Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Doanh nghiệp Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty), trong đó chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Hiện nay khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, có rất nhiều bạn còn băn khoăn về Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết mẫu giấy đề nghị trong bài viết dưới đây.

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty), trong đó chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty, căn cứ theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty TNHH 1 thành viên có một số đặc điểm sau:

+ Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

+ Công ty TNHH một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý bạn đọc Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên để các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

                                                               Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tôi là:  NGUYỄN VĂN A

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1,Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới X
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

2, Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ABC VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ABC VIET NAM COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: DAEHEE CO.,LT

3, Địa chỉ trụ sở chính: Số xxx Ngõ yyy, Đường zzz, Phường aaa, Quận bbb Thành phố Hà Nội

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

4, Ngành, nghề kinh doanh

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, chi tiết:

– Môi giới bất động sản

– Sàn giao dịch bất động sản

– Dịch vụ tư vấn bất động sản

– Dịch vụ quản lý bất động sản

Mã ngành nghề kinh doanh: 6820

5, Chủ sở hữu:

Họ tên chủ sở hữu: NGYỄN VĂN A        Giới tính: Nam

Sinh ngày:  dd/mm/yy                  Dân tộc: Kinh                     Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                        X Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                             □ Loại khác (ghi rõ): ./.

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 0123456789

Ngày cấp: dd/mm/yy

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

6, Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô):./.

Hội đồng thành viên                         □

Chủ tịch công ty                               □

7, Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 9.000.000.000, VNĐ

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): Chín tỷ đồng

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): ./.

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có                  X Không

8, Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Vốn ngân sách nhà nước
Vốn tư nhân 9.000.000.000, VNĐ 100
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng 9.000.000.000, VNĐ 100

9, Tài sản góp vốn:

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) Tỷ lệ (%)
1 Đồng Việt Nam 9.000.000.000, VNĐ 100
2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)
3 Vàng
4 Giá trị quyền sử dụng đất
5 Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
6 Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp)
Tổng số 9.000.000.000, VNĐ 100
  1. Người đại diện theo pháp luật2:

Họ tên chủ sở hữu: NGUYỄN VĂN A        Giới tính: Nam

Sinh ngày:  dd/mm/yy                 Dân tộc: Kinh                     Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                        X Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                             □ Loại khác (ghi rõ): ./.

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 0123456789

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại

11,Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
11.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

11.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)3:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ……………………

Điện thoại: …………………………………………………………..

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có)……………………… Fax (nếu có): …………………………

Email (nếu có): ………………………………………………………………………….

11.4 Ngày bắt đầu hoạt động4 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
11.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập X
Hạch toán phụ thuộc
11.6 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): 05
11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

□ Có                                                                  X Không

11.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)6:

Khấu trừ                                                             X

Trực tiếp trên GTGT                                           □

Trực tiếp trên doanh số                                         □

Không phải nộp thuế GTGT                                   □

11.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
……………….………………………….. ……………….…………………………..
……………….………………………….. ……………….…………………………..

12, Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

13, Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):./.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Giám đốc

Tải (Download) Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì đừng ngần ngại vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn1900 6557.

Đánh giá bài viết:

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT