy định.

Tiếp đó, căn cứ tại Khoản 3 Điều 114 Luật đất đai 2013 có quy định:

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.”

Và điểm đ Khoản 4 Điều này cũng quy định:

“4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

…..

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Như vậy, thẩm quyền quyết định giá đất sẽ thuộc về UBND cấp Tỉnh. Căn cứ các quy định trên, giá đất cụ thể được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Vì vậy, bạn sẽ được nhận bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, việc bồi thường sẽ căn cứ vào giá đất cụ thể do UBND cấp Tỉnh quyết định. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra chính xác mức đền bù cho gia đình bạn khi bị Nhà nước thu hồi đất mà điều này còn phụ thuộc vào giá đất cụ thể mà UBND cấp tỉnh quy định.   

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 83 Luật đất đai 2013 thì anh có thê được xem xét hỗ trợ khi bị thu hồi đất như sau:

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

…..

d) Hỗ trợ khác.

Vì vậy, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi, cùng với những hỗ trợ khác để đảm bảo điều kiện sinh sống và làm việc,…Theo đó qua xem xét thì anh có thể sẽ được nhận thêm khoản hỗ trợ của Nhà nước khi mảnh đất đó bị thu hồi.

Tóm lại, theo quy định của pháp luật thì khi Nhà nước quyết định thu hồi đất thì anh sẽ được nhận bồi thường, mức bồi thường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương việc bồi thường sẽ căn cứ vào việc UBND cấp tỉnh sẽ đưa ra giá đất cụ thể. Bên cạnh đó, dựa trên quá trình xem xét của cơ quan Nhà nước anh có thể sẽ được nhận thêm một khoản hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định và tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao cho người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp luật về đất...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi...

Trường hợp nào không được cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai...

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở hết bao nhiêu tiền?

Như vậy UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép...

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không?

Luật đất đai quy định giấy tờ chuyển nhượng đất phải được công chứng chứng thực. Vậy Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi