Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Mẫu Quyết Định Chuyển Nhượng Cổ Phần Mới Nhất 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 5127 Lượt xem

Mẫu Quyết Định Chuyển Nhượng Cổ Phần Mới Nhất 2024

Khi cần cung cấp mẫu hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết nhất.

Để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết về mẫu hồ sơ chuyển nhượng cổ phần như sau:

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm những gì?

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần bao gồm những tài liệu sau đây:

– Biên bản họp của công ty về việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần;

– Quyết định của công ty về việc chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở nội dung trong biên bản hợp;

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của các cố động;

– Biên bản thanh lý và hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần;

– Danh sách cổ đông mới sau khi hoàn tất chuyển nhượng

Lưu ý: Theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP thì “Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua” do đó không cần đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần.

Mẫu quyết định chuyển nhượng cổ phần 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:       /20…/QĐ-CT

Hà Nội, ngày          tháng         năm 20 

QUYẾT ĐỊNH

V/v:  thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

—————–

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

– Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số        /20…/BB-CT ngày       /        /20…

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

**   Cổ đông chuyển nhượng: 

Ông       :  NGUYỄN TRỌNG CÔNG

Sinh ngày: 11/08/1976         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 01234567 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Số cổ phần chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty cho bà …………….., bà ……………… và bà Ngô ………….., cụ thể:

Chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty cho bà …………….. là cổ đông sáng lập của công ty

Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà …………….. là cổ đông sáng lập của công ty

Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà ……………….. là cổ đông nhận chuyển nhượng

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 0

**   Cổ đông nhận chuyển nhượng:  

       :  ĐẶNG THANH MAI

Sinh ngày: 18/12/1979             Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 1234567891011 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/10/2018

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty từ ông…………… là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty

       :  NGÔ THỊ HOÀNG MAI

Sinh ngày: 29/06/1988          Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số C0257879 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 12/06/2018

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông ………….. là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 60.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 30% vốn Điều lệ công ty

       :  NGÔ THỊ NGỌC LAN

Sinh ngày: 21/11/1987            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 12345678910 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2020

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng Ninh là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ công ty

Thời điểm chuyển nhượng: ……/ ……… / 20…

Vốn điều lệ không thay đổi: 2.000.000.000,VNĐ ( Hai tỉ đồng)

Cơ cấu vốn góp mới của các cổ đông công ty như sau:

SttHọ và tênSố cổ phần đã muaSố cổ phần  chuyển nhượng/nhận chuyển nhượngTổng số cổ phầnGiá trị vốn góp

(VNĐ)

Tỷ lệ %
1NGUYỄN …………..100.000– 100.000000
2ĐẶNG …………….80.000+ 20.000100.0001.000.000.00050
3NGÔ THỊ…………..20.000+ 40.00060.000600.000.00030
4NGÔ NGỌC…………..0+ 40.00040.000400.000.00020

 

Điều 2:  Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Điều 6 : Cổ đông sáng lập

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám

đốc Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết

định này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

– Các cổ đông;

– Như điều 3;

– Lưu./.      

Mẫu biên bản hoàn tất chuyển nhượng trong hồ sơ chuyển nhược cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ……. …

……………..

Số:       /2020/BBTL – CT

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

ABC

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số: /20…/HĐCN- CT ký ngày    /   /202…

Hôm nay, ngày      tháng        năm 20…, tại trụ sở Công ty ở địa chỉ: Số 19 ngõ 71/11A phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN A)

Ông       :  NGUYỄN …………………………….

Sinh ngày: ………………..         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 0123456789 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày ……………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN B):

       :  NGÔ ………………………..

Sinh ngày: ………………..            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 0123456789 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày …………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 2, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

 

Hai bên đồng ý thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng Số:      /20…/HĐCN-CT như sau:

Theo bản thanh lý Hợp đồng này Bên B đã thanh toán cho Bên A toàn bộ số tiền nhận chuyển nhượng cổ phần là: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ (Bốn trăm triệu đồng)

Theo Bản thanh lý Hợp đồng này thì mọi quyền và nghĩa vụ của Bên A và Bên B trong Hợp đồng chuyển nhượng Số:      /20…/HĐCN-CT đã được hoàn thành.

Bản Thanh lý Hợp đồng được làm thành ba bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản , một bản gửi lưu giữ tại Công ty.

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)
  
  
 

 

NGUYỄN ……………….

 

 

NGÔ………………..

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng

……………………….

Trên đây là nội dung tư vấn về mẫu hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Luật Hoàng Phi, mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999

Đánh giá bài viết:
4.8/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp giải đáp: Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không? Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mức phạt chậm góp vốn điều lệ mới nhất

Chậm góp vốn điều lệ sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, đồng thời phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng số vốn đã...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi