Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Doanh nghiệp - Đầu tư Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tối thiểu bao nhiêu lần?

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tối thiểu bao nhiêu lần?

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tối thiểu mỗi năm một lần, ngoài cuộc họp thường niên thì Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn khi muốn thành lập doanh nghiệp. Khi công ty cổ phần đi vào hoạt  động nhiều người thường băn khoăn là Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tối thiểu bao nhiêu lần? Hãy cùng theo dõi câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Quy định về Đại hội đồng cổ đông

Trước khi trả lời được câu hỏi Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tối thiểu bao nhiêu lần? cần nắm được quy định về Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông là một phần trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đây là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Nắm giữ bao nhiêu cổ phần thì được họp cổ đông?

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Ngoài ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Như vậy mỗi cổ đông dù chỉ sở hữu một cổ phần cũng có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Ai có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông?

Đối tượng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức như:

– Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

– Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

– Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

– Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

– Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

Trong đó việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Vậy Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tối thiểu bao nhiêu lần?

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tối thiểu bao nhiêu lần?

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 139. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy từ quy định trên thấy được rằng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tối thiểu mỗi năm một lần, ngoài cuộc họp thường niên thì Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

Quy trình họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tối thiểu bao nhiêu lần? đã được giải thích ở nội dung trên, một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành theo các bước sau đây:

Bước 1: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đòng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.

Bước 2: Chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp

Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông sẽ chuẩn bị nội dung cuộc họp. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác.

Bước 3: Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Bước 4: Đăng ký cổ đông dự họp

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức sau:

– Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

– Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

– Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

– Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

– Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

Bước 5: Khai mạc và tiến hành bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu

Bước 6: Tiến hành cuộc họp

Mong rằng qua nội dung bài viết trên đây đã cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mọi vấn đề cần được hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 0981.378.999.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Điều lệ công ty có cần đóng dấu không?

Điều lệ công ty là một tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Điều lệ công ty có cần đóng dấu...

Trường hợp nào phải thay đổi điều lệ công ty?

Điều lệ công ty là văn bản do doanh nghiệp ban hành được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật để ấn định các nguyên tắc trong việc vận hành, quản trị tại doanh...

Ai có thẩm quyền ký điều lệ công ty?

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động theo khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp....

Người thành lập doanh nghiệp là gì?

Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp theo khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm...

Mã ngành 6910 có điều kiện không?

Mã ngành 6910 thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi