Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 5104 Lượt xem

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn 2024

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn được sử dụng khi 1 trong hai 2 bên có hợp tác kinh tế với nhau trong hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì cần tiến hành làm mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế gửi đến bên công ty còn lại và tới cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nói chung và hợp đồng kinh tế nói riêng, vì nhiều lý do khác nhau mà các bên trong hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn. Khi muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn thì bên có nhu cầu chấm dứt cần phải thông báo cho phía bên còn lại biết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn có nội dung như thế nào, được viết ra sao? Chúng tôi xin cung cấp những thông tin hữu ích tới Quý vị về mẫu thông báo như sau:

Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên kí kết về việc thực hiện các công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh, nội dung hợp đồng phải quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Theo quy định của pháp luật về kinh tế, thương mại, hợp đồng kinh tế có đặc điểm như là:

+ Mục đích của hợp đồng kinh tế là nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán, cung ứng dịch vụ tìm kiếm lợi nhuận;

+ Chủ thể của hợp đồng kinh tế ít nhất phải có một bên là pháp nhân, còn bên còn lại có thể là pháp nhân hoặc cá nhân có đăng kí kinh doanh;

+ Hình thức của hợp đồng kinh tế phải là văn bản, tài liệu giao dịch có chữ kí của các bên xác nhận các nội dung đã thỏa thuận.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn được sử dụng khi 1 trong hai 2 bên có hợp tác kinh tế với nhau trong hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì cần tiến hành làm mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế gửi đến bên công ty còn lại và tới cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ chấm dứt hợp đồng kinh tế

Các bên khi muốn chấm dứt hợp đồng kinh tế thì căn cứ vào các cơ sở sau:

+ Theo thỏa thuận của các bên

+ Theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng để thông báo chấm dứt

+ Chấm dứt hợp đồng kinh tế do hành vi vi phạm nghĩa vụ cơ bản của đối tác theo hợp đồng.

+ Có hành vi vi phạm được quy định trong Luật thương mại, Bộ luật dân sự để chấm dứt hợp đồng,..

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn là gì?

Thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn là một tài liệu mà nhà tuyển dụng cung cấp cho nhân viên để thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn định mức trong hợp đồng. Thông báo này thông báo các điều kiện, thời gian chấm dứt và quyền lợi của người lao động.

Thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn nên gồm có các thông tin sau:

Thông tin về bên thông báo: thông tin về tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email, tên người ký.

Thông tin về người lao động: họ và tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại, email.

Lý do chấm dứt hợp đồng: giải thích rõ ràng và chi tiết lý do tại sao hợp đồng lao động được chấm dứt trước thời hạn.

Thời gian chấm dứt: ngày tháng năm chính thức chấm dứt hợp đồng lao động.

Quyền lợi được hưởng: quyền lợi bao gồm việc thanh toán lương còn lại, các khoản tiền bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn cần được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của công ty.

Nội dung mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn

Nội dung của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn hiện nay phải đầy đủ các nội dung như sau:

– Về hình thức bao gồm: thông tin về quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm và tên mẫu thông báo. Tên mẫu thông báo cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế và bao quát được nội dung chính của mẫu thông báo này.

– Về nội dung:

+ Cần ghi chính xác, chi tiết và cụ thể thông tin về họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số thuế, đại diện theo pháp luật, … của công ty nơi nhận thông chấm dứt hợp đồng kinh tế của bạn.

+ Các căn cứ để viết thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế như: Căn cứ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết; căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều, khoản, điểm nào của luật nào.

+ Lý do viết thông báo chấm dứt đồng kinh tế. Đây là phần rất quan trọng để đánh giá về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế của bạn có đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thỏa thuận mà hai bên đã kí kết trong hợp đồng kinh tế trước đó đã ký kết hay không.

+ Phần thông tin đề cập đến việc mong muốn của phía muốn chấm dứt hợp đồng như: Bên A yêu cầu bên B phải phối hợp thực hiện về các công việc sau để giải quyết toàn bộ các hậu quả pháp lý khi chấm dứt hợp đồng kinh tế,….

+ Cuối cùng trong thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế phải có chữ ký và họ tên của người lập thông báo, có thể kèm theo con dấu của doanh nghiệp.

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn

Khi hợp đồng kinh tế bị chấm dứt trước thời hạn thì gặp những hậu quả pháp lý sau:

+ Hợp động sẽ chấm dứt ngay khi phía công ty nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế của bên muốn chấm dứt gửi đến.

+ Các bên trong hợp đồng vẫn phải đảm bảo tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trừ các thỏa thuận về bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp và các vấn đề về phạt khi vi phạm trong điều khoản mà hai bên đã ký kết.

+ Bên đã thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó thì có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện của mình.

+ Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng của bên kia sẽ được bồi thường theo đúng nội dung thỏa thuận của hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật hiện hành.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

………………, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng ………..)

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm : ……………………………………………………………….

CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân số : ……… cấp ngày …….  tại tỉnh …………………………….

Địa chỉ ĐKHK thường trú: ………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………..

Sinh năm : ……………………………………………………………….

CMND số : ……………………………………………………………….

Địa chỉ ĐKHK thường trú: ………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Nếu là tổ chức thì thể hiện các thông tin về: Trụ sở, Văn phòng giao dịch, MST, Điện thoại, Đại diện công ty,  Chức vụ của người đại diện.

NỘI DUNG THÔNG BÁO:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Vì những lý do trên, yêu cầu ……………. thực hiện bồi thường (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, tôi gửi thông báo này về việc Chấm dứt hợp đồng …………. đến ……………. để anh/chị biết và thực hiện đúng nội dung trong Hợp đồng đã ký ngày …/…/…. và các quy định của pháp luật.

NGƯỜI LẬP VĂN BẢN

(ký và ghi rõ họ tên)

Tải (download) mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng trước hạn

Trên đây là toàn bộ nội dung liên qua đến Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng trước hạn, bao gồm các nội dung: Hợp đồng kinh tế là gì, căn cứ chấm dứt hợp đồng kinh tế, nội dung mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn, hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn và mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn.

>>>>> Tham khảo: Mẫu công văn chấm dứt hợp đồng kinh tế

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi