Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 389/2013/TCHQ-TXNK
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 261 Lượt xem

Công văn 389/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 389/2013/TCHQ-TXNK trả lời công văn số 1551/HQQT – NV ngày 21/12/2012 của Cục Hải quan Quảng Trị đề nghị về việc hướng dẫn xử lý số dư trên tài khoản 333 tại Bảng cân đối kế toán thuế.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 389/TCHQ-TXNK
V/v: Xử lý vướng mắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1551/HQQT – NV ngày 21/12/2012 của Cục Hải quan Quảng Trị đề nghị về việc hướng dẫn xử lý số dư trên tài khoản 333 tại Bảng cân đối kế toán thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với số tiền thuế nhập khẩu đã ra quyết định hoàn nhưng Doanh nghiệp chưa làm thủ tục hoàn thuế từ Bộ Tài chính thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị yêu cầu Doanh nghiệp liên hệ với Kho Bạc nhà nước và các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm vấn đề này.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Tuấn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất...

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại...

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương quy định chi tiết một số điều của Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về: Hoạt động mua bán hàng hóa quốc...

Nghị định 155/2018/NĐ-CP về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y...

Xem thêm